కారులో షికారుకెళ్ళే పాలబుగ్గల పసిడిదాన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తోడికోడళ్ళు (1957) సినిమా కోసం ఆచార్య ఆత్రేయ రచించిన పాట.


పల్లవి :

కారులో షికారుకెళ్ళే పాలబుగ్గల పసిడిదాన

బుగ్గమీద గులాబిరంగు ఎలా వచ్చెనో చెప్పగలవా || 2 ||

నిన్నుమించిన కన్నెలెందరో మండుటెండలో మాడిపోతే || 2 ||

వారి బుగ్గల నిగ్గు నీకు వచ్చిచేరెను తెలుసుకో ||| కారులో |||


చరణం 1 :

చలువరాతి మేడలోన కులుకుతావే కుర్రదానా || 2 ||

మేడగట్టిన చలువరాయి ఎలా వచ్చెనో చెప్పగలవా

కడుపుకాలే కష్టజీవులు ఒడలు విరిచి గనులు తొలిచి || 2 ||

చమట చలువను చేర్చి రాళ్ళను తీర్చినారు తెలుసుకో

కారులో షికారుకెళ్ళే పాలబుగ్గల పసిడిదాన

నిలిచి విను నీ బడాయి చాలు తెలుసుకో ఈ నిజానిజాలు


చరణం 2 :

గాలిలోన తేలిపోయే చీరగట్టిన చిన్నదానా || 2 ||

జిలుగు వెలుగుల చీర శిల్పం ఎలా వచ్చెనో చెప్పగలవా

చిరుగు పాతల బరువు బ్రతుకుల నేతగాళ్ళే నేసినారు || 2 ||

చాకిరొకరిది సౌఖ్యమొకరిది సాగదింక తెలుసుకో

కారులో షికారుకెళ్ళే పాలబుగ్గల పసిడిదాన

నిలిచి విను నీ బడాయి చాలు తెలుసుకో ఈ నిజానిజాలు