గురు చరణం నమత ముదా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వారం: గురువారం

పల్లవి:
గురు చరణం నమత ముదా శిరసి శుభం ధరత సదా

చరణం:
భవహరణం జయకరణం అఘశమనం వినతధనం 
శ్రుతి వినుతం హృది విదితం రుచిరుచిరం రచితవరం

నవ మపి యత్ బహు జరఠం స్థిర మపి యత్ త్రిభువనగం
మితమపి యత్ మితి రహితం ద్వయ మపి యత్ ద్వయ విగతం

నను సరసి ప్రవిలీనం మునినిచయై రనవాప్తం 
క్రతు సమయే పునరేవం త్రిదశవరై రపినాప్తం 

స్ఫురతి ముహు ర్మధితహృది హరతి శుచం స్ఫురతి యది
అపి చ పదే హతవిపది లగయతి యత్ కిల సపది

సహ్యగిరే స్సానువరే వేదతతే రపి శిఖరే
ధావతి యత్ బహుదూరే భాతి చ మే హృది యదిరే

అరుణతలం విశదనఖం కమలనిభం కమనీయం
రవి రుచిరం శశి సుభగం మృదుమధురం మమ సులభం

యదవాపార్జున రాజో యదలర్కోవాప తదా యదిదానీ మహ మాప సచ్చిదానందాకృతి తత్