గజేంద్రమోక్ష

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
template error: please do not remove empty parameters (see the style guide and template documentation).

నారాయణాయ నమొ నాగేంద్రశయనాయ
నారదాద్యఖిళ మునినమిత చరణాంభోజ
సారిదరె పోరెద కంసారి రక్షిపుదిందు కారుణ్యదింద ఒలిదు || ప ||

పాండ్యదేశదొళు ఇంద్రద్యుమ్ననెంబ భూ
మండలాధిపను వైరాగ్యదలి హరిపాద
పుండరీకది ధ్యానదిం మహాతపదొలిదరే చండతాపస అగస్త్య |
హిండు శిష్యరవెరసి బరలు సత్కరసదిరె
కండు గజయోనియలి జనిసు హోగెనుత ఉ
ద్దండ శాపవనిట్టు మునిపోదనాక్షణది శుండాలనాదసరస || 1 ||

క్షీరసాగరతడియ ఐదు యోజనద వి
స్తారదలి వరత్రికూటాద్రి శృంగత్రయద
రారాజిసుతలిప్పరజత తామ్ర ధ్వజద మేరుసమ గాంభీర్యది |
పారిజాతాంభోజ తుళసి మల్లిగె జాజి
సౌరభదొళశ్వత్థపూగ పున్నాగ జం
బీరాది తరుగల్మ ఖగ మృగగళెసెవల్లి వారణేంద్రను మెరదను || 2 ||

ఆనె హెణ్ణానె మరియానెగళ సహిత ఆ
కాననది నెలెయుత్త బేసిగెయ బిసిలినలి
తా నీరడిసి బందుదొందు సరసిగె సలిలపానాభిలాషెయింద |
నానాప్రకారదలి జలక్రీడెయాడుతిరే
ఏనిదెత్తణ రభసనందుగ్ర కోపదిం
దా నెగళు బాయ్తెరెదు నుంగికొండంఘ్రియను ఏనెంబెనాక్షణదొళు || 3 ||

ఒత్తి హిడిదెళెయుతిరే ఎత్తణదిదేనెనుత
మత్త గజరాజ అవుడొత్తి ఫీలిడుతలేళ
దొత్తి తందుదు దడకె మత్తె నడుమడువినొళగెత్తెలిదుదా నెగెళవు |
ఇత్తండవిత్తు కాదిత్తు సావిరవరుష
విస్తరిసితేనెంబ మత్తా గజేంద్రంగె
సత్త్వతగ్గితు తన్న చిత్తదొళు ధ్యానిసుత మత్తారు గతియనుతలి || 4 ||

బందుదా సమయదలి హిందె మాడిద సుకృత
దింద దివ్యజ్ఞాన కణ్దెరెదు కై ముగిదు
వందిసిద మనదొళరవిందనాభాచ్యుత ముకుంద మునివృందవంద్య |
ఇందిరారమణ గోవింద కేశవ భక్త
బంధు కరుణాసింధు తందె నీ సలహెన్న
బందు సిలుకిదెను బలు దుందుగద మాయాప్రబంధదిం నెగలినింద || 5 ||

పరమాత్మ పరిపూర్ణ పరమేశ పరతత్త్వ
పరతర పరంజ్యోతి పరమపావనమూర్తి
ఉరుతరా పరబ్రహ్మ ఆనందపరమేష్ఠీ పరాత్పర పరమపురుష |
నిరుపమ నిజానంద నిర్భయ నిరావరణ
నిరవధిక నిర్గుణ నిరంజన నిరాధార
నిరవేద్య నిస్సంగ నిశ్చింత నిత్యనే నోయిసదె సలహెన్నను || 6 ||

ఇంతెనుత మూర్ఛియలి గుపిత కంఠధ్వనియొ
ళంతరాత్మకన నెనెయుత్తళుత్తిరుత్త
నంతమహిమను కేలి కరుణదిం దాక్షణానంతశయనదలెద్దను |
సంతపిసి సిరిముడియు గరుడవాహననాగి
చింతె బేడేళెనుత అభయహస్తవనిత్తే
కాంత భక్తన బలిగె బందెరడుకైయింద దంతివరనను నెగహిద || 7 ||

నెగళ బాయను చక్రదలి సీలి కరివరన
ఉగువ కరుణదలి మైదడహల్కె గజ జన్మ
తెగెదుదాక్షణది మణిమకరకుండలదింద మిగెశోభిసుతలెసెదను |
విగడ దేవల శాపదలి బిద్దిళెగె
మిగె నక్రనాగి హూహూ ఎంబ గంధర్వ
అఘహరన కండు నిజగతిగైదుదమరరోళ్ మిగె మెరదుదోలైసుత || 8 ||

మణిమయ కిరీట కుండల హారకౌస్తభద
మినుగుతిహ వైజయంతియ భూషణాంగద
హణెయ కస్తూరితిలక నామదిందెసెవుతిహ వర శంఖ చక్ర దింద |
ఝణఝణిత నూపురద దంతపంక్తియ కైపే
క్షణద సిరిమోగద పీతాంబరాలంకృతద
మణిదా జయ జయవెంబ సురసిద్ధసాధ్య సందణియొళగె హరి మెరెదను || 9 ||

హరిస్తుతి గైదంఘ్రి గెరగలా భూపనా
దరదింద సత్కరిసి శరధి శ్వేతద్వీప
గిరి శృంగవారాశి తరుశేష వాల్మీకిముని ధరణి ధ్రువ లక్ష్మియు |
హర గిరిజె విధివాణి నారద ప్రహ్లాద
గరుడ గో విప్ర ఋషి గంగార్క చంద్రాగ్ని
సిరివత్స శంఖ చక్రాదియవతారగళ స్మరిసవర కాయ్వెనెంద || 10 ||

అవనిదనుదయకాలదొళెద్దు నిజ భక్తి
భావ శుద్ధగలింద పేలి కేళువ జనర
ఘావలియ పరిహరిసి సుజ్ఞాన పదవిత్తు దేహావసానదొళగె |
శ్రీ వాసుదేవనాజ్ఞాపిసి గజేంద్ర సహి
తా విహంగాధిపననేరి వైకుంఠక్కె
దేవ విజయంగైద శ్రీహరి పురందరవిఠలను || 11 ||
|| శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు ||