చంపూ రామాయణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

Chanpuramayanam018866mbp.pdf

 • శ్రీరాముడు పంచవటిని వసించుట
 • శ్రీరాముని కడకు శూర్పణఖ వచ్చుట
 • కిష్కిందాకాండము
 • వర్షాకాలవర్ణనము
 • లక్ష్మణుడు కిష్కిందకు బోవుట
 • సుగ్రీవుడు సీతను వెతుకుటకు వానరులకు పంపుట
 • హనుమదాదుల ప్రాయోపవేశప్రయత్నము
 • జాంబవంతుడు హనుమంతుని సముద్రలంఘనమునకు బ్రోత్సహించుట
 • సుందరకాండము
 • హనుమంతుడు సముద్రమును దాటుట
 • హనుమంతుడు సీతాన్వేషనమునకై చింతించుట
 • రాత్రివర్ణనము
 • హనుమంతు డశోకవనముం జొచ్చుట
 • సీతాదేవి రావణునకు హితవు జెప్పుట
 • హనుమంతుడు సీతాదేవితో సంభాషించుట
 • హనుమంతునితో సీత ప్రత్యభిజ్ఞానంబు దెల్పుట
 • హనుమంతు డశోకవనభంగమొనర్చుట
 • హనుమంతుడు రావణునితో ప్రసంగించుట
 • లంకాపురదహనము
 • మధువనభంగము
 • యుద్ధకాండము
 • కపిసేనలు మలయపర్వతమున విడియుట
 • రావణునకు విభీషణుడు హితము చెప్పుట
 • విభీషణుడు రాముని శరణు జొచ్చుట
 • శ్రీరాముడు సముద్రునిపై గోపించుట
 • విద్యుజ్జిహ్వుని మాయకు సీత విలపించుట
 • అంగదుని రాయబారము
 • ఇంద్రజిద్యుద్ధము
 • కుంభకర్ణయుద్ధము
 • ఇంద్రజిత్తుని రెండవ యుద్ధము
 • రామరావణయుద్ధము
 • రావణుమరణమునకు విభీషణాదులు దుఃఖించుట
 • సీత యగ్నిప్రవేశము
 • భరతాదులు రామునెదుర్కొనుట
 • శ్రీరామపట్టాభిషేకము

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.