గోవిందాష్టకం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రచన: ఆది శంకరాచార్య


సత్యం ఙ్ఞానమనంతం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశమ్ |

గోష్ఠప్రాంగణరింఖణలోలమనాయాసం పరమాయాసమ్ |

మాయాకల్పితనానాకారమనాకారం భువనాకారమ్ |

క్ష్మామానాథమనాథం ప్రణమత గోవిందం పరమానందమ్ || 1 ||


మృత్స్నామత్సీహేతి యశోదాతాడనశైశవ సంత్రాసమ్ |

వ్యాదితవక్త్రాలోకితలోకాలోకచతుర్దశలోకాలిమ్ |

లోకత్రయపురమూలస్తంభం లోకాలోకమనాలోకమ్ |

లోకేశం పరమేశం ప్రణమత గోవిందం పరమానందమ్ || 2 ||


త్రైవిష్టపరిపువీరఘ్నం క్షితిభారఘ్నం భవరోగఘ్నమ్ |

కైవల్యం నవనీతాహారమనాహారం భువనాహారమ్ |

వైమల్యస్ఫుటచేతోవృత్తివిశేషాభాసమనాభాసమ్ |

శైవం కేవలశాంతం ప్రణమత గోవిందం పరమానందమ్ || 3 ||


గోపాలం ప్రభులీలావిగ్రహగోపాలం కులగోపాలమ్ |

గోపీఖేలనగోవర్ధనధృతిలీలాలాలితగోపాలమ్ |

గోభిర్నిగదిత గోవిందస్ఫుటనామానం బహునామానమ్ |

గోపీగోచరదూరం ప్రణమత గోవిందం పరమానందమ్ || 4 ||


గోపీమండలగోష్ఠీభేదం భేదావస్థమభేదాభమ్ |

శశ్వద్గోఖురనిర్ధూతోద్గత ధూళీధూసరసౌభాగ్యమ్ |

శ్రద్ధాభక్తిగృహీతానందమచింత్యం చింతితసద్భావమ్ |

చింతామణిమహిమానం ప్రణమత గోవిందం పరమానందమ్ || 5 ||


స్నానవ్యాకులయోషిద్వస్త్రముపాదాయాగముపారూఢమ్ |

వ్యాదిత్సంతీరథ దిగ్వస్త్రా దాతుముపాకర్షంతం తాః

నిర్ధూతద్వయశోకవిమోహం బుద్ధం బుద్ధేరంతస్థమ్ |

సత్తామాత్రశరీరం ప్రణమత గోవిందం పరమానందమ్ || 6 ||


కాంతం కారణకారణమాదిమనాదిం కాలధనాభాసమ్ |

కాళిందీగతకాలియశిరసి సునృత్యంతమ్ ముహురత్యంతమ్ |

కాలం కాలకలాతీతం కలితాశేషం కలిదోషఘ్నమ్ |

కాలత్రయగతిహేతుం ప్రణమత గోవిందం పరమానందమ్ || 7 ||


బృందావనభువి బృందారకగణబృందారాధితవందేహమ్ |

కుందాభామలమందస్మేరసుధానందం సుహృదానందమ్ |

వంద్యాశేష మహాముని మానస వంద్యానందపదద్వంద్వమ్ |

వంద్యాశేషగుణాబ్ధిం ప్రణమత గోవిందం పరమానందమ్ || 8 ||


గోవిందాష్టకమేతదధీతే గోవిందార్పితచేతా యః |

గోవిందాచ్యుత మాధవ విష్ణో గోకులనాయక కృష్ణేతి |

గోవిందాంఘ్రి సరోజధ్యానసుధాజలధౌతసమస్తాఘః |

గోవిందం పరమానందామృతమంతస్థం స తమభ్యేతి ||


ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత శ్రీగోవిందాష్టకం సమాప్తం