ఛాన్దోగ్యోపనిషత్ - అధ్యాయము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఛాన్దోగ్యోపనిషత్ (ఛాన్దోగ్యోపనిషత్ - అధ్యాయము 8)


ప్రథమః ఖండః[మార్చు]

అథ యదిదమస్మిన్బ్రహ్మపురే దహరం పుణ్డరీకం వేశ్మ

దహరోऽస్మిన్నన్తరాకాశస్తస్మిన్యదన్తస్తదన్వేష్టవ్యం

తద్వావ విజిజ్ఞాసితవ్యమితి||8.1.1||


తం చేద్బ్రూయుర్యదిదమస్మిన్బ్రహ్మపురే దహరం పుణ్డరీకం వేశ్మ

దహరోऽస్మిన్నన్తరాకాశః కిం తదత్ర విద్యతే యదన్వేష్టవ్యం

యద్వావ విజిజ్ఞాసితవ్యమితి స బ్రూయాత్||8.1.2||


యావాన్వా అయమాకాశస్తావానేషోऽన్తర్హృదయ అకాశ

ఉభే అస్మిన్ద్యావాపృథివీ అన్తరేవ సమాహితే

ఉభావగ్నిశ్చ వాయుశ్చ సూర్యాచన్ద్రమసావుభౌ

విద్యున్నక్శత్రాణి యచ్చాస్యేహాస్తి యచ్చ నాస్తి సర్వం

తదస్మిన్సమాహితమితి||8.1.3||


తం చేద్బ్రూయురస్మిబ్రహ్మపురే సర్వసమాహిత

సర్వాణి చ భూతాని సర్వే చ కామా యదైతజ్జరా వాప్నోతి

ప్రధ్వవా కిం తతోऽతిశిష్యత ఇతి||8.1.4||


స బ్రూయాత్నాస్య జరయైతజ్జీర్యతి న వధేనాస్య హన్యత

ఏతత్సత్యం బ్రహ్మపురమస్మికామాః సమాహితాః ఏష

ఆత్మాపహతపాప్మా విజరో విమృత్యుర్విశోకో

విజిఘత్సోऽపిపాసః సత్యకామః సత్యసంకల్పో యథా హ్యేవేహ

ప్రజా అన్వావిశన్తి యథానుశాసనమ్ యం యమన్తమభికామా

భవన్తి యం జనపదం యం క్శేత్రభాగం తం తమేవోపజీవన్తి ||8.1.5||


తద్యథేహ కర్మజితో లోకః క్శీయత ఏవమేవాముత్ర పుణ్యజితో

లోకః క్శీయతే తద్య ఇహాత్మానమనువిద్య వ్రజన్త్యేతా

సత్యాన్కామాసర్వేషు లోకేష్వకామచారో

భవత్యథ య ఇహాత్మానమనివుద్య వ్రజన్త్యేత

సత్యాన్కామాసర్వేషు లోకేషు కామచారో భవతి ||8.1.6||


||ఇతి ప్రథమః ఖండః||


ద్వితీయః ఖండః[మార్చు]

