గురూత్తమా దత్త గురూత్తమా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పల్లవి:
గురూత్తమా దత్త గురూత్తమా జయోస్తు దత్త గురూత్తమా 

చరణం:
సురేశ మహేశ పరేశ దత్త   గిరీశ నిరీశ మదీశ దత్త

స్మరామి వదామి గృణామి దత్త నమామి భజామి యజామి దత్త

త్వమేవ గతిర్హి మమాసి దత్త పతిశ్చ ధృతిశ్చ మతిశ్చ దత్త

శ్రియం చ ధియం చ జయం చ దత్త దదాసి ప్రపాసి తనోషి దత్త

విధాతృ హరీశ ముఖోసి దత్త కరేషు తదంక వహోసి దత్త

శమేన దమేన యమేన దత్త భవన్త ముపైతి నరోత్ర దత్త

ఇహాపి పరేపి సుఖం హి దత్త ప్రయచ్ఛసి సచ్చిదానంద దత్త