గీతాగోవిందం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


.. జయదేవకృత గీతగోవిన్దం ( అష్టపదీ) ..

     .. శ్రీ గోపాలక ధ్యానమ్ ..


యద్గోపీవదనేన్దుమణ్డనమభూత్కస్తూరికాపత్రకం

యల్లక్ష్మీకుచశాతకుంభ కలశే వ్యాగోచమిన్దీవరమ్ .

యన్నిర్వాణవిధానసాధనవిధౌ సిద్ధాఞ్జనం యోగినాం

తన్నశ్యామళమావిరస్తు హృదయే Aమహః .. ౧..


     .. శ్రీ జయదేవ ధ్యానమ్ ..


రాధామనోరమరమావరరాసలీల-

గానామృతైకభణితం కవిరాజరాజమ్ .

శ్రీమాధవార్చ్చనవిధవనురాగసద్మ-

పద్మావతీప్రియతమం ప్రణతోస్మి నిత్యమ్ .. ౨..


శ్రీగోపలవిలాసినీ వలయసద్రత్నాదిముగ్ధాకృతి

శ్రీరాధాపతిపాదపద్మభజనానన్దాబ్ధిమగ్నోఽనిశమ్ ..

లోకే సత్కవిరాజరాజ ఇతి యః ఖ్యాతో దయామ్భోనిధిః

తం వన్దే జయదేవసద్గురుమహం పద్మావతీవల్లభమ్ .. ౩..


     .. ప్రథమః సర్గః ..


     .. సామోదదామోదరః .. 


మేఘైర్మేదురమమ్బరం వనభువః శ్యామాస్తమాలద్రుమై-

ర్నక్తం భీరురయం త్వమేవ తదిమం రాధే గృహం ప్రాపయ .

ఇత్థం నన్దనిదేశితశ్చలితయోః ప్రత్యధ్వకుఞ్జద్రుమం

రాధామాధవయోర్జయన్తి యమునాకూలే రహఃకేలయః .. ౧..


వాగ్దేవతాచరితచిత్రితచిత్తసద్మా

పద్మావతీచరణచారణచక్రవర్తీ .

శ్రీవాసుదేవరతికేలికథాసమేతం

ఏతం కరోతి జయదేవకవిః ప్రబన్ధమ్ .. ౨..


వాచః పల్లవయత్యుమాపతిధరః సన్దర్భశుద్ధిం గిరాం

జానీతే జయదేవ ఏవ శరణః శ్లాఘ్యో దురూహద్రుతే .

శృఙ్గారోత్తరసత్ప్రమేయరచనైరాచార్యగోవర్ధన-

స్పర్ధీ కోఽపి న విశ్రుతః శ్రుతిధరో ధోయీ కవిక్ష్మాపతిః

.. ౩..


యది హరిస్మరణే సరసం మనో

యది విలాసకలాసు కుతూహలమ్ .

మధురకోమలకాన్తపదావలీం

శృణు తదా జయదేవసరస్వతీమ్ .. ౪..


     .. గీతమ్ ౧ ..


ప్రలయపయోధిజలే ధృతవానసి వేదమ్ .

విహితవహిత్రచరిత్రమఖేదమ్ ..

కేశవ ధృతమీనశరీర జయ జగదీశ హరే .. ౧..


క్షితిరతివిపులతరే తవ తిష్ఠతి పృష్ఠే .

ధరణిధరణకిణచక్రగరిష్ఠే ..

కేశవ ధృతకచ్ఛపరూప జయ జగదీశ హరే .. ౨..


వసతి దశనశిఖరే ధరణీ తవ లగ్నా .

శశిని కలఙ్కకలేవ నిమగ్నా ..

కేశవ ధృతసూకరరూప జయ జగదీశ హరే .. ౩..


తవ కరకమలవరే నఖమద్భుతశృఙ్గమ్ .

దలితహిరణ్యకశిపుతనుభృఙ్గమ్ ..

కేశవ ధృతనరహరిరూప జయ జగదీశ హరే .. ౪..


ఛలయసి విక్రమణే బలిమద్భుతవామన .

పదనఖనీరజనితజనపావన ..

కేశవ ధృతవామనరూప జయ జగదీశ హరే .. ౫..


క్షత్రియరుధిరమయే జగదపగతపాపమ్ .

స్నపయసి పయసి శమితభవతాపమ్ ..

కేశవ ధృతభృఘుపతిరూప జయ జగదీశ హరే .. ౬..


వితరసి దిక్షు రణే దిక్పతికమనీయమ్ .

దశముఖమౌలిబలిం రమణీయం ..

కేశవ ధృతరామశరీర జయ జగదీశ హరే .. ౭..


వహసి వపుషి విశదే వసనం జలదాభమ్ .

హలహతిభీతిమిలితయమునాభమ్ ..

కేశవ ధృతహలధరరూప జయ జగదీశ హరే .. ౮..


నిన్దతి యజ్ఞవిధేరహహ శ్రుతిజాతమ్ .

సదయహృదయదర్శితపశుఘాతమ్ ..

కేశవ ధృతబుద్ధశరీర జయ జగదీశ హరే .. ౯..


మ్లేచ్ఛనివహనిధనే కలయసి కరవాలమ్ .

ధూమకేతుమివ కిమపి కరాలమ్ ..

కేశవ ధృతకల్కిశరీర జయ జగదీశ హరే .. ౧౦..


శ్రీజయదేవకవేరిదముదితముదారమ్ .

శృణు సుఖదం శుభదం భవసారమ్ ..

కేశవ ధృతదశవిధరూప జయ జగదీశ హరే .. ౧౧..


వేదానుద్ధరతే జగన్నివహతే భూగోలముద్బిభ్రతే

దైత్యం దారయతే బలిం ఛలయతే క్షత్రక్షయం కుర్వతే .

పౌలస్త్యం జయతే హలం కలయతే కారుణ్యమాతన్వతే

మ్లేచ్ఛాన్మూర్చ్ఛయతే దశాకృతికృతే కృష్ణాయ తుభ్యం నమః .. ౫..


     .. గీతమ్ ౨ ..


శ్రితకమలాకుచమణ్డల ధృతకుణ్డల ఏ .

కలితలలితవనమాల జయ జయదేవ హరే .. ౧..


దినమణీమణ్దలమణ్డన భవఖణ్డన ఏ .

మునిజనమానసహంస జయ జయదేవ హరే .. ౨..


కాలియవిషధరగఞ్జన జనరఞ్జన ఏ .

యదుకులనలినదినేశ జయ జయదేవ హరే .. ౩..


మధుమురనరకవినాశన గరుడాసన ఏ .

సురకులకేలినిదాన జయ జయదేవ హరే .. ౪..

అమలకమలదలలోచన భవమోచన్ ఏ .

త్రిభువనభవననిధాన జయ జయదేవ హరే .. ౫..


జనకసుతాకృతభూషణ జితదూషణ ఏ .

సమరశమితదశఖణ్ఠ జయ జయదేవ హరే .. ౬..


అభినవజలధరసున్దర ధృతమన్దర ఏ .

శ్రీముఖచన్ద్రచకోర జయ జయదేవ హరే .. ౭..


శ్రీజయదేవకవేరిదం కురుతే ముదమ్ ఏ .

మఙ్గలముజ్జ్వలగీతం జయ జయదేవ హరే .. ౮..


పద్మాపయోధరతటీపరిరమ్భలగ్న-

కాశ్మీరముద్రితమురో మధుసూదనస్య .

వ్యక్తానురాగమివ ఖేలదనఙ్గఖేద-

స్వేదామ్బుపూరమనుపూరయతు ప్రియం వః .. ౬..


వసన్తే వాసన్తీకుసుమసుకుమారైరవయవై-

ర్భ్రమన్తీం కాన్తారే బహువిహితకృష్ణానుసరణామ్ .

అమన్దం కన్దర్పజ్వరజనితచిన్తాకులతయా

వలద్బాధాం రాధాం సరసమిదముచే సహచరీ .. ౭..


     .. గీతమ్ ౩..


లలితలవఙ్గలతాపరిశీలనకోమలమలయసమీరే .

మధుకరనికరకరమ్బితకోకిలకూజితకుఞ్జకుటీరే ..

విహరతి హరిరిహ సరసవసన్తే

నృత్యతి యువతిజనేన సమం సఖి విరహిజనస్య దురన్తే .. ౧..


ఉన్మదమదనమనోరథపథికవధూజనజనితవిలాపే .

అలికులసంకులకుసుమసమూహనిరాకులబకులకలాపే .. ౨..


మృగమదసౌరభరభసవశంవదనవదలమాలతమాలే .

యువజనహృదయవిదారణమనసిజనఖరుచికింశుకజాలే .. ౩..