స యది పితృలోకకామో భవతి సంకల్పాదేవాస్య పితరః

సముత్తిష్ఠన్తి తేన పితృలోకేన సంపన్నో మహీయతే||8.2.1||


అథ యది మాతృలోకకామో భవతి సంకల్పాదేవాస్య మాతరః

సముత్తిష్ఠన్తి తేన మాతృలోకేన సంపన్నో మహీయతే||8.2.2||


అథ యది భ్రాతృలోకకామో భవతి సంకల్పాదేవాస్య భ్రాతరః

సముత్తిష్ఠన్తి తేన భ్రాతృలోకేన సంపన్నో మహీయతే||8.2.3||||


అథ యది స్వసృలోకకామో భవతి సంకల్పాదేవాస్య స్వసారః

సముత్తిష్ఠన్తి తేన స్వసృలోకేన సంపన్నో మహీయతే||8.2.4||


అథ యది సఖిలోకకామో భవతి సంకల్పాదేవాస్య సఖాయః

సముత్తిష్ఠన్తి తేన సఖిలోకేన సంపన్నో మహీయతే||8.2.5||


అథ యది గన్ధమాల్యలోకకామో భవతి సంకల్పాదేవాస్య

గన్ధమాల్యే సముత్తిష్ఠతస్తేన గన్ధమాల్యలోకేన సంపన్నో

మహీయతే||8.2.6||


అథ యద్యన్నపానలోకకామో భవతి సంకల్పాదేవాస్యాన్నపానే

సముత్తిష్ఠతస్తేనాన్నపానలోకేన సంపన్నో మహీయతే||8.2.7||


అథ యది గీతవాదిత్రలోకకామో భవతి సంకల్పాదేవాస్య

గీతవాదిత్రే సముత్తిష్ఠతస్తేన గీతవాదిత్రలోకేన సంపన్నో

మహీయతే||8.2.8||


అథ యది స్త్రీలోకకామో భవతి సంకల్పాదేవాస్య స్త్రియః

సముత్తిష్ఠన్తి తేన స్త్రీలోకేన సంపన్నో మహీయతే||8.2.9||


యం యమన్తమభికామో భవతి యం కామం కామయతే సోऽస్య

సంకల్పాదేవ సముత్తిష్ఠతి తేన సంపన్నో మహీయతే||8.2.10||


||ఇతి ద్వితీయః ఖండః||


తృతీయః ఖండః[మార్చు]

త ఇమే సత్యాః కామా అనృతాపిధానాస్తేషాసత్యానా

సతామనృతమపిధానం యో యో హ్యస్యేతః ప్రైతి న తమిహ

దర్శనాయ లభతే||8.3.1||


అథ యే చాస్యేహ జీవా యే చ ప్రేతా యచ్చాన్యదిచ్ఛన్న

లభతే సర్వం తదత్ర గత్వా విన్దతేऽత్ర హ్యస్యైతే సత్యాః

కామా అనృతాపిధానాస్తద్యథాపి హిరణ్యనిధిం నిహితమక్శేత్రజ్ఞా

ఉపర్యుపరి సఞ్చరన్తో న విన్దేయురేవమేవేమాః సర్వాః ప్రజా

అహరహర్గచ్ఛన్త్య ఏతం బ్రహ్మలోకం న విన్దన్త్యనృతేన హి

ప్రత్యూఢాః||8.3.2||


స వా ఏష ఆత్మా హృది తస్యైతదేవ నిరుక్తహృద్యయమితి

తస్మాద్ధృదయమహరహర్వా ఏవంవిత్స్వర్గం లోకమేతి||8.3.3||


అథ య ఏష సంప్రసాదోऽస్మాచ్ఛరీరాత్సముత్థాయ పరం

జ్యోతిరుపసంపద్య స్వేన రూపేణాభినిష్పద్యత ఏష ఆత్మేతి

హోవాచైతదమృతమభయమేతద్బ్రహ్మేతి తస్య హ వా ఏతస్య

బ్రహ్మణో నామ సత్యమితి||8.3.4||


తాని హ వా ఏతాని త్రీణ్యక్శరాణి సతీయమితి

తద్యత్సత్తదమృతమథ యత్తి తన్మర్త్యమథ యద్యం తేనోభే

యచ్ఛతి యదనేనోభే యచ్ఛతి తస్మాద్యమహరహర్వా

ఏవంవిత్స్వర్గం లోకమేతి||8.3.5||


||ఇతి తృతీయః ఖండః||


చతుర్థః ఖండః[మార్చు]

అథ య ఆత్మా స సేతుర్ధృతిరేషాం లోకానామసంభేదాయ

నైతసేతుమహోరాత్రే తరతో న జరా న మృత్యుర్న శోకో న

సుకృతం న దుష్కృతసర్వే పాప్మానోऽతో

నివర్తన్తేऽపహతపాప్మా హ్యేష బ్రహ్మలోకః||8.4.1||


తస్మాద్వా ఏతసేతుం తీర్త్వాన్ధః సన్ననన్ధో భవతి

విద్ధః సన్నవిద్ధో భవత్యుపతాపీ సన్ననుపతాపీ భవతి

తస్మాద్వా ఏతసేతుం తీర్త్వాపి నక్తమహరేవాభినిష్పద్యతే

సకృద్విభాతో హ్యేవైష బ్రహ్మలోకః||8.4.2||


తద్య ఏవైతం బ్రహ్మలోకం బ్రహ్మచర్యేణానువిన్దన్తి

తేషామేవైష బ్రహ్మలోకస్తేషాసర్వేషు లోకేషు కామచారో

భవతి||8.4.3||


||ఇతి చతుర్థః ఖండః||


పఞ్చమః ఖండః[మార్చు]

