గాయత్రీ హృదయమ్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నారద ఉవాచ:

భగవన్ దేవ దేవేశ భూత భవ్య జగత్ప్రభో | కవచంతు శ్రుతం దివ్యం గాయత్రీ మంత్ర విగ్రహమ్ ||

అధునా శ్రోతు మిచ్ఛామి గాయత్రీ హృదయం పరమ్ | యద్ధారణాద్భవేత్పుణ్యం గాయత్రీ జపతో2ఖిలం ||

నారాయణ ఉవాచ:

దేవ్యాశ్చ హృదయం ప్రోక్తం నారదాథర్వణేస్ఫుటమ్ | తదేవాహం ప్రవక్ష్యామి రహస్యాతి రహస్యకమ్ ||

విరాడ్రూపాం మహాదేవీం గాయత్రీ వేదమాతరమ్ | ధ్యాత్వా తస్యాస్త్వథాంగేషు ధ్యాయే దేవతాశ్చదేవతాః ||

పిండ బ్రహ్మాండయో రైక్యా ద్భావయే త్స్వతనౌ తథా | దేవీ రూపే నిజే దేహే తన్మయత్వాయ సాధకః ||

నా దేవో 2 భ్యర్చయే ద్దేవమితి వేద విదో విదుః | తతో భేదాయ కాయేస్వే భావయే ద్దేవతా ఇమాః ||

అథ తత్సం ప్రవక్ష్యామి తన్మయత్వ మధో భవేత్| గాయత్రీ హృదయస్యాస్యా ప్యహమేవ ఋషి స్మృతః ||

గాయత్రీ చ్ఛంద ఉద్దిష్టం దేవతా పరమేశ్వరీ | పూర్వోక్తేన ప్రకారేణ కుర్యా దంగాని షట్క్రమాత్ ||

ఆసనే విజనే దేశే ధ్యాయే దేకాగ్ర మానసః |

అధార్థన్యాసః| ద్యౌర్మూర్ధ్ని దైవతమ్| దంతపంక్తావశ్వినౌ| ఉభే సంధ్యే చోష్ఠౌ| ముఖ మగ్నిః| జిహ్వా సరస్వతీ|గ్రీవాయాంతు బృహస్పతిః| స్తనయోర్వసవోష్టౌ| బాహ్వోర్మరుతః| హృదయే పర్జన్యః| ఆకాశ ముదరమ్| నాభా వంతరిక్షమ్| కట్యో రింద్రాగ్ని| జఘనే విఙ్ఞానఘనః ప్రజాపతిః| కైలాస మలయా ఊరూ|విశ్వేదేవా జాన్వోః| జంఘాయాం కౌశికః| గుహ్యమయనే| ఊరూ పితరః పాదౌ పృథివీ| వనస్పతయోంగులీషు| ఋషయో రోమాణి| నఖాని ముహూర్తాని| అస్థిషు గ్రహాః| అసృఙ్ఞ్మాంసం ఋతవః| సంవత్సరావై నిమిషమ్| అహోరాత్రావాదిత్యశ్చంద్రమాః| ప్రవరాం దివ్యాం గాయత్రీం శరణ మహం ప్రపద్యే||

ఓంతత్సవితుర్వరేణ్యాయనమః| ఓం తత్పూర్వజాయాయ నమః| తత్ప్రాతరాదిత్యాయ నమః| తత్ప్రాతరాదిత్య ప్రతిష్ఠాయై నమః ||

ప్రాతరధీయానో రాత్రి కృతం పాపం నాశయతి | సాయమధీయానో దివస కృతం పాపం నాశయతి ||

సాయంప్రాతరధీయానో అపాపో భవతి | సర్వ తీర్థేషు స్నాతో భవతి | సర్వైర్దేవైర్ఙాతో భవతి | అవాచ్య వచనాత్పూతో భవతి | అభక్ష్య భక్షణాత్పూతో భవతి | అభోజ్య భోజనాత్పూతో భవతి | అచోష్య చోషణాత్పూతో భవతి | అసాధ్య సాధనాత్పూతో భవతి | దుష్ప్రతిగ్రహ శత సహస్రా త్పూతో భవతి |సర్వ ప్రతిగ్రహా త్పూతోభవతి | పంక్తి దూషణాత్పూతో భవతి | అనృత వచనాత్పూతో భవతి | అథా బ్రహ్మచారీ బ్రహ్మచారీ భవతి | అనేన హృదయే నాధీతేన క్రతుసహస్రేణేష్టం భవతి | షష్టి శత సహస్ర గాయత్య్రా జప్యాని ఫలాని భవంతి | అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్సమ్యగ్రాహయేత్ తస్య సిద్ధిర్భవతి |

య ఇదం నిత్య మధీయానో బ్రాహ్మణః ప్రాతశ్శుచిస్సర్వపాపైః ప్రముచ్యత ఇతి బ్రహ్మలోకే మహీయతే | ఇత్యాహ భగవాన్నారాయణః |


ఇతి దేవీభాగవతాంర్గత గాయత్రీ హృదయమ్ |