కువలయాశ్వచరిత్రము

వికీసోర్స్ నుండి

సరస్వత్యనుబంధము. 31 రు.

శ్రీ

కువలయాశ్వచరిత్రము.

ఇది

సవరము చిననారాయణనాయక ప్రణీతము.

(సరస్వతీపత్రికనుండి పునర్ముద్రితము)
మొదటి కూర్పు


కాకినాడ:

శ్రీబాలసరస్వతీముద్రాక్షరశాల.


1903


వెల 8 అణాలు.


All rights reserved).