మదనమహీపతికనకదణ్డరుచికేశరకుసుమవికాసే .

మిలితశిలీముఖపాటలిపటలకృతస్మరతూణవిలాసే .. ౪..


విగలితలజ్జితజగదవలోకనతరుణకరుణకృతహాసే .

విరహినికృన్తనకున్తముఖాకృతికేతకదన్తురితాశే .. ౫..


మాధవికాపరిమలలలితే నవమాలికజాతిసుగన్ధౌ .

మునిమనసామపి మోహనకారిణి తరుణాకారణబన్ధౌ .. ౬..


స్ఫురదతిముక్తలతాపరిరమ్భణముకులితపులకితచూతే .

బృన్దావనవిపినే పరిసరపరిగతయమునాజలపూతే .. ౭..


శ్రీజయదేవభణితమిదముదయతి హరిచరణస్మృతిసారమ్ .

సరసవసన్తసమయవనవర్ణనమనుగతమదనవికారమ్ .. ౮..


దరవిదలితమల్లీవల్లిచఞ్చత్పరాగ-

ప్రకటితపటవాసైర్వాసయన్ కాననాని .

ఇహ హి దహతి చేతః కేతకీగన్ధబన్ధుః

ప్రసరదసమబాణప్రాణవద్గన్ధవాహః .. ౮..


ఉన్మీలన్మధుగన్ధలుబ్ధమధుపవ్యాధూతచూతాఙ్కుర-

క్రీడత్కోకిలకాకలీకలకలైరుద్గీర్ణకర్ణజ్వరాః .

నీయన్తే పథికైః కథంకథమపి ధ్యానావధానక్షణ-

ప్రాప్తప్రాణసమాసమాగమరసోల్లాసైరమీ వాసరాః .. ౯..


అనేకనారీపరిరమ్భసమ్భ్రమ-

స్ఫురన్మనోహారివిలాసలాలసమ్ .

మురారిమారాదుపదర్శయన్త్యసౌ

సఖీ సమక్షం పునరాహ రాధికామ్ .. ౧౦..


     .. గీతమ్ ౪..


చన్దనచర్చితనీలకలేవరపీతవసనవనమాలీ .

కేలిచలన్మణికుణ్డలమణ్డితగణ్డయుగస్మితశాలీ ..

హరిరిహముగ్ధవధూనికరే

విలాసిని విలసతి కేలిపరే .. ౧..


పీనపయోధరభారభరేణ హరిం పరిరమ్య సరాగమ్ .

గోపవధూరనుగాయతి కాచిదుదఞ్చితపఞ్చమరాగమ్ .. ౨..


కాపి విలాసవిలోలవిలోచనఖేలనజనితమనోజమ్ .

ధ్యాయతి ముగ్ధవధూరధికం మధుసూదనవదనసరోజమ్ .. ౩..


కాపి కపోలతలే మిలితా లపితుం కిమపి శ్రుతిమూలే .

చారు చుచుమ్బ నితమ్బవతీ దయితం పులకైరనుకూలే .. ౪..


కేలికలాకుతుకేన చ కాచిదముం యమునాజలకూలే .

మఞ్జులవఞ్జులకుఞ్జగతం విచకర్ష కరేణ ద్కూలే .. ౫..


కరతలతాలతరలవలయావలికలితకలస్వనవంశే .

రాసరసే సహనృత్యపరా హరిణా యువతిః ప్రశశంసే .. ౬..


శ్లిష్యతి కామపి చుమ్బతి కామపి కామపి రమయతి

రామామ్ .

పశ్యతి సస్మితచారుపరామపరామనుగచ్ఛతి వామామ్ .. ౭..


శ్రీజయదేవకవేరిదమద్భుతకేశవకేలిరహస్యమ్ .

వృన్దావనవిపినే లలితం వితనోతు శుభాని యశస్యమ్ .. ౮..


విశ్వేషామనురఞ్జనే జనయన్నానన్దమిన్దీవర-

శ్రేణీశ్యామలకోమలైరుపనయన్నఙ్గైరనఙ్గోత్సవమ్ .

స్వచ్ఛన్దం వ్రజసున్దరీభిరభితః ప్రత్యఙ్గమాలిఙ్కితః

శృఙ్గారః సఖి మూర్తిమానివ మదహు ముగ్ధో హరిః క్రీడతి .. ౧౧..


అద్యోత్సఙ్గవసద్భుజఙ్గకవలక్కేశాదివేశాచలం

ప్రాలేయప్లవనేచ్ఛయానుసరతి శ్రీఖణ్డశైలానిలః .

కిం చ స్నిగ్ధరసాలమౌలిముకులాన్యాలోక్య హర్షోదయా-

దున్మీలన్తి కుహూః కుహూరితి కలోత్తలాః పికానాం గిరః .. ౧౨..


రాసోల్లాసభరేణవిభ్రమభృతామాభీరవామభ్రువా-

మభ్యర్ణం పరిరమ్యనిర్భరమురః ప్రేమాన్ధయా రాధయా .

సాధు త్వద్వదనం సుధామయమితి వ్యాహృత్య గీతస్తుత్-

వ్యాజాదుద్భటచుమ్బితస్మితమనోహరీ హరిః పాతు వః .. ౧౩..


.. ఇతి శ్రీగీతగోవిన్దే సామోదదామోదరో నామ ప్రథమః సర్గః ..


      .. ద్వితీయః సర్గః ..


     .. అక్లేశకేశవః ..


విహరతి వనే రాధా సాధారణప్రణయే హరౌ

విగలితనిజోత్కర్షాదీర్ష్యావశేన గతాన్యతః .

క్వచిదపి లతాకుఞ్జే గుఞ్జన్మధువ్రతమణ్డలీ-

ముఖరశిఖరే లీనా దీనాప్యువాచ రహః సఖీమ్ .. ౧౪..


     .. గీతమ్ ౫..


సంచరదధరసుధామధురధ్వనిముఖరితమోహనవంశమ్ .

చలితదృగఞ్చలచఞ్చలమౌలికపోలవిలోలవతంసమ్ ..

రాసే హరిమిహ విహితవిలాసం

స్మరతి మనో మమ కృతపరిహాసమ్ .. ౧..


చన్ద్రకచారుమయూరశిఖణ్డకమణ్డలవలయితకేశమ్ .

ప్రచురపురన్దరధనురనురఞ్జితమేదురముదిరసువేశమ్ .. ౨..


గోపకదమ్బనితమ్బవతీముఖచుమ్బనలమ్భితలోభమ్ .

బన్ధుజీవమధురాధరపల్లవముల్లసితస్మితశోభమ్ .. ౩..


విపులపులకభుజపల్లవవలయితవల్లవయువతిసహస్రమ్ .

కరచరణోరసి మణిగణభూషణకిరణవిభిన్నతమిస్రమ్ .. ౪..


జలదపటలవలదిన్దువినన్దకచన్దనతిలకలలాటమ్ .

పీనఘనస్త్తనమణ్డలమర్దననిర్దయహృదయకపాటమ్ .. ౫..


మణిమయమకరమనోహరకుణ్డలమణ్డితగణ్డముదారమ్ .

పీతవసనమనుగతమునిమనుజసురాసురవరపరివారమ్ .. ౬..


విశదకదమ్బతలే మిలితం కలికలుషభయం శమయన్తమ్ .

మామపి కిమపి తరఙ్గదనఙ్గదృశా మనసా రమయన్తమ్ .. ౭..


శ్రీజయదేవభణితమతిసున్దరమోహనమధురిపురూపమ్ .

హరిచరణస్మరణం ప్రతి సంప్రతి పుణ్యవతామనురూపమ్ .. ౮..


గణయతి గుణగ్రామం భామం భ్రమాదపి నేహతే

వహతి చ పరితోషం దోషం విముఞ్చతి దూరతః .

యువతిషు వలస్తృష్ణే కృష్ణే విహారిణీ మాం వినా

పునరపి మనో వామం కామం కరోతి కరోమి కిమ్ .. ౧౫..


     .. గీతమ్ ౬..


నిభృతనికుఞ్జగృహం గతయా నిశి రహసి నిలీయ వసన్తమ్ .

చకితవిలోకితసకలదిశా రతిరభసరసేన హసన్తమ్ ..

సఖి హే కేశిమథనముదారమ్

రమయ మయా సహ మదనమనోరథభావితయా సవికారమ్ .. ౧..


ప్రథమసమాగమలజ్జితయా పటుచాటుశతైరనుకూలమ్ .

మృదుమధురస్మితభాషితయా శిథిలీకృతజధనదుకూలమ్ .. ౨.


కిసలయశయననివేశితయా చిరమురసి మమైవ శయానమ్ .

