జగన్నాథాష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


జగన్నాథాష్టకం

కదాచి త్కాళిందీ - తటవిపినసంగీతకపరో

ముదా గోపీనారీ - వదనకమలాస్వాదమధుపః

రమాశంభుబ్రహ్మా - మరపతిగణేశార్చితపదో

జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 1


భుజే సవ్యే వేణుం - శిరసి శిఖిపింఛం కటితటే

దుకూలం నేత్రాన్తే - సహచర కటాక్షం విదధతే

సదా శ్రీమద్బృందా - వనవసతిలీలాపరిచయో

జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 2


మహాంభోధేస్తీరే - కనకరుచిరే నీలశిఖరే

వసన్ప్రాసాదాంత -స్సహజబలభద్రేణ బలినా

సుభద్రామధ్యస్థ - స్సకలసురసేవావసరదో

జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 3


కథాపారావారా - స్సజలజలదశ్రేణిరుచిరో

రమావాణీసౌమ - స్సురదమలపద్మోద్భవముఖైః

సురేంద్రై రారాధ్యః - శ్రుతిగణశిఖాగీతచరితో

జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 4


రథారూఢో గచ్ఛ - న్పథి మిళఙతభూదేవపటలైః

స్తుతిప్రాదుర్భావం - ప్రతిపద ముపాకర్ణ్య సదయః

దయాసిన్ధు ర్భాను - స్సకలజగతా సింధుసుతయా

జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 5


పరబ్రహ్మాపీడః - కువలయదళోత్ఫుల్లనయనో

నివాసీ నీలాద్రౌ - నిహితచరణోనంతశిరసి

రసానందో రాధా - సరసవపురాలింగనసుఖో

జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 6


న వై ప్రార్థ్యం రాజ్యం - న చ కనకితాం భోగవిభవం

న యాచే2 హం రమ్యాం - నిఖిలజనకామ్యాం వరవధూం

సదా కాలే కాలే - ప్రమథపతినా చీతచరితో

జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 7


హర త్వం సంసారం - ద్రుతతర మసారం సురపతే

హర త్వం పాపానాం - వితతి మపరాం యాదవపతే

అహో దీనానాథం - నిహిత మచలం నిశ్చితపదం

జగన్నాథః స్వామీ - నయనపథగామీ భవతు మే| 8


ఇతి జగన్నాథాకష్టకం