అథ యద్యజ్ఞ ఇత్యాచక్శతే బ్రహ్మచర్యమేవ తద్బ్రహ్మచర్యేణ

హ్యేవ యో జ్ఞాతా తం విన్దతేऽథ యదిష్టమిత్యాచక్శతే

బ్రహ్మచర్యమేవ తద్బ్రహ్మచర్యేణ హ్యేవేష్ట్వాత్మానమనువిన్దతే ||8.5.1||


అథ యత్సత్త్రాయణమిత్యాచక్శతే బ్రహ్మచర్యమేవ తద్బ్రహ్మచర్యేణ

హ్యేవ సత ఆత్మనస్త్రాణం విన్దతేऽథ యన్మౌనమిత్యాచక్శతే

బ్రహ్మచర్యమేవ తబ్బ్రహ్మచర్యేణ హ్యేవాత్మానమనువిద్య మనుతే ||8.5.2||


అథ యదనాశకాయనమిత్యాచక్శతే బ్రహ్మచర్యమేవ తదేష

హ్యాత్మా న నశ్యతి యం బ్రహ్మచర్యేణానువిన్దతేऽథ

యదరణ్యాయనమిత్యాచక్శతే బ్రహ్మచర్యమేవ తదరశ్చ హ వై

ణ్యశ్చార్ణవౌ బ్రహ్మలోకే తృతీయస్యామితో దివి తదైరం

మదీయసరస్తదశ్వత్థః సోమసవనస్తదపరాజితా

పూర్బ్రహ్మణః ప్రభువిమితహిరణ్మయమ్||8.5.3||


తద్య ఏవైతవరం చ ణ్యం చార్ణవౌ బ్రహ్మలోకే

బ్రహ్మచర్యేణానువిన్దన్తి తేషామేవైష బ్రహ్మలోకస్తేషా

సర్వేషు లోకేషు కామచారో భవతి||8.5.4||


||ఇతి పఞ్చమః ఖండః||

షష్ఠః ఖండః[మార్చు]

అథ యా ఏతా హృదయస్య నాడ్యస్తాః పిఙ్గలస్యాణిమ్నస్తిష్ఠన్తి

శుక్లస్య నీలస్య పీతస్య లోహితస్యేత్యసౌ వా ఆదిత్యః

పిఙ్గల ఏష శుక్ల ఏష నీల ఏష పీత ఏష లోహితః ||8.6.1||


తద్యథా మహాపథ ఆతత ఉభౌ గ్రామౌ గచ్ఛతీమం చాముం

చైవమేవైతా ఆదిత్యస్య రశ్మయ ఉభౌ లోకౌ గచ్ఛన్తీమం చాముం

చాముష్మాదాదిత్యాత్ప్రతాయన్తే తా ఆసు నాడీషు సృప్తా

ఆభ్యో నాడీభ్యః ప్రతాయన్తే తేऽముష్మిన్నాదిత్యే సృప్తాః ||8.6.2||


తద్యత్రైతత్సుప్తః సమస్త్ః సంప్రసన్నః స్వప్నం న విజానాత్యాసు

తదా నాడీషు సృప్తో భవతి తం న కశ్చన పాప్మా స్పృశతి

తేజసా హి తదా సంపన్నో భవతి||8.6.3||


అథ యత్రైతదబలిమానం నీతో భవతి తమభిత ఆసీనా

ఆహుర్జానాసి మాం జానాసి మామితి స

యావదస్మాచ్ఛరీరాదనుత్క్రాన్తో భవతి తావజ్జానాతి ||8.6.4||


అథ యత్రైతదస్మాచ్ఛరీరాదుత్క్రామత్యథైతైరేవ

రశ్మిభిరూర్ధ్వమాక్రమతే స ఓమితి వా హోద్వా మీయతే

స యావత్క్శిప్యేన్మనస్తావదాదిత్యం గచ్ఛత్యేతద్వై ఖలు

లోకద్వారం విదుషాం ప్రపదనం నిరోధోऽవిదుషామ్||8.6.5||


తదేష శ్లోకః| శతం చైకా చ హృదయస్య నాడ్యస్తాసాం

మూర్ధానమభినిఃసృతైకా| తయోర్ధ్వమాయన్నమృతత్వమేతి

విష్వఙ్ఙన్యా ఉత్క్రమణే భవన్త్యుత్క్రమణే భవన్తి||8.6.6||


||ఇతి షష్ఠః ఖండః||


సప్తమః ఖండః[మార్చు]