కృతపరిరమ్భణచుమ్బనయా పరిరభ్య కృతాధరపానమ్ .. ౩..


అలసనిమీలితలోచనయా పులకావలిలలితకపోలమ్ .

శ్రమజలసకలకలేవరయా వరమదనమదాదతిలోలమ్ .. ౪..


కోకిలకలరవకూజితయా జితమనసిజతన్త్రవిచారమ్ .

శ్లథకుసుమాకులకున్తలయా నఖలిఖితఘనస్తనభారమ్ .. ౫..


చరణరణితమనినూపురయా పరిపూరితసురతవితానమ్ .

ముఖరవిశృఙ్ఖలమేఖలయా సకచగ్రహచుమ్బనదానమ్ .. ౬..


రతిసుఖసమయరసాలసయా దరముకులితనయనసరోజమ్ .

నిఃసహనిపతితతనులతయా మధుసూదనముదితమనోజమ్ .. ౭..


శ్రీజయదేవభణితమిదమతిశయమధురిపునిధువనశీలమ్ .

సుఖముత్కణ్ఠితగోపవధూకథితం వితనోతు సలీలమ్ .. ౮..


హస్తస్రస్తవిలాసవంశమనృజుభ్రూవల్లీమద్బల్లవీ-

వృన్దోత్సారిదృగన్తవీక్షితమతిస్వేదార్ద్రగణ్దస్థలమ్ .

మాముద్వీక్ష్య విలక్షితం స్మితసుధాముగ్ధాననం కాననే

గోవిన్దం వ్రజసున్దరీగణవృతం పశ్యామి హృష్యామి చ .. ౧౬..


దురాలోకస్తోకస్తబకనవకాశోకలతికా-

వికాసః కాసారోపవనపవనోఽపి వ్యథయతి .

అపి భ్రామ్యద్భృఙ్గీరణితరమణీయా న ముకుల-

ప్రసూతిశ్చూతానాం సఖి శిఖరిణీయం సుఖయతి .. ౧౭..


     .. ఇతి గీతగోవిన్దే అక్లేశకేశవో నామ ద్వితీయః సర్గః

..


     .. తృతీయః సర్గః ..


     .. ముగ్ధమధుసూదనః ..


కంసారిరపి సంసారవాసనాబన్ధశృఙ్ఖలామ్ .

రాధామాధాయ హృదయే తత్యాజ వ్రజసున్దరీః .. ౧౮..


ఇతస్తతస్తామనుసృత్య రాధికా-

మనఙ్గబాణవ్రణఖిన్నమానసః .

కృతానుతాపః స్ కలిన్దనన్దినీ-

తటాన్తకుఞ్జే విషసాద మాధవః .. ౧౯..


     .. గీతమ్ ౭..


మామియం చలితా విలోక్య వృతం వధూనిచయేన .

సాపరాధతయా మయాపి వారితాతిభయేన ..

హరిహరి హతాదరతయా గతా సా కుపితేవ .. ౧..


కిం కరిష్యతి కిం వదిష్యతి సా చిరం విరహేణ .

కిం ధనేన జనేన కిం మమ జీవనేన గృహేణ .. ౨..


చిన్తయామి తదాననం కుటిలభ్రు కోపభరేణ .

శోణపద్మమివోపరి భ్రమతాకులం భ్రమరేణ .. ౩..


తామహం హృది సంగతామనిశం భృశం రమయామి .

కిం వనేఽనుసరామి తామిహ కిం వృథా విలపామి .. ౪..


తన్వి ఖిన్నమసూయయా హృదయం తవాకలయామి .

తన్న వేద్మి కుతో గతాసి న తేన తేఽనునయామి .. ౫..


దృశ్యతే పురతో గతాగతమేవ మే విదధాసి .

కిం పురేవ సమంభ్రమం పరిరమ్భణం న దదాసి .. ౬..


క్షమ్యతామపరం కదాపి తవేదృశం న కరోమి .

దేహి సున్దరి దర్శనం మమ మన్మథేన దునోమి .. ౭..


వర్ణితం జయదేవకేన హరేరిదం ప్రవణేన .

కిన్దుబిల్వసముద్రసమ్భవరోహిణీరమణేన .. ౮..


హృది బిసలతాహారో నాయం భుజఙ్గమనాయకః

కువలయదలశ్రేణీ కణ్ఠే న సా గరలద్యుతిః .

మలయజరజో నేదం భస్మ ప్రియారహితే మయి

ప్రహర న హరభ్రాన్త్యానఙ్గ క్రుధా కిము ధావసి .. ౨౦..


పాణౌ మా కురు చూతసాయకమముం మా చాపమారోపయ

క్రీడానిర్జితవిశ్వ మూర్ఛితజనాఘాతేన కిం పౌరుషమ్ .

తస్యా ఏవ మృగీదృశో మనసిజప్రేఙ్ఖత్కటాక్షాశుగ-

శ్రేణీజర్జరితం మనాగపి మనో నాద్యాపి సంధుక్షతే .. ౨౧..


భ్రూచాపే నిహితః కటాక్షవిశిఖో నిర్మాతు మర్మవ్యథాం

శ్యామాత్మా కుటిలః కరోతు కబరీభారోఽపి మారోద్యమమ్ .

మోహం తావదయం చ తన్వి తనుతాం బిమ్బాదరో రాగవన్

సద్వృత్తస్తనమణ్దలస్తవ కథం ప్రాణైర్మమ క్రీడతి .. ౨౨..


తాని స్పర్శసుఖాని తే చ తరలాః స్నిగ్ధ దృశోర్విభ్రమ-

స్తద్వక్త్రామ్బుజసౌరభం స చ సుధాస్యన్తీ గిరాం వక్రిమా .

సా బిమ్బాధరమాధురీతి విషయాసఙ్గేఽపి చేన్మానసం

తస్యా లగ్నసమాధి హన్త విరహవ్యాధిః కథం వర్ధతే .. ౨౩..


భ్రూపల్లవం ధనురపాఙ్గతరఙ్గితని

బాణాః గుణః శ్రవణపాలిరితి స్మరేణ .

తస్యామనఙ్గజయజఙ్గమదేవతాయామ్

అస్త్రాణి నిర్జితజగన్తి కిమర్పితాని .. ౨౪..


     .. ఇతి శ్రీగితగోవిన్దే ముగ్ధమధుసూదనో నామ తృతీయః

సర్గః ..


     . . చతుర్థః సర్గః ..
     .. స్నిగ్ధమధుసూదనః ..


యమునాతీరవానీరనికుఞ్జే మన్దమాస్థితమ్ .

ప్రాహ ప్రేమభరోద్భ్రాన్తం మాధవం రాధికాసఖీ .. ౨౫..


     .. గీతమ్ ౮..


నిన్దతి చన్దనమిన్దుకిరణమను విన్దతి ఖేదమధీరమ్ .

వ్యాలనిలయమిలనేన గరలమివ కలయతి మలయసమీరమ్ ..

సా విరహే తవ దీనా

మాధవ మనసిజవిశిఖభయాదివ భావనయా త్వయి లీనా .. ౧..


అవిరలనిపతితమదనశరాదివ భవదవనాయ విశాలమ్ .

స్వహృదయర్మణీ వర్మ కరోతి సజలనలినీదలజాలమ్ .. ౨..


కుసుమవిశిఖశరతల్పమనల్పవిలాసకలాకమనీయమ్ .

వ్రతమివ తవ పరిరమ్భసుఖాయ కరోతి కుసుమశయనీయమ్ .. ౩..


వహతి చ గలితవిలోచనజలభరమాననకమలముదారమ్ .

విధుమివ వికటవిధున్తుదదన్తదలనగలితామృతధారమ్ .. ౪..


విలిఖతి రహసి కురఙ్గమదేన భవన్తమసమశరభూతమ్ .

ప్రణమతి మకరమధో వినిధాయ కరే చ శరం నవచూతమ్ .. ౫..


ప్రతిపదమిదమపి నిగతతి మాధవ తవ చరణే పతితాహమ్ .

త్వయి విముఖే మయి సపది సుధానిధిరపి తనుతే తనుదాహమ్

.. ౬..


ధ్యానలయేన పురః పరికల్ప్య భవన్తమతీవ దురాపమ్ .

విలపతి హసతి విషీదతి రోదితి చఞ్చతి ముఞ్చతి తాపమ్

.. ౭..


శ్రీజయదేవభణితమిదమధికం యది మనసా నటనీయమ్ .

హరివిరహాకులబల్లవయువతిసఖీవచనం పఠనీయమ్ .. ౮..


ఆవాసో విపినాయతే ప్రియసఖీమాలాపి జాలాయతే

తాపోఽపి శ్వసితేన దావదహనజ్వాలాకలాపాయతే .

