కలువకు చంద్రుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిత్రం - చిల్లర దేవుళ్ళు


ప || కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం

కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం

దూరమైన కొలదీ పెరుగును అనురాగం

విరహంలోనే ఉన్నది అనుబంధం || కలువకు ||


చ || నవ్వు నవ్వుకు తేడా వుంటుంది

నవ్వే అదృష్టం ఎందరికుంటుంది

ఏ కన్నీరైనా వెచ్చగ వుంటుంది

అది కలిమి లేములను మరిపిస్తుంది || కలువకు ||


చ || వలపు కన్నా తలపే తీయన

కలయిక కన్నా కలలే తీయన

చూపులకన్నా ఎదురుచూపులే తీయన

నేటి కంటే రేపే తీయన || కలువకు ||


చ || మనసు మనిషిని మనిషిగ చేస్తుంది

వలపే దానికి అందానిస్తుంది

ఈ రెండూ లేక జీవితమేముంది

ఆ దేవుడికీ మనిషికీ తేడా ఏముంది? || కలువకు ||