య ఆత్మాపహతపాప్మా విజరో విమృత్యుర్విశోకో

విజిఘత్సోऽపిపాసః సత్యకామః సత్యసంకల్పః సోऽన్వేష్టవ్యః

స విజిజ్ఞాసితవ్యః స సర్వాలోకానాప్నోతి

సర్వాకామాన్యస్తమాత్మానమనువిద్య విజానాతీతి హ

ప్రజాపతిరువాచ||8.7.1||


తద్ధోభయే దేవాసురా అనుబుబుధిరే తే హోచుర్హన్త

తమాత్మానమన్వేచ్ఛామో యమాత్మానమన్విష్య సర్వా

లోకానాప్నోతి సర్వాకామానితీన్ద్రో హైవ

దేవానామభిప్రవవ్రాజ విరోచనోऽసురాణాం తౌ

హాసంవిదానావేవ సమిత్పాణీ ప్రజాపతిసకాశమాజగ్మతుః ||8.7.2||


తౌ హ ద్వాత్రివర్షాణి బ్రహ్మచర్యమూషతుస్తౌ హ

ప్రజాపతిరువాచ కిమిచ్ఛన్తావాస్తమితి తౌ హోచతుర్య

ఆత్మాపహతపాప్మా విజరో విమృత్యుర్విశోకో

విజిఘత్సోऽపిపాసః సత్యకామః సత్యసంకల్పః సోऽన్వేష్టవ్యః

స విజిజ్ఞాసితవ్యః స సర్వాలోకానాప్నోతి సర్వా

కామాన్యస్తమాత్మానమనువిద్య విజానాతీతి భగవతో వచో

వేదయన్తే తమిచ్ఛన్తావవాస్తమితి||8.7.3||


తౌ హ ప్రజాపతిరువాచ య ఏషోऽక్శిణి పురుషో దృశ్యత

ఏష ఆత్మేతి హోవాచైతదమృతమభయమేతద్బ్రహ్మేత్యథ యోऽయం

భగవోऽప్సు పరిఖ్యాయతే యశ్చాయమాదర్శే కతమ ఏష

ఇత్యేష ఉ ఏవైషు సర్వేష్వన్తేషు పరిఖ్యాయత ఇతి హోవాచ ||8.7.4||


||ఇతి సప్తమః ఖండః||


అష్టమః ఖండః[మార్చు]