సాపి త్వద్విరహేణ హన్త హరిణీరూపాయతే హా కథం

కన్దర్పోఽపి యమాయతే విరచయఞ్శార్దూలవిక్రీడితమ్ .. ౨౬..


     .. గీతమ్ ౯..


స్తనవినిహితమపి హారముదారమ్ .

సా మనుతే కృశతనురతిభారమ్ ..

రాధికా విరహే తవ కేశవ .. ౧..


సరసమసృణమపి మలయజపఙ్కమ్ .

పశ్యతి విషమివ వపుషి సశఙ్కమ్ .. ౨..


శ్వసితపవనమనుపమపరిణాహమ్ .

మదనదహనమివ వహతి సదాహమ్ .. ౩..


దిశి దిశి కిరతి సజలకణజాలమ్ .

నయననలినమివ విగలితనాలమ్ .. ౪..


నయనవిషయమపి కిసలయతల్పమ్ .

కలయతి విహితహుతాశవికల్పమ్ .. ౫..


త్యజతి న పాణితలేన కపోలమ్ .

బాలశశినమివ సాయమలోలమ్ .. ౬..


హరిరితి హరిరితి జపతి సకామమ్ .

విరహవిహితమరణేన నికామమ్ .. ౭..


శ్రీజయదేవభణితమితి గీతమ్ .

సుఖయతు కేశవపదముపునీతమ్ .. ౮..


సా రోమాఞ్చతి సీత్కరోతి విలపత్యుత్క్మ్పతే తామ్యతి

ధ్యాయత్యుద్భ్రమతి ప్రమీలతి పతత్యుద్యాతి మూర్చ్ఛత్యపి .

ఏతావత్యతనుజ్వరే వరతనుర్జీవేన్న కిం తే రసాత్

స్వర్వైద్యప్రతిమ ప్రసీదసి యది త్యక్తోఽన్యథా నాన్తకః .. ౨౭..


స్మరాతురాం దైవతవైద్యహృద్య

త్వదఙ్గసఙ్గామృతమాత్రసాధ్యామ్ .

విముక్తబాధాం కురుషే న రాధా-

ముపేన్ద్ర వజ్రాదపి దారుణోఽసి .. ౨౮..


కన్దర్పజ్వరసంజ్వరస్తురతనోరాశ్చర్యమస్యాశ్చిరం

చేతశ్చన్దనచన్ద్రమఃకమలినీచిన్తాసు సంతామ్యతి .

కింతు క్లాన్తివశేన శీతలతనుం త్వామేకమేవ ప్రియం

ధ్యాయన్తీ రహసి స్థితా కథమపి క్షీణా క్షణం ప్రాణితి

.. ౨౯..


క్షణమపి విరహః పురా న సేహే

నయననిమీలనఖిన్నయా యయా తే .

శ్వసితి కథమసౌ రసాలశాఖాం

చిరవిరహేణ విలోక్య పుష్పితాగ్రామ్ .. ౩౦..


     .. ఇతి గీతగోవిన్దే స్నిగ్ధమాధవో నామ 
     చతుర్థః సర్గః ..


     .. పఞ్చమః సర్గః ..


     .. సాకాంక్షపుణ్డరీకాక్షః ..


అహమిహ నివసామి యాహి రాధాం

అనునయ మద్వచనేన చానయేథాః .

ఇతి మధురిపుణా సఖీ నియుక్తా

స్వయమిదమేత్య పునర్జగాద రాధామ్ .. ౩౧..


     .. గీతమ్ ౧౦..


వహతి మలయసమీరే మదనముపనిధాయ .

స్ఫుటతి కుసుమనికరే విరహిహృదయదలనాయ ..

తవ విరహే వనమాలీ సఖి సీదతి .. ౧..


దహతో శిశిరమయూఖే మరణమనుకరోతి .

పతతి మదనవిశిఖే విలపతి వికలతరోఽతి .. ౨..


ధ్వనతి మధుపసమూహే శ్రవణమపిదదాతి .

మనసి వలితవిరహే నిశి నిశి రుజముపయతి .. ౩..


వసతి విపినవితానే త్యజతి లలితధామ .

లుఠతి ధరణిశయనే బహు విలపతి తవ నామ .. ౪..


భణతి కవిజయదేవే విరహివిలసితేన .

మనసి రభసవిభవే హరిరుదయతు సుకృతేన .. ౫..


పూర్వం యత్ర సమం త్వయా రతిపతేరాసాదితః సిద్ధయ-

స్తస్మిన్నేవ నికుఞ్జమన్మథమహాతీర్థే పునర్మాధవః .

ధ్యాయంస్త్వామనిశం జపన్నపి తవైవాలాపమాత్రావలీం

భూయస్త్వత్కుచకుమ్భనిర్భరపరీరమ్భామృతం వాఞ్ఛతి .. ౩౨..


     .. గీతమ్ ౧౧ ..


రతిసుఖసారే గతమభిసారే మదనమనోహరవేశమ్ .

న కురు నితమ్బిని గమనవిలమ్బనమనుసర తం హృదయేశమ్ ..

ధీరసమీరే యమునాతీరే వసతి వనే వనమాలీ .. ౧..


నామ సమేతం కృతసంకేతం వాదయతే మృదువేణుమ్ .

బహు మనుతే నను తే తనుసంగతపవనచలితమపి రేణుమ్ .. ౨..


పతతి పతత్రే విచలతి పత్రే శఙ్కితభవదుపయానమ్ .

రచయతి శయనం సచకితనయనం పశ్యతి తవ పన్థానమ్ .. ౩..


ముఖరమధీరం త్యజ మఞ్జీరం రిపుమివ కేలిసులోలమ్ .

చల సఖి కుఞ్జం సతిమిరపుఞ్జం శీలయ నీలనిచోలమ్ .. ౪..


ఉరసి మురారేరుపహితహారే ఘన ఇవ తరలబలాకే .

తడిదివ పీతే రతివిపరీతే రాజసి సుకృతవిపాకే .. ౫..


విగలితవసనం పరిహృతరసనం ఘటయ జఘనమపిధానమ్ .

కిసలయశయనే పఙ్కజనయనే నిధిమివ హర్షనిదానమ్ .. ౬..


హరిరభిమానీ రజనిరిదానీమియమపి యాతి విరామమ్ .

కురు మమ వచనం సత్వరరచనం పూరయ మధురిపుకామమ్ .. ౭..


శ్రీజయదేవే కృతహరిసేవే భణతి పరమరమణీయమ్ .

ప్రముదితహృదయం హరిమతిసదయం నమత సుకృతకమనీయమ్ .. ౮..


వికిరతి ముహుః శ్వాసానాశాః పురో ముహురీక్షతే

ప్రవిశతి ముహుః కుఞ్జం గుఞ్జన్ముహుర్బహు తామ్యతి .

రచయతి ముహుః శయ్యాం పర్యాకులం ముహురీక్షతే

మదనకదనక్లాన్తః కాన్తే ప్రియస్తవ వర్తతే .. ౩౩..


త్వద్వామ్యేన సమం సమగ్రమధునా తిగ్మాంశురస్తం గతో

గోవిన్దస్య మనోరథేన చ సమం ప్రాప్తం తమః సాన్ద్రతామ్ .

కోకానాం కరుణస్వనేన సదృశీ దీర్ఘా మదభ్యర్థనా

తన్ముగ్ధే విఫలం విలమ్బనమసౌ రమ్యోఽభిసారక్షణః .. ౩౪..


ఆశ్లేషాదను చుమ్బనాదను నఖోల్లేఖాదను స్వాన్తజ-

ప్రోద్బోధాదను సంభ్రమాదను రతారమ్భాదను ప్రీతయోః .

అన్యార్థం గతయోర్భ్రమాన్మిలితయోః సమ్భాషణైర్జానతో-

ర్దమ్పత్యోరిహ కో న కో న తమసి వ్రీడావిమిశ్రో రసః .. ౩౫..


సభయచకితం విన్యస్యన్తీం దృశం తిమిరే పథి

ప్రతితరు ముహుః స్థిత్వా మన్దం పదాని వితన్వతీమ్ .

కథమపి రహః ప్రాప్తామఙ్గైరనఙ్గతరఙ్గిభిః

సుముఖి సుభగః పశ్యన్స త్వాముపైతు ఋతార్థతామ్ .. ౩౬..


     .. ఇతి శ్రీగీతగోవిన్దేఽభిసారికవర్ణనే 
     సాకాఙ్క్షపుణ్డరీకాక్షో నామ 
     పఞ్చమః సర్గః .. 


     .. షష్ఠః సర్గః .. 


     .. కుణ్ఠవైకుణ్ఠః .. 


