గణేశ పంచరత్న స్తోత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ముదాకరాత్తమోదకం సదావిముక్తి సాధకం కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకం అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకం || 1 ||


నతేరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాప దుద్ధరం సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం || 2 ||


సమస్తలోక శంకరం నిరస్త దైత్యకుంజరం దరేతరోదరం వరం వరేభవక్త్ర మక్షరం కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం మనస్కరం నమస్కృతం నమస్కరోమి భాస్వరం || 3 ||


అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనం పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వచర్వణం ప్రపంచ నాశభీషణం ధనంజయాది భూషణం కపోలదానవారణం భజే పురాణ వారణం || 4 ||


నితాంతకాంతదంతకాంతిమంతకాంతకాత్మజం అచింత్యరూప మంతహీనమంతరాయ కృంతనం హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం || 5 ||


ఫలశ్రుతి:

మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యోన్వహం

ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృదిస్మరన్ గణేశ్వరమ్

అరోగతాం అదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం

సమాహితాయురష్టభూతిమభ్యుపైతి సోచిరాత్

ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య విరచితం గణేశ పంచరత్నం సంపూర్ణం.