ఉదశరావ ఆత్మానమవేక్శ్య యదాత్మనో న విజానీథస్తన్మే

ప్రబ్రూతమితి తౌ హోదశరావేऽవేక్శాంచక్రాతే తౌ హ

ప్రజాపతిరువాచ కిం పశ్యథ ఇతి తౌ హోచతుః

సర్వమేవేదమావాం భగవ ఆత్మానం పశ్యావ ఆ లోమభ్యః ఆ

నఖేభ్యః ప్రతిరూపమితి||8.8.1||


తౌ హ ప్రజాపతిరువాచ సాధ్వలంకృతౌ సువసనౌ పరిష్కృతౌ

భూత్వోదశరావేऽవేక్శేథామితి తౌ హ సాధ్వలంకృతౌ

సువసనౌ పరిష్కృతౌ భూత్వోదశరావేऽవేక్శాంచక్రాతే

తౌ హ ప్రజాపతిరువాచ కిం పశ్యథ ఇతి||8.8.2||


తౌ హోచతుర్యథైవేదమావాం భగవః సాధ్వలంకృతౌ సువసనౌ

పరిష్కృతౌ స్వ ఏవమేవేమౌ భగవః సాధ్వలంకృతౌ సువసనౌ

పరిష్కృతావిత్యేష ఆత్మేతి హోవాచైతదమృతమభయమేతద్బ్రహ్మేతి

తౌ హ శాన్తహృదయౌ ప్రవవ్రజతుః||8.8.3||


తౌ హాన్వీక్శ్య ప్రజాపతిరువాచానుపలభ్యాత్మానమననువిద్య

వ్రజతో యతర ఏతదుపనిషదో భవిష్యన్తి దేవా వాసురా వా తే

పరాభవిష్యన్తీతి స హ శాన్తహృదయ ఏవ

విరోచనోऽసురాఞ్జగామ తేభ్యో హైతాముపనిషదం

ప్రోవాచాత్మైవేహ మహయ్య ఆత్మా పరిచర్య ఆత్మానమేవేహ

మహయన్నాత్మానం పరిచరన్నుభౌ లోకావవాప్నోతీమం చాముం చేతి ||8.8.4||


తస్మాదప్యద్యేహాదదానమశ్రద్దధానమయజమానమాహురాసురో

బతేత్యసురాణాహ్యేషోపనిషత్ప్రేతస్య శరీరం భిక్శయా

వసనేనాలంకారేణేతి సహ్యముం లోకం

జేష్యన్తో మన్యన్తే||8.8.5||


||ఇతి అష్టమః ఖండః||

నవమః ఖండః[మార్చు]

అథ హేన్ద్రోऽప్రాప్యైవ దేవానేతద్భయం దదర్శ యథైవ

ఖల్వయమస్మిఞ్ఛరీరే సాధ్వలంకృతే సాధ్వలంకృతో భవతి

సువసనే సువసనః పరిష్కృతే పరిష్కృత

ఏవమేవాయమస్మిన్నన్ధేऽన్ధో భవతి స్రామే స్రామః పరివృక్ణే

పరివృక్ణోऽస్యైవ శరీరస్య నాశమన్వేష నశ్యతి

నాహమత్ర భోగ్యం పశ్యామీతి||8.9.1||


స సమిత్పాణిః పునరేయాయ తహ ప్రజాపతిరువాచ

మఘవన్యచ్ఛాన్తహృదయః ప్రావ్రాజీః సార్ధం విరోచనేన

కిమిచ్ఛన్పునరాగమ ఇతి స హోవాచ యథైవ ఖల్వయం

భగవోऽస్మిఞ్ఛరీరే సాధ్వలంకృతే సాధ్వలంకృతో భవతి

సువసనే సువసనః పరిష్కృతే పరిష్కృత

ఏవమేవాయమస్మిన్నన్ధేऽన్ధో భవతి స్రామే స్రామః

పరివృక్ణే పరివృక్ణోऽస్యైవ శరీరస్య నాశమన్వేష

నశ్యతి నాహమత్ర భోగ్యం పశ్యామీతి ||8.9.2||


ఏవమేవైష మఘవన్నితి హోవాచైతం త్వేవ తే

భూయోऽనువ్యాఖ్యాస్యామి వసాపరాణి ద్వాత్రివర్షాణీతి

స హాపరాణి ద్వాత్రివర్షాణ్యువాస తస్మై హోవాచ ||8.9.3||


||ఇతి నవమః ఖండః||


దశమః ఖండః[మార్చు]