అథ తాం గన్తుమశక్తాం చిరమనురక్తాం లతాగృహే దృష్ట్వా .

తచ్చరితం గోవిన్దే మనసిజమన్దే సఖీ ప్రాహ .. ౩౭..


పశ్యతి దిశి దిశి రహసి భవన్తమ్ .

తదధరమధురమధూని పిబన్తమ్ ..

నాథ హరే సీదతి రాధా వాసగృహే .. ౧..


త్వదభిసరణరభసేన వలన్తీ .

పతతి పదాని కియన్తి చలన్తీ .. ౨..


విహితవిశదబిసకిసలయవలయా .

జీవతి పరమిహ తవ రతికలయా .. ౩..


ముహురవలోకితమణ్డనలీలా .

మధురిపురహమితి భావనశీలా .. ౪..


త్వరితముపైతి న కథమభిసారమ్ .

హరిరితి వదతి సఖీమనువారమ్ .. ౫..


శ్లిష్యతి చుమ్బతి జలధరకల్పమ్ .

హరిరుపగత ఇతి తిమిరమనల్పమ్ .. ౬..


భవతి విలమ్బిని విగలితలజ్జా .

విలపతి రోదితి వాసకసజ్జా .. ౭..


శ్రీజయదేవకవేరిదముదితమ్ .

రసికజనం తనుతామతిముదితమ్ .. ౮..


విపులపులకపాలిః స్ఫీతసీత్కారమన్త-

ర్జనితజడిమకాకువ్యాకులం వ్యాహరన్తీ .

తవ కితవ విధాయామన్దకన్దర్పచిన్తాం

రసజలధినిమగ్నా ధ్యానలగ్నా మృగాక్షీ .. ౩౮..


అఙ్గేష్వాభరణం కరోతి బహుశః పతేఽపి సంచారిణి

ప్రాప్తం త్వాం పరిశఙ్కతే వితనుతే శయ్యాం చిరం ధ్యాయతి .

ఇత్యాకల్పవికల్పతల్పరచనాసంకల్పలీలాశత-

వ్యాసక్తాపి వినా త్వయా వరతనుర్నైషా నిశాం నేష్యతి .. ౩౯..


     .. ఇతి గీతగోవిన్దే వాసకసజ్జావర్ణనే 
     కుణ్ఠవైకుణ్ఠో నామ 
     షష్టః సర్గః .. 


     .. సప్తమః సర్గః ..
     .. నాగరనారాయణః ..


అత్రాన్తరే చ కులటాకులవర్త్మపాత-

సంజాతపాతక ఇవ స్ఫుటలాఞ్ఛనశ్రీః .

వృన్దావనాన్తరమదీపయదంశుజాలై-

ర్దిక్సున్దరీవదనచన్దనబిన్దురిన్దుః .. ౪౦..


ప్రసరతి శశధరబిమ్బే విహితవిలమ్బే చ మాధవే విధురా .

విరచితవివిధవిలాపం సా పరితాపం చకారోచ్చైః .. ౪౧..


     .. గీతం ౧౩..


కథితసమయేఽపి హరిరహహ న యయౌ వనమ్ .

మమ విఫలమిదమమలరూపమపి యౌవనమ్ ..

యామి హే కమిహ శరణం సఖీజనవచనవఞ్చితా .. ౧..


యదనుగమనాయ నిశి గహనమపి శీలితమ్ .

తేన మమ హృదయమిదమసమశరకీలితమ్ .. ౨..


మమ మరణమేవ వరమతివితథకేతనా .

కిమిహ విషహామి విరహానలచేతనా .. ౩..


మామహహ విధురయతి మధురమధుయామినీ .

కాపి హరిమనుభవతి కృతసుకృతకామినీ .. ౪..


అహహ కలయామి వలయాదిమణీభూషణమ్ .

హరివిరహదహనవహనేన బహుదూషణమ్ .. ౫..


కుసుమసుకుమారతనుమతనుశరలీలయా .

స్రగపి హృది హన్తి మామతివిషమశీలయా .. ౬..


అహమిహ నివసామి నగణితవనవేతసా .

స్మరతి మధుసూదనో మామపి న చేతసా .. ౭..


హరిచరణశరణజయదేవకవిభారతీ .

వసతు హృది యువతిరివ కోమలకలావతీ .. ౮..


తత్కిం కామపి కామినీమభిసృతః కిం వా కలాకేలిభి-

ర్బద్ధో బన్ధుభిరన్ధకారిణి వనోపాన్తే కిము భ్రామ్యతి .

కాన్తః క్లాన్తమనా మనాగపి పథి ప్రస్థాతుమేవాక్షమః

సంకేతీకృతమఞ్జువఞ్జులలతాకుఞ్జేఽపి యన్నాగతః .. ౪౨..


అథాగతం మాధవమన్తరేణ

సఖీమియం వీక్ష్య విషాదమూకామ్ .

విశఙ్క్మానా రమితం కయాపి

జనార్దనం దృష్టవదేతదాహ .. ౪౩..


     .. గీతమ్ ౧౪..


స్మరసమరోచితవిరచితవేశా .

గలితకుసుమదరవిలులితకేశా ..

కాపి మధురిపుణా విలసతి యువతిరధికగుణా .. ౧..


హరిపరిరమ్భణవలితవికారా .

కుచకలశోపరి తరలితహారా .. ౨..


విచలదలకలలితాననచన్ద్రా .

తదధరపానరభసకృతతన్త్రా .. ౩..


చఞ్చలకుణ్డలదలితకపోలా .

ముఖరితరసనజఘనగలితలోలా .. ౪..


దయితవిలోకితలజ్జితహసితా .

బహువిధకూజితరతిరసరసితా .. ౫..


విపులపులకపృథువేపథుభఙ్గా .

శ్వసితనిమీలితవికసదనఙ్గా .. ౬..


శ్రమజలకణభరసుభగశరీరా .

పరిపతితోరసి రతిరణధీరా .. ౭..


శ్రీజయదేవభణితహరిరమితమ్ .

కలికలుషం జనయతు పరిశమితమ్ .. ౮..


విరహపాణ్డుమురారిముఖామ్బుజ-

ద్యుతిరియం తిరయన్నపి చేతనామ్ .

విధురతీవ తనోతి మనోభువః

సహృదయే హృదయే మదనవ్యథామ్ .. ౪౪..


     .. గీతమ్ ౧౫..


సముదితమదనే రమణీవదనే చుమ్బనవలితాధరే .

మృగమదతిలకం లిఖతి సపులకం మృగమివ రజనీకరే ..

రమతే యమునాపులినవనే విజయీ మురారిరధునా .. ౧..


ఘనచయరుచిరే రచయతి చికురే తరలితతరుణాననే .

కురబకకుసుమం చపలాసుషమం రతిపతిమృగకాననే .. ౨..


ఘటయతి సుఘనే కుచయుగగగనే మృగమదరుచిరూషితే .

మణిసరమమలం తారకపటలం నఖపదశశిభూషితే .. ౩..


జితబిసశకలే మృదుభుజయుగలే కరతలనలినీదలే .

మరకతవలయం మధుకరనిచయం వితరతి హిమశీతలే .. ౪..


రతిగృహజఘనే విపులాపఘనే మనసిజకనకాసనే .

మణిమయరసనం తోరణహసనం వికరతి కృతవాసనే .. ౫..


చరణకిసలయే కమలనిలయే నఖమణిగణపూజితే .

బహిరపవరణం యావకభరణం జనయతి హృది యోజితే .. ౬..


రమయతి సదృశం కామపి సుభృశం ఖలహలధరసోదరే .

కిమఫలమవసం చిరమిహ విరసం వద సఖి విటపోదరే .. ౭..


ఇహ రసభణనే కృతహరిగుణనే మధురిపుపదసేవకే .

కలియుగచరితం న వసతు దురితం కవినృపజయదేవకే .. ౮..


నాయాతః సఖి నిర్దయో యది శఠస్త్వం దూతి కిం దూయసే

స్వచ్ఛన్దం బహువల్లభః స రమతే కిం తత్ర తే దూషణమ్ .

పశ్యాద్య ప్రియసమ్గమాయ దయితస్యాకృష్యమాణం గణై-

రుత్కణ్ఠార్తిభరాదివ స్ఫుటదిదం చేతః స్వయం యాస్యతి .. ౪౫..


     .. గీతమ్ ౧౬..


అనిలతరలకువలయనయనేన .

తపతి న సా కిసలయశయనేన ..

సఖి యా రమితా వనమాలినా .. ౧..


వికసితసరసిజలలితముఖేన .

స్ఫుటతి న సా మనసిజవిశిఖేన .. ౨..


అమృతమధురమృదుతరవచనేన .

జ్వలతి న సా మలయజపవనేన .. ౩..


