కృష్ణ నీ బేగనే బారో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కృష్ణ నీ బేగనే బారో |
బేగనే బరో ముఖవన్ను తోరో |
కృష్ణ నీ బేగనే బారో || ప ||

కాలలందిగి గెజ్జే నీలద బావులి |
నీలవర్ణనె నాట్య వాడుత బారో || ೧ ||
కృష్ణ నీ బేగనే బారో ||

ఉడియల్లి ఉడిగెజ్జె బెరళల్లి ఉంగుర |
కొరళొళు హాకిద్ద వైజయంతి మాలె || ೨ ||
కృష్ణ నీ బేగనే బారో ||

కాశీ పీతాంబర కైయల్లి కొళలు |
పూసిద శ్రీగంధ మైయొళు ఘుమ-ఘుమ || ೩ ||
కృష్ణ నీ బేగనే బారో ||

తాయిగె బాయల్లి జగవన్ను తోరిద |
జగదోద్ధార నమ్మ ఉడుపియ శ్రీకృష్ణ || ೪ ||

కృష్ణ నీ బేగనే బారో |
బేగనే బరో ముఖవన్ను తోరో |
కృష్ణ నీ బేగనే బారో || ప ||

ఆలాపన[మార్చు]