గొబ్బెమ్మ పాట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గొబ్బీయళోయి గొబ్బిళ్ళు
సుబ్బీ గొబ్బెమ్మ సుఖమూ లియ్యావే
తామర పువ్వంటి తమ్ముణ్ణియ్యావే
చేమంతి పూవంటి చెల్లెల్నియ్యావే
అరటి పూవంటీ అక్కానివ్వావే
పున్నాగ పూవంటీ అన్నానివ్వవే
మొగలి పూవంటి మొగుణ్ణివ్వావె
కలువా పూవంటి కూతుర్నివ్వావె
మల్లెపూవంటీ మఱిదినివ్వావె
బంతి పూవంటి బావనివ్వావె
మామిడి పూవంటి మావనివ్వావెగొబ్బిళ్ళోయి గొబ్బిళ్ళు
గొబ్బిళ్ళోయి గొబ్బిళ్ళు
కొలని దోపరికి గొబ్బిళ్ళు
యదుకుల స్వామికి గొబ్బిళ్ళు
కొండ గొడుగుగా గోవుల కాచిన
కొండక శిశువుకు గొబ్బిళ్ళో
దుండగంపు దైత్యుల కెల్లను తల
గుండు గుండనికి గొబ్బిళ్ళు
పాపవిధుల శిశుపాలుని గొట్టిన
కోపగానికిని గొబ్బిళ్ళు
యేపున కంసుని ఇడుముల బెట్టిన
గోప బాలునికి గొబ్బిళ్ళో
దండి వైరులను తరిమిన దనుజుల
గుండె బిగువునకు గొబ్బిళ్ళో
వెండి పైడియగు వేంకటగిరి పై
కొండలరాయనుకి గొబ్బిళ్ళో