స్థలజలరుహరుచికరచరణేన .

లుఠతి న సా హిమకరకిరణేన .. ౪..


సజలజలదసముదయరుచిరేణ .

దలతి న సా హృది చిరవిరహేణ .. ౫..


కనకనికషరుచిశుచివసనేన .

శ్వసతి న సా పరిజనహసనేన .. ౬..


సకలభువనజనవరతరుణేన .

వహతి న సా రుజమతికరుణేన .. ౭..


శ్రీజయదేవభణితవచనేన .

ప్రవిశతు హరిరపి హృదయమనేన .. ౮..


మనోభవానన్దన చన్దనానిల

ప్రసీద రే దక్షిణ ముఞ్చ వామతామ్ .

క్షణం జగత్ప్రాణ విధాయ మాధవం

పురో మమ ప్రాణహరో భవిష్యసి .. ౪౬..


రిపురివ సఖీసంవాసోఽయం శిఖీవ హిమానిలో

విషమివ సుధారశ్మిర్యస్మిన్దునోతి మనోగతే .

హృదయమదయే తస్మిన్నేవం పునర్వలతే బలాత్

కువలయదృశాం వామః కామో నికామనిరఙ్కుశః .. ౪౭..


బాధాం విధేహి మలయానిల పఞ్చబాణ

ప్రాణాన్గృహాణ న గృహం పునరాశ్రయిష్యే .

కిం తే కృతాన్తభగిని క్షమయా తరఙ్గై-

రఙ్గాని సిఞ్చ మమ శామ్యతు దేహదాహః .. ౪౮..


     .. ఇతి గీతగోవిన్దే విప్రలబ్ధావర్ణనే
     నాగనారాయణో నామ 
     సప్తమః సర్గః ..


     .. అష్టమః సర్గః ..


     .. విలక్ష్యలక్ష్మీపతిః ..


అథ కథమపి యామినీం వినీయ

స్మరశరజర్జరితాపి సా ప్రభాతే .

అనునయవచనం వదన్తమగ్రే

ప్రణతమపి ప్రియమాహ సాభ్యసూయమ్ .. ౪౯..


     .. గీతమ్ ౧౭..


రజనిజనితగురుజాగరరాగకషాయితమలసనివేశమ్ .

వహతి నయనమనురాగమివ స్ఫుటముదితరసాభినివేశమ్ ..

హరిహరి యాహి మాధవ యాహి కేశవ మా వద కైతవవాదం

తామనుసర సరసీరుహలోచన యా తవ హరతి విషాదమ్ .. ౫౦..


కజ్జలమలినవిలోచనచుమ్బనవిరచితనీలిమరూపమ్ .

దశనవసనమరుణం తవ కృష్ణ తనోతి తనోరనురూపమ్ .. ౨..


వపురనుహరతి తవ స్మరసఙ్గరఖరనఖరక్షతరేఖమ్ .

మరకతశకలకలితకలధౌతలిపిరేవ రతిజయలేఖమ్ .. ౩..


చరణకమలగలదలక్తకసిక్తమిదం తవ హృదయముదారమ్ .

దర్శయతీవ బహిర్మదనద్రుమనవకిసలయపరివారమ్ .. ౪..


దశనపదం భవదధరగతం మమ జనయతి చేతసి ఖేదమ్ .

కథయతి కథమధునాపి మయా సహ తవ వపురేతదభేదమ్ .. ౫..


బహిరివ మలినతరం తవ కృష్ణ మనోఽపి భవిష్యతి నూనమ్ .

కథమథ వఞ్చయసే జనమనుగతమసమశరజ్వరదూనమ్ .. ౬..


భ్రమతి భవానబలాకవలాయ వనేషు కిమత్ర విచిత్రమ్ .

ప్రథయతి పూతనికైవ వధూవధనిర్దయబాలచరిత్రమ్ .. ౭..


శ్రీజయదేవభణితరతివఞ్చితఖణ్డితయువతివిలాపమ్ .

శృణుత సుధామధురం విబుధా విబుధాలయతోఽపి దురాపమ్ .. ౮..


తదేవం పశ్యన్త్యాః ప్రసరదనురాగం బహిరివ

ప్రియాపాదాలక్తచ్ఛురితమరుణచ్ఛాయహృదయమ్ .

మమాద్య ప్రఖ్యాతప్రణయభరభఙ్గేన కితవ

త్వదాలోకః శోకాదపి కిమపి లజ్జాం జనయతి .. ౫౦..


     ఇతి గీతగోవిన్దే ఖణ్డితావర్ణనే
     విలక్ష్యలక్ష్మీపతిర్నామ
      అష్ఠమః సర్గః ..


     .. నవమః సర్గః ..
     .. మన్దముకున్దః ..


తామథ మన్మథఖిన్నాం

రతిరసభిన్నాం విషాదసమ్పన్నామ్ .

అనుచిన్తితహరిచరితాం

కలహాన్తరితమువాచ సఖీ .. ౫౧..


     .. గీతమ్ ౧౮..


హరిరభిసరతి వహతి మధుపవనే .

కిమపరమధికసుఖం సఖి భువనే ..

మాధవే మా కురు మానిని మానమయే .. ౧..


తాలఫలాదపి గురుమతిసరసమ్ .

కిం విఫలీకురుషే కుచకలశమ్ .. ౨..


కతి న కథితమిదమనుపదమచిరమ్ .

మా పరిహర హరిమతిశయరుచిరమ్ .. ౩..


కిమితి విషీదసి రోదిషి వికలా .

విహసతి యువతిసభా తవ సకలా .. ౪..


సజలనలినీదలశీతలశయనే .

హరిమవలోక్య సఫలయ్ నయనే .. ౫..


జనయసి మనసి కిమితి గురుఖేదమ్ .

శృణు మమ వచనమనీహితభేదమ్ .. ౬..


హరిరుపయాతు వదతు బహుమధురమ్ .

కిమితి కరోషి హృదయమతివిధురమ్ .. ౭..


శ్రీజయదేవభణితమతిలలితమ్ .

సుఖయతు రసికజనం హరిచరితమ్ .. ౮..


స్నిగ్ధే యత్పరుషాసి యత్ప్రణమతి స్తబ్ధాసి యద్రాగిణి

ద్వేషస్థాసి యదున్ముఖే విముఖతాం యాతాసి తస్మిన్ప్రియే .

యుక్తం తద్విపరీతకారిణి తవ శ్రీఖణ్డచర్చా విషం

శీతాంశుస్తపనో హిమం హుతవహః క్రీడాముదో యాతనాః .. ౫౨..


     .. ఇతి గీతగోవిన్దే కలహాన్తరితావర్ణనే
     మన్దముకున్దో నామ
     నవమః సర్గః ..


     .. దశమః సర్గః ..
     .. చతురచతుర్భుజః ..


అత్రాన్తరే మసృణరోషవశామసీమ్-

నిఃశ్వాసనిఃసహముఖీం సుముఖీముపేత్య .

సవ్రీడమీక్షితసఖీవదనాం దినాన్తే

సానన్దగద్గదపదం హరిరిత్యువాచ .. ౫౩..


     .. గీతమ్ ౧౯..


వదసి యది కించిదపి దన్తరుచికౌముదీ

హరతి దరతిమిరమతిఘోరమ్ .

స్ఫురదధరసీధవే తవ వదనచన్ద్రమా

రోచయతు లోచనచకోరమ్ ..

ప్రియే చారుశీలే ముఞ్చ మయి మానమనిదానం

సపది మదనానలో దహతి మమ మానసం

దేహి ముఖకమలమధుపానమ్ .. ౧..


సత్యమేవాసి యది సుదతి మయి కోపినీ

దేహి ఖరనఖశరఘాతమ్ .

ఘటయ భుజబన్ధనం జనయ రదఖణ్డనం

యేన వా భవతి సుఖజాతమ్ .. ౨..


త్వమసి మమ భూషణం త్వమసి మమ జీవనం

త్వమసి భవజలధిరత్నమ్ .

భవతు భవతీహ మయి సతతమనోరోధిని

తత్ర మమ హృదయమతిరత్నమ్ .. ౩..


నీలనలినాభమపి తన్వి తవ లోచనం

ధారయతి కోకనదరూపమ్ .

కుసుమశరబాణభావేన యది రఞ్జయసి

కృష్ణమిదమేతదనురూపమ్ .. ౪..


స్ఫురతు కుచకుమ్భయోరుపరి మణిమఞ్జరీ

రఞ్జయతు తవ హృదయదేశమ్ .

రసతు రశనాపి తవ ఘనజఘనమణ్డలే

ఘోషయతు మన్మథనిదేశమ్ .. ౫..


