కొప్పులింగేశ్వరదండకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీహయగ్రీవాయ నమః

కొప్పులింగేశ్వరదండకము

      శ్రీమన్మహాఖండగోదావరీప్రాక్తటప్రోల్లసద్రాజమా
హేంద్రవిఖ్యాతపూర్ధర్మదిఙ్మండలద్వాదశక్రోశదూరస్థిత
క్ష్మాలసత్కౌశికీదివ్యతీరోజ్జ్వలత్ఫల్వలక్షేతవాసా! జగద్వా
స నీదివ్యచారిత్రముల్ గూర్చి పూదండగా దండకం బొక్కఁ
డర్పింతు నీ కేను గైకొమ్ము మేలిమ్ము శ్రీ లిమ్మువే కొప్పులింగా
హ్వయశ్రీమహాదేవదివ్యప్రభావా! విశుద్ధస్వభావా! కృపాపూ
ర్ణభావా! సజాతీయభేధాద్యభావా నిజాధీనజీవా! భవారణ్య
దావా! భవద్దివ్యచారిత్రముల్ పూని వర్ణింప నే నెంతవాఁడన్
సహస్రాస్యముల్ కల్లు శేషాహి కింతైన శక్యంబు గాదన్నచో
నజ్ఞులైనట్టి మాబోటిమూఢాత్ములం జెప్పఁగానేల? దిక్చేల!
దృక్ఫాల! ముంగుంభసంభూత మౌనిప్రకాండుండు కైలాస
శైలాంచితాథిత్యకాభూమి శీతాద్రిరాట్కన్యకాభవ్యక
ళ్యాణదివ్యోత్సవారంభవేళం ద్వదీయాజ్ఞచే లోకబాధాప
వోదార్థమై ద4క్షిణాశాతటీభూమికి న్వచ్చుచో నిచ్చట న్ముచ్చ
టం జేరి మీ రచ్చటన్ దత్సకాలంబు(నం) దుత్సవంబొప్ప నెట్లుం

డిరోయంచు నౌత్సుక్యమున్ జెంది మీమూర్తి దర్శింప నేకా
గ్రచిత్తంబునన్ బూని ధ్యానింపఁగా మీరు సద్యస్స్థితోద్యద్వి
లాసంబుతో నిందుఁ బ్రత్యక్షమై వచ్చినంజూచి వేభంగుల న్మి
మ్ముఁ గైవారముల్ చేసి తన్మంగళాకారలేఖావిశేషంబుతో నిం
డు నిల్వంగఁ గాంక్షించినన్ దత్స్వరూపంబులో నెమ్మిఁ బ్రత్య
క్షమై మీ రగస్త్యేశనామంబుతో నిల్చి యోగీంద్రసంసేవితై
కాంతభావంబుతో నుండఁగాఁ బెద్దకాలం బతిక్రాన్తమై యే
గె నావెన్క నుద్యత్కలివ్యాప్తి వర్తించె నిట్లుండఁగా నొక్కకా
లంబున న్నీదుపూజాకరుండైన పూజారియొక్కండు వారాం
గనానిత్యసాంగత్యశీలుండు నీపూజనార్ధంబుగాఁ గూర్చియు
న్నట్టి చొక్కంపుమేల్తావిపూదండ లావేశ్య కైశ్యమ్మునం దుం
చి యాకల్కితోఁ గుల్కి పూముల్కివిల్కానిమేల్కేలి గావిం
చి తద్గణ్యలావణ్యపణ్యాంగనాభుక్తశేషంబులై నాంతమూ
ల్యంబులైనట్టి మాల్యంబులం దెచ్చి నీపీఠభాగంబునం దుంచి
నీదివ్యసందర్శనార్ధంబుగా వచ్చి యున్నట్టి భూమండలస్వామి క
ర్పింపఁగా నాతం డాపూలదం డాత్మహస్తాబ్జమం దుంచి వీక్షింప
గా నందు నీలంపురాసొంపుడా లింపుగా నింపుమేలౌ శిరోజం
బొకం డుండినం జూచి యాతం డుగగ్రాగ్రహవ్యగ్రుఁడై స్వా
మినీిర్మాల్యమౌ మాల్యమం దిప్పు డీగంధతైలార్ద్రచంచచ్ఛిరోజం
బు రాఁ గారణం బేమి? యోభ్రష్టదుష్టార్చకా? యన్న భీతాత్ముఁ

డై వాఁడు సర్వాంగముల్ కంపమొందంగ నోచండకోదండ
దోర్దండభూమండలాఖండలా సావధానంబుగాఁ జిత్తగింపంద
గున్ భూమిదేవా మదీయూపరాధంబు లే దీశీరోజోత్తమం బెంత
మాత్రంబును న్వేఱుగా దీసుధాంశూజ్జ్వలన్మౌళిదేగాని యం
చున్ దిటంబొప్పఁగాఁ బల్కినన్, విస్మయంబంది యామాన
వాధీశ్వరుం డిట్టిదృష్టాంతము న్మాకుఁ జూపింతువా చూపలేకున్న
నీకున్ శిరశ్ఛేదరూపంబుగా శిక్ష సేయింతు, మన్నన్, "సరే
చూడుఁడీ క్ష్మాతలాధీశ" యంచుం బ్రకాశంబుగాఁ బల్కి తా నం
తఱంగంబులో "నీశమాం రక్ష రక్షేతి" వాక్ప్రార్థనైకాగ్రనిష్ఠా
పరాయత్తుఁడై యుండఁగా నప్పు డీ వొప్పుగా మెప్పుగాఁ దప్పులే
కుండఁగా ముప్పురాకుండఁగా రప్పు లేకుండఁగా గొప్పు పోకుం
డఁగాఁ దాల్చి మీభక్తసంత్రాణదీక్షామహోదారవిస్ఫూర్తి
లోకంబునం దేటతెల్లంబుగాఁ జూపియున్నట్టి ప్రత్యక్షదై
వంబ వోస్వామి నీదివ్యలీలాచరితంబు లెన్నెన్నియో సన్నుతిం
పంగ నెవ్వారిశక్యంబు సర్వామరగ్రామణీ! దీనచిన్తామణీ!
యార్తరక్షామణీ! హృత్తమోద్యోమణీ! సోమ నీదాసుడం బ్రేమ
న న్నేలి రక్షింపు మీశా! నమస్తే నమస్తే నమః!

శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీం శ్రీం॥ ఓంతత్సత్॥
ఇది శ్రీకూచిమంచి సోమసుందరకవికృతులందు
శ్రీకొప్పులింగేశ్వరదండకము.