కలియుగ రాజవంశములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆర్య విజ్ఞానం ప్రచురణం -

రెండవ భాగము ప్రారంభం

కలియుగరాజ వంశములు

గ్రంథకర్త అండ్ ప్రకటనకర్త

కోట వెంకటాచలం

గాంధినగరం : : విజయవాడ - 2

అద్వైతబోధినీ, నిర్