స్థలకమలగఞ్జనం మమ హృదయరఞ్జనం

జనితరతిరఙ్గపరభాగమ్ .

భణ మసృణవాణి కరవాణి పదపఙ్కజం

సరసలసదలక్తకరాగమ్ .. ౬..


స్మరగరలఖణ్డనం మమ శిరసి మణ్డనం

దేహి పదపల్లవముదారమ్ .

జ్వలతి మయి దారుణో మదనకదనారుణో

హరతు తదుపాహితవికారమ్ .. ౭..


ఇతి చటులచాటుపటుచారు మురవైరిణో

రాధికామధి వచనజాతమ్ .

జయతి పద్మావతీరమణజయదేవకవి-

భారతీభణితమతిశాతమ్ .. ౮..


పరిహర కృతాతఙ్కే శఙ్కాం త్వయా సతతం ఘన-

స్తనజఘనయాక్రాన్తే స్వాన్తే పరానవకాశిని .

విశతి వితనోరన్యో ధన్యో న కోఽపి మమాన్తరం

స్తనభరపరీరమ్భారమ్భే విధేహి విధేయతామ్ .. ౫౪..

ముగ్ధే విధేహి మయి నిర్దయదన్తదంశ-

దోర్వల్లిబన్ధనిబిడస్తనపీడనాని .

చణ్డి త్వమేవ ముదమఞ్చ న పఞ్చబాణ-

చణ్డాలకాణ్డదలనాదసవః ప్రయాన్తు .. ౫౫..

వ్యథయతి వృథా మౌనం తన్వి ప్రపఞ్చయ పఞ్చమం

తరుణీ మధురాలాపైస్తాపం వినోదయ దృష్టిభిః .

సుముఖి విముఖీభావం తావద్విముఞ్చ న ముఞ్చ మాం

స్వయమతిశయస్నిగ్ధో ముగ్ధే ప్రియిఽహముపస్థితః .. ౫౬..

బన్ధూకద్యుతిబాన్ధవోఽయమధరః స్నిగ్ధో మధూకచ్చవి-

ర్గణ్డశ్చణ్డి చకాస్తి నీలనలినశ్రీమోచనం లోచనమ్ .

నాసాభ్యేతి తిలప్రసూనపదవీం కున్దాభదాన్తి ప్రియే

ప్రాయస్త్వన్ముఖసేవయా విజయతే విశ్వం స పుష్పాయుధః .. ౫౭..

దృశౌ తవ మదాలసే వదనమిన్దుసందీపకం

గతిర్జనమనోరమా విధుతరమ్భమూరుద్వయమ్ .

రతిస్తవ కలావతీ రుచిరచిత్రలేఖే భ్రువా-

వహో విబుధయౌవనం వహసి తన్వీ పృథ్వీగతా .. ౫౮..


     .. ఇతి శ్రీగీతగోవిన్దే మానినీవర్ణనే
     చతురచతుర్భుజో నామ
     దశమః సర్గః ..


     .. ఏకాదశః సర్గః ..


     .. సానన్దదామోదరః ..


సుచిరమనునయనే ప్రీణయిత్వా మృగాక్షీం

గతవతి కృతవేశే కేశవే కుఞ్జశయ్యామ్ .

రచితరుచిరభూషాం దృష్టిమోషే ప్రదోషే

స్ఫురతి నిరవసాదాం కాపి రాధాం జగాద .. ౫౯..


     .. గీతమ్ ౨౦..


విరచితచాటువచనరచనం చరణే రచితప్రణిపాతమ్ .

సంప్రతి మఞ్జులవఞ్జులసీమని కేలిశయనమనుయాతమ్ ..

ముగ్ధే మధుమథనమనుగతమనుసర రాధికే .. ౧..


ఘనజఘనస్తనభారభరే దరమన్థరచరణవిహారమ్ .

ముఖరితమణీమఞ్జీరముపైహి విధేహి మరాలవికారమ్ .. ౨..


శృణు రమణీయతరం తరుణీజనమోహనమధుపవిరావమ్ .

కుసుమశరాసనశాసనబన్దిని పికనికరే భజ భావమ్ .. ౩..


అనిలతరలకిసలయనికరేణ కరేణ లతానికురమ్బమ్ .

ప్రేరణమివ కరభోరు కరోతి గతిం ప్రతిముఞ్చ విలమ్బమ్ .. ౪..


స్ఫురితమనఙ్గతరఙ్గవశాదివ సూచితహరిపరిరమ్భమ్ .

పృచ్ఛ మనోహరహారవిమలజలధారమముం కుచకుమ్భమ్ .. ౫..


అధిగతమఖిలసఖీభిరిదం తవ వపురపి రతిరణసజ్జమ్ .

చణ్డి రసితరశనారవడిణ్డిమమభిసర సరసమలజ్జమ్ .. ౬..


స్మరశరసుభగనఖేన కరేణ సఖీమవలమ్బ్య సలీలమ్ .

చల వలయక్వణీతైరవబోధయ హరమపి నిజగతిశీలమ్ .. ౭..


శ్రీజయదేవభణితమధరీకృతహారముదాసితవామమ్ .

హరివినిహితమనసామధితిష్ఠతు కణ్ఠతటీమవిరామమ్ .. ౮..


సా మాం ద్రక్ష్యతి వక్ష్యతి స్మరకథాం ప్రత్యఙ్గమాలిఙ్గనైః

ప్రీతిం యాస్యతి రమ్యతే సఖి సమాగత్యేతి చిన్తాకులః .

స త్వాం పశ్యతి వేపతే పులకయత్యానన్దతి స్విద్యతి

ప్రత్యుద్గచ్ఛతి మూర్చ్ఛతి స్థిరతమఃపుఞ్జే నికుఞ్జే ప్రియః .. ౬౦..

అక్ష్ణోర్నిక్షిపదఞ్జనం శ్రవణయోస్తాపిచ్ఛగుచ్ఛావలీం

మూర్ధ్ని శ్యామసరోజదామ కుచయోః కస్తూరికాపాత్రకమ్ .

ధూర్తానామభిసారసత్వరహృదాం విష్వఙ్నికుఞ్జే సఖి

ధ్వాన్తం నీలనిచోలచారు సదృశాం ప్రత్యఙ్గమాలిఙ్గతి .. ౬౧..

కాశ్మీరగౌరవపుషామభిసారికాణామ్

ఆబద్ధరేఖమభితో రుచిమఞ్జరీభిః .

ఏతత్తమాలదలనీలతమం తమిశ్రం

తత్ప్రేమహేమనికషోపలతాం తనోతి .. ౬౨..

హారావలీతరలకాఞ్చనకాఞ్చిదామ-

కేయూరకఙ్కణమణిద్యుతిదీపితస్య .

ద్వారే నికుఞ్జనిలయస్యహరిం నిరీక్ష్య

వ్రీడావతీమథ సఖీ నిజగాహ రాధామ్ .. ౬౩..


     .. గీతమ్ ౨౧..


మఞ్జుతరకుఞ్జతలకేలిసదనే .

విలస రతిరభసహసితవదనే ..

ప్రవిశ రాధే మాధవసమీపమిహ .. ౧..


నవభవదశోకదలశయనసారే .

విలస కుచకలశతరలహారే .. ౨..


కుసుమచయరచితశుచివాసగేహే .

విలస కుసుమసుకుమారదేహే .. ౩..


చలమలయవనపవనసురభిశీతే .

విలస రసవలితలలితగీతే .. ౪..


మధుముదితమధుపకులకలితరావే .

విలస మదనరససరసభావే .. ౫..


మధుతరలపికనికరనినదముఖరే .

విలస దశనరుచిరుచిరశిఖరే .. ౬..


వితత బహువల్లినవపల్లవఘనే .

విలస చిరమలసపీనజఘనే .. ౭..


విహితపద్మావతీసుఖసమాజే .


భణతి జయదేవకవిరాజే .. ౮..


త్వాం చిత్తేన చిరం వహన్నయమతిశ్రాన్తో భృశం తాపితః

కన్దర్పేణ తు పాతుమిచ్ఛతి సుధాసంబాధబిమ్బాధరమ్ .

అస్యాఙ్గం తదలంకురు క్షణమిహ భ్రూక్షేపలక్ష్మీలవ-

క్రీతే దాస ఇవోపసేవితపదామ్భోజే కుతః సమ్భ్రమః .. ౬౪..


సా ససాధ్వససానన్దం గోవిన్దే లోలలోచనా .

సిఞ్జానమఞ్జుమఞ్జీరం ప్రవివేశ నివేశనమ్ .. ౬౫..


     .. గీతమ్ ౨౨..


రాధావదనవిలోకనవికసితవివిధవికారవిభఙ్గమ్ .