య ఏష స్వప్నే మహీయమానశ్చరత్యేష ఆత్మేతి

హోవాచైతదమృతమభయమేతద్బ్రహ్మేతి స హ శాన్తహృదయః

ప్రవవ్రాజ స హాప్రాప్యైవ దేవానేతద్భయం దదర్శ

తద్యద్యపీదశరీరమన్ధం భవత్యనన్ధః స భవతి యది

స్రామమస్రామో నైవైషోऽస్య దోషేణ దుష్యతి||8.10.1||


న వధేనాస్య హన్యతే నాస్య స్రామ్యేణ స్రామో ఘ్నన్తి త్వేవైనం

విచ్ఛాదయన్తీవాప్రియవేత్తేవ భవత్యపి రోదితీవ నాహమత్ర

భోగ్యం పశ్యామీతి||8.10.2||


స సమిత్పాణిః పునరేయాయ తహ ప్రజాపతిరువాచ

మఘవన్యచ్ఛాన్తహృదయః ప్రావ్రాజీః కిమిచ్ఛన్పునరాగమ

ఇతి స హోవాచ తద్యద్యపీదం భగవః శరీరమన్ధం భవత్యనన్ధః

స భవతి యది స్రామమస్రామో నైవైషోऽస్య దోషేణ దుష్యతి ||8.10.3||


న వధేనాస్య హన్యతే నాస్య స్రామ్యేణ స్రామో ఘ్నన్తి త్వేవైనం

విచ్ఛాదయన్తీవాప్రియవేత్తేవ భవత్యపి రోదితీవ నాహమత్ర

భోగ్యం పశ్యామీత్యేవమేవైష మఘవన్నితి హోవాచైతం త్వేవ తే

భూయోऽనువ్యాఖ్యాస్యామి వసాపరాణి ద్వాత్రివర్షాణీతి

స హాపరాణి ద్వాత్రివర్షాణ్యువాస తస్మై హోవాచ ||8.10.4||


||ఇతి దశమః ఖండః||


ఏకాదశః ఖండః[మార్చు]

తద్యత్రైతత్సుప్తః సమస్తః సంప్రసన్నః స్వప్నం న విజానాత్యేష

ఆత్మేతి హోవాచైతదమృతమభయమేతద్బ్రహ్మేతి స హ శాన్తహృదయః

ప్రవవ్రాజ స హాప్రాప్యైవ దేవానేతద్భయం దదర్శ నాహ

ఖల్వయమేవసంప్రత్యాత్మానం జానాత్యయమహమస్మీతి

నో ఏవేమాని భూతాని వినాశమేవాపీతో భవతి నాహమత్ర

భోగ్యం పశ్యామీతి||8.11.1||


స సమిత్పాణిః పునరేయాయ తహ ప్రజాపతిరువాచ

మఘవన్యచ్ఛాన్తహృదయః ప్రావ్రాజీః కిమిచ్ఛన్పునరాగమ ఇతి

స హోవాచ నాహ ఖల్వయం భగవ ఏవసంప్రత్యాత్మానం

జానాత్యయమహమస్మీతి నో ఏవేమాని భూతాని

వినాశమేవాపీతో భవతి నాహమత్ర భోగ్యం పశ్యామీతి ||8.11.2||


ఏవమేవైష మఘవన్నితి హోవాచైతం త్వేవ తే

భూయోऽనువ్యాఖ్యాస్యామి నో ఏవాన్యత్రైతస్మాద్వసాపరాణి

పఞ్చ వర్షాణీతి స హాపరాణి పఞ్చ వర్షాణ్యువాస

తాన్యేకశతసంపేదురేతత్తద్యదాహురేకశతహ వై వర్షాణి

మఘవాన్ప్రజాపతౌ బ్రహ్మచర్యమువాస తస్మై హోవాచ||8.11.3||


||ఇతి ఏకాదశః ఖండః||


ద్వాదశః ఖండః[మార్చు]

