చిత్రలేఖనము/అంకితము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


అంకితము.ఈ నా గ్రంథమును

నాకు విద్యాబుద్ధులం గరపిన మద్గురువర్యులగు

మ.రా. వా. శ్రీ.,

గొడవర్తి. రామదాసుపంతులు,

B.A., గారికి

వినయపూర్వకముగ

సమర్పించుచున్నాను.