జలనిధిమివ విధుమణ్డలదర్శనతరలితతుఙ్గతరఙ్గమ్ ..

హరిమేకరసం చిరమభిలషితవిలాసం

సా దదార్శ గురుహర్షవశంవదవదనమనఙ్గనివాసమ్ .. ౧..


హారమమలతరతారమురసి దధతం పరిరభ్య విదూరమ్ .

స్ఫుటతరఫేనకదమ్బకరమ్బితమివ యమునాజలపూరమ్ .. ౨..


శ్యామలమృదులకలేవరమణ్డలమధిగతగౌరదుకూలమ్ .

నీలనలినమివ పీతపరాగపతలభరవలయితమూలమ్ .. ౩..


తరలదృగఞ్చలచలనమనోహరవదనజనితరతిరాగమ్ .

స్ఫుటకమలోదరఖేలితఖఞ్జనయుగమివ శరది తడాగమ్ .. ౪..


వదనకమలపరిశీలనమిలితమిహిరసమకుణ్డలశోభమ్ .

స్మితరుచిరుచిరసముల్లసితాధరపల్లవకృతరతిలోభమ్ .. ౫..


శశికిరణచ్ఛురితోదరజలధరసున్దరసకుసుమకేశమ్ .

తిమిరోదితవిధుమణ్దలనిర్మలమలయజతిలకనివేశమ్ .. ౬..


విపులపులకభరదన్తురితం రతికేలికలాభిరధీరమ్ .

మణిగణకిరణసమూహసముజ్జ్వలభూషణసుభగశరీరమ్ .. ౭..


శ్రీజయదేవభణితవిభవద్విగుణీకృతభూషణభారమ్ .

ప్రణమత హృది సుచిరం వినిధాయ హరిం సుకృతోదయసారమ్ .. ౮..


అతిక్రమ్యాపాఙ్గం శ్రవణపథపర్యన్తగమన-

ప్రయాసేనేవాక్ష్ణోస్తరలతరతారం పతితయోః .

ఇదానీం రాధాయాః ప్రియతమసమాలోకసమయే

పపాత స్వేదామ్బుప్రసర ఇవ హర్షాశ్రునికరః .. ౬౬..


భవన్త్యాస్తల్పాన్తం కృతకపటకణ్డూతిపిహిత-

స్మితం యాతే గేహాద్బహిరవహితాలీపరిజనే .

ప్రియాస్యం పశ్యన్త్యాః స్మరశరసమాకూలసుభగం

సలజ్జా లజ్జాపి వ్యగమదివ దూరం మృగదృశః .. ౬౭..


     .. ఇతి శ్రీగీతగోవిన్దే రాధికామిలనే
     సానన్దదామోదరో నామైకాదశః సర్గః ..


     .. ద్వాదశః సర్గః ..


     .. సుప్రీతపీతామ్బరః ..


గతవతి సఖీవృన్దేఽమన్దత్రపాభరనిర్భర-

స్మరపరవశాకూతస్ఫీతస్మితస్నపితాధరమ్ .

సరసమనసం దృష్ట్వా రాధాం ముహుర్నవపల్లవ-

ప్రసవశయనే నిక్షిప్తాక్షీమువాచ హరః .. ౬౮..

     .. గీతమ్ ౨౩..


కిసలయశయనతలే కురు కామిని చరణనలినవినివేశమ్ .

తవ పదపల్లవవైరిపరాభవమిదమనుభవతు సువేశమ్ ..

క్షణమధునా నారాయణమనుగతమనుసర రాధికే .. ౧..


కరకమలేన కరోమి చరణమహమాగమితాసి విదూరమ్ .

క్షణముపకురు శయనోపరి మామివ నూపురమనుగతిశూరమ్ .. ౨..


వదనసుధానిధిగలితమమృతమివ రచయ వచనమనుకూలమ్ .

విరహమివాపనయామి పయోధరరోధకమురసి దుకూలమ్ .. ౩..


ప్రియపరిరమ్భణరభసవలితమివ పులకితమతిదురవాపమ్ .

మదురసి కుచకలశం వినివేశయ శోషయ మనసిజతాపమ్ .. ౪..


అధరసుధారసముపనయ భావిని జీవయ మృతమివ దాసమ్ .

త్వయి వినిహితమనసం విరహానలదగ్ధవపుషమవిలాసమ్ .. ౫..


శశిముఖి ముఖరయ మణిరశనాగుణమనుగుణకణ్ఠనిదానమ్ .

శ్రుతియుగలే పికరుతవికలే మమ శమయ చిరాదవసాదమ్ .. ౬..


మామతివిఫలరుషా వికలీకృతమవలోకితమధునేదమ్ .

మీలితలజ్జితమివ నయనం తవ విరమ విసృజ రతిఖేదమ్

.. ౭..


శ్రీజయదేవభణితమిదమనుపదనిగదితమధురిపుమోదమ్ .

జనయతు రసికజనేషు మనోరమతిరసభావవినోదమ్ .. ౮..


మారఙ్కే రతికేలిసంకులరణారమ్భే తయా సాహస-

ప్రాయం కాన్తజయాయ కిఞ్చిదుపరి ప్రారమ్భి యత్సమ్భ్రమాత్ .

నిష్పన్దా జఘనస్థలీ శిథిలతా దోర్వల్లిరుత్కమ్పితం

వక్షో మీలితమక్షి పౌరుషరసః స్త్రీణాం కుతః సిధ్యతి .. ౬౯..


అథ కాన్తం రతిక్లాన్తమపి మణ్డనవాఞ్ఛయా .

నిజగాద నిరాబాధా రాధా స్వాధీనభర్తృకా .. ౭౦..


     .. గీతమ్ ౨౪..


కురు యదునన్దన చన్దనశిశిరతరేణ కరేణ పయోధరే .

మృగమదపత్రకమత్ర మనోభవమఙ్గలకలశసహోదరే .

నిజగాద సా యదునన్దనే క్రీడతి హృదయానన్దనే .. ౧..


అలికులగఞ్జనమఞ్జనకం రతినాయకసాయకమోచనే .

త్వదధరచుమ్బనలమ్బితకజ్జలముజ్జ్వలయ ప్రియ లోచనే .. ౨..


నయనకురఙ్గతరఙ్గవికాసనిరాసకరే శ్రుతిమణ్డలే .

మనసిజపాశవిలాసధరే శుభవేశ నివేశయ కుణ్డలే .. ౩..


భ్రమరచయం రచహయన్తముపరి రుచిరం సుచిరం మమ సంముఖే .

జితకమలే విమలే పరికర్మయ నర్మజనకమలకం ముఖే .. ౪..


మృగమదరసవలితం లలితం కురు తిలకమలికరజనీకరే .

విహితకలఙ్కకలం కమలానన విశ్రమితశ్రమశీకరే .. ౫..


మమ రుచిరే చికురే కురు మానద మానసజధ్వజచామరే .

రతిగలితే లలితే కుసుమాని శిఖణ్డిశిఖణ్డకడామరే .. ౬..


సరసఘనే జఘనే మమ శమ్బరదారణవారణకన్దరే .

మణిరశనావసనాభరణాని శుభాశయ వాసయ సున్దరే .. ౭..


శ్రీజయదేవవచసి రుచిరే హృదయం సదయం కురు మణ్డనే .

హరిచరణస్మరణామృతకృతకలికలుషభవజ్వరఖణ్డనే .. ౮..


రచయ కుచయోః పత్రం చిత్రం కురుష్వ కపోలయో-

ర్ఘటయ జఘనే కాఞ్చీమఞ్చ స్రజా కబరీభరమ్ .

కలయ వలయశ్రేణీం పాణౌ పదే కురు నూపురా-

వితి నిగతితః ప్రీతః పీతామ్బరోఽపి తథాకరోత్ .. ౭౧..


యద్గాన్ధ్గర్వకలాసు కౌశలమనుధ్యానం చ యద్వైష్ణవం

యచ్ఛృఙ్గారవివేకతత్వమపి యత్కావ్యేషు లీలాయితమ్ .

తత్సర్వం జయదేవపణ్డితకవేః కృష్ణైకతానాత్మనః

సానన్దాః పరిశోధయన్తు సుధియః శ్రీగీతగోవిన్దతః .. ౭౨..


శ్రీభోజదేవప్రభవస్య రామాదేవీసుతశ్రీజయదేవకస్య .

పరాశరాదిప్రియవర్గకణ్ఠే శ్రీగీతగోవిన్దకవిత్వమస్తు .. ౭౩..


     .. ఇతి శ్రీజయదేవకృతౌ గీతగోవిన్దే
     సుప్రీతపీతామ్బరో నామ
     ద్వాదశః సర్గః ..


     .. ఇతి గీతగోవిన్దం సమాప్తమ్ ..