మఘవన్మర్త్యం వా ఇదశరీరమాత్తం మృత్యునా

తదస్యామృతస్యాశరీరస్యాత్మనోऽధిష్ఠానమాత్తో వై

సశరీరః ప్రియాప్రియాభ్యాం న వై సశరీరస్య సతః

ప్రియాప్రియయోరపహతిరస్త్యశరీరం వావ సన్తం న

ప్రియాప్రియే స్పృశతః||8.12.1||


అశరీరో వాయురభ్రం విద్యుత్స్తనయిత్నురశరీరాణ్యేతాని

తద్యథైతాన్యముష్మాదాకాశాత్సముత్థాయ పరం జ్యోతిరుపసంపద్య

స్వేన రూపేణాభినిష్పద్యన్తే||8.12.2|||


ఏవమేవైష సంప్రసాదోऽస్మాచ్ఛరీరాత్సముత్థాయ పరం

జ్యోతిరుపసంపద్య స్వేన రూపేణాభినిష్పద్యతే స ఉత్తమపురుషః

స తత్ర పర్యేతి జక్శత్క్రీడన్రమమాణః స్త్రీభిర్వా యానైర్వా

జ్ఞాతిభిర్వా నోపజనస్మరన్నిదశరీరస యథా

ప్రయోగ్య ఆచరణే యుక్త ఏవమేవాయమస్మిఞ్ఛరీరే

ప్రాణో యుక్తః||8.12.3||


అథ యత్రైతదాకాశమనువిషణ్ణం చక్శుః స చాక్శుషః

పురుషో దర్శనాయ చక్శురథ యో వేదేదం జిఘ్రాణీతి స ఆత్మా

గన్ధాయ ఘ్రాణమథ యో వేదేదమభివ్యాహరాణీతి స

ఆత్మాభివ్యాహారాయ వాగథ యో వేదేదశృణవానీతి

స ఆత్మా శ్రవణాయ శ్రోత్రమ్||8.12.4||


అథ యో వేదేదం మన్వానీతి సాత్మా మనోऽస్య దైవం చక్శుః

స వా ఏష ఏతేన దైవేన చక్శుషా మనసైతాన్కామాన్పశ్యన్రమతే

య ఏతే బ్రహ్మలోకే||8.12.5||


తం వా ఏతం దేవా ఆత్మానముపాసతే తస్మాత్తేషాసర్వే చ

లోకా ఆత్తాః సర్వే చ కామాః స సర్వాలోకానాప్నోతి

సర్వాకామాన్యస్తమాత్మానమనువిద్య విజానాతీతి హ

ప్ర్జాపతిరువాచ ప్రజాపతిరువాచ||8.12.6||


||ఇతి ద్వాదశః ఖండః||


త్రయోదశః ఖండః[మార్చు]

శ్యామాచ్ఛబలం ప్రపద్యే శబలాచ్ఛ్యామం ప్రపద్యేऽశ్వ

ఇవ రోమాణి విధూయ పాపం చన్ద్ర ఇవ రాహోర్ముఖాత్ప్రముచ్య

ధూత్వా శరీరమకృతం కృతాత్మా

బ్రహ్మలోకమభిసంభవామీత్యభిసంభవామీతి||8.13.1||


||ఇతి త్రయోదశః ఖండః||


చతుర్దశః ఖండః[మార్చు]

ఆకాశో వై నామ నామరూపయోర్నిర్వహితా తే యదన్తరా

తద్బ్రహ్మ తదమృతస ఆత్మా ప్రజాపతేః సభాం వేశ్మ ప్రపద్యే

యశోऽహం భవామి బ్రాహ్మణానాం యశో రాజ్ఞాం యశోవిశాం

యశోऽహమనుప్రాపత్సి స హాహం యశసాం యశః

శ్యేతమదత్కమదత్కశ్యేతం లిన్దు మాభిగాం లిన్దు

మాభిగామ్||8.14.1||


||ఇతి చతుర్దశః ఖండః||


పఞ్చదశః ఖండః[మార్చు]

తధైతద్బ్రహ్మా ప్రజాపతయై ఉవాచ ప్రజాపతిర్మనవే మనుః

ప్రజాభ్యః ఆచార్యకులాద్వేదమధీత్య యథావిధానం గురోః

కర్మాతిశేషేణాభిసమావృత్య కుటుమ్బే శుచౌ దేశే

స్వాధ్యాయమధీయానో ధర్మికాన్విదధదాత్మని సర్వైన్ద్రియాణి

సంప్రతిష్ఠాప్యాహిభూతాన్యన్యత్ర తీర్థేభ్యః

స ఖల్వేవం వర్తయన్యావదాయుషం బ్రహ్మలోకమభిసంపద్యతే

న చ పునరావర్తతే న చ పునరావర్తతే||8.15.1||


||ఇతి పఞ్చదశః ఖండః||


ఇతి అష్టమోऽధ్యాయః


ఓం ఆప్యాయన్తు మమాఙ్గాని వాక్ప్రాణశ్చ్క్శుః

శ్రోత్రమథో బలమిన్ద్రియాణి చ సర్వాణి|

సర్వం బ్రహ్మౌపనిషదం మాహం బ్రహ్మ నిరాకుర్యాం మా మా బ్రహ్మ

నిరాకరోదనికారణమస్త్వనికారణం మేऽస్తు|

తదాత్మని నిరతే య ఉపనిషత్సు ధర్మాస్తే

మయి సన్తు తే మయి సన్తు||


||ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః||


ఇతి ఛాన్దోగ్యోऽపనిషత్


ఛాన్దోగ్యోపనిషత్