చెన్నపురీ విలాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

Chennapurivelasa018957mbp.pdf
Chennapurivelasa018957mbp.pdf
||

Chennapuri Velasam

చెన్న పురీ విలాసము

ప్రౌఢప్రబంధము

బ్రహ్మశ్రీ మతుకుమల్లి నృసింహకవి

ప్రణీతము.

బ్రహ్మశ్రీ

మతుకుమల్లి రఘూత్తమరాయశాస్త్రి గారిచే

ప్రకటితము.

---

8 అణాలు.

---

Chennapurivelasa018957mbp.pdf
Chennapurivelasa018957mbp.pdf

పూర్తి విషయసూచిక[మార్చు]

శ్రీవేణుగోపాలస్సహాయః

పద్ధతి - ప్రకరణ - విషయాదిసూచిక -

ఈ చెన్నపురీవిలాసంబనునభినవప్రబంధంబునందు

స్వరూపపద్ధతియు ♦ పూర్వపద్ధతియు ♦ దక్షిణపద్ధతియు ♦

పశ్చిమపద్ధతియు ♦ నుత్తరపద్ధతియు ♦ నంతరాళపద్ధతియు ♦

నాఱుపద్ధతులును ♦

వాటిలో--బ్రథమంబగు స్వరూపపద్ధతియందు

మంగళప్రకరణంబును ♦ గృతినాయక ప్రకరణంబును ♦

కృతిప్రకరణంబును ♦ సన్నివేశప్రకరణంబును ♦ వీధీప్రకరణంబును ♦

సౌధప్రకరణంబును ♦ మహిమప్రకరణంబును ♦ రప్రకరణంబును ♦

భటప్రకరణంబును ♦----ప్రకరణంబును ♦

విక్రయికాప్రకరణంబును ♦ బుష్పలావికాప్రకరణంబును ♦

కతప్రకరణంబును ♦ ననుపదియుమూడు బ్రకరణంబులును ♦

ద్వితీయంబగు పూర్వపద్ధతియందు

ముద్రప్రకరణంబును ♦ తీరహర్మ్యప్రకరణంబును ♦

కాప్రకరణంబును ♦ సేతుప్రకరణంబును ♦

ధాన్యవాటికాప్రకరణంబును ♦ నౌకాదీపస్తంభప్రకరణంబును ♦

భాప్రకరణంబును ♦ ననునేడుప్రకరణంబులును ♦

తృతీయంబగు దక్షిణపద్ధతియందు

ర్గప్రకరణంబును ♦ సేనాప్రకరణంబును ♦ శతఘ్నికాప్రకరణంబును ♦

డీసు ప్రకరణంబును ♦ మండ్రోలు ప్రకరణంబును ♦

ర్మాస్థాన ప్రకరణంబును ♦ దక్షిణశాఖానగర ప్రకరణంబును ♦

ర్థసారథి ప్రకరణంబును ♦ ననునెనిమిది ప్రకరణంబులును ♦

జతుర్థంబగు పశ్చిమపద్ధతియందు

పశ్చిమశాఖానగర ప్రకరణంబును ♦ పుస్తకసౌధ ప్రకరణంబును ♦

4

కొల్వుకూటపు బ్రకరణంబును ♦ వినోదసభా ప్రకరణంబును

ననునాలుగు ప్రకరణంబులును ♦

పంచమంబగు నుత్తరపద్ధతియందు

తంత్రీవార్తా ప్రకరణంబును ♦ ధూమశకట ప్రకరణంబును ♦

వైద్యశాలా ప్రకరణంబును ♦ నుత్తరశాఖానగర ప్రకరణంబును ♦

గాత్యాయనీ ప్రకరణంబును ♦ త్యాగరాయ ప్రకరణంబును ♦

ననునాఱుప్రకరణంబులును ♦

షష్ఠంబగు నంతరాళపద్ధతియందు

ముద్రాక్షరశాలాప్రకరణంబును ♦ హూణదేవాలయప్రకరణంబును ♦

బోటోగ్రాభీప్రకరణంబును ♦ ఇలెక్ట్రోగేల్వానిక్షిషన్ ప్రకరణంబును ♦

పెద్దినాయునిపేతవీధి ప్రకరణంబును ♦ సప్తకూప ప్రకరణంబును ♦

పుష్పకూప ప్రకరణంబును ♦ జంబూరాతోట బ్రకరణంబును ♦

ఘూర్జరవీధీ ప్రకరణంబును ♦ టంకశాలా ప్రకరణంబును ♦

మందవెళివీథీ ప్రకరణంబును ♦ సుగంధద్రవ్యపణ్యవీధీ ప్రకరణంబును ♦

పెద్దయంగడవీధీ ప్రకరణంబును ♦ గుజిరీవీధీ ప్రకరణంబును ♦

కోకలవీధీ ప్రకరణంబును ♦ ముత్యాలపేటవీధీ ప్రకరణంబును ♦

కచ్చాలేశ్వర ప్రకరణంబును ♦ పగడాలవీధీ ప్రకరణంబును ♦

డైమిన్సుజైమిన్సులవీధుల ప్రకరణంబును ♦ వేశ్యాప్రకరణంబును ♦

రాక్షసాంగారప్రకరణంబును ♦ కప్పలుపోలిశెట్టివీధీ ప్రకరణంబును ♦

బందీశాలా ప్రకరణంబును ♦ పాఠశాలా ప్రకరణంబును ♦

హూణవాణిజ్యశాలా ప్రకరణంబును ♦ దశావతారప్రకరణంబును ♦

ననునిరువదియారు ప్రకరణంబులునుంగూడి ♦

యరువదినాలుగు ప్రకరణంబులును ♦

--న్నూటముప్పదిరెండు గద్యపద్యంబులును ♦

--వాటిలో పదియుదొమ్మిది శార్దుల విక్రీడితంబులును ♦

--రువదిరెండు మత్తేభవృత్తంబులును ♦

--రువదియైదు నుత్పలమాలలును ♦

--ప్పదియైదు జంపకమాలలును ♦ సీసంబులు పదియేనును ♦

--దంబులు పదియుందొమ్మిదియు ♦

--తంబులు నిరువది యెనిమిదియు ♦

-- -- పదిమూడును ♦ మైయును ♦ స్రగ్విణియు ♦

--లిని ♦ పృథ్వియు ♦ మత్తకోకిలయు ♦ పంచచామరంబును ♦

--జంగప్రయా-తంబునను ♦

--లక్షణవృత్తంబులునొకటొకటియునుంగూడ ♦ నారునుంగలిగి ♦

యెనిమిదినూఱ్లగ్రంథసంఖ్యచే ♦

బరిపూర్ణంబై సకలజగదేకహృద్యంబగు నీప్రబంధం ♦

--బా చంద్రార్కప్రతిష్ఠానిబంధనంబై ♦ బెంపొందుగావుత.

Chennapurivelasa018957mbp.pdf

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.