చంపూరామాయణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆంధ్రసాహిత్యపరిషత్ప్రకాశితము —4

శ్రీరస్తు

చంపూరామాయణము

ఇది

కార్వేటినగరసంస్థానవిద్వత్కవియగు

ఋగ్వేదికవి వేంకటాచలపతికవిచే

నాంధ్రీకరింపఁబడినది.

చెన్నపట్టనము :

శ్రీనివాస వరదాచారి అండుకంపెనీ వారిచే

ముద్రింపఁబడి

ఆంధ్రసాహిత్యపరిషత్తువారిచే

బ్రకటింపఁబడినది.

1917

వెల రు. 1-0-0

[All rights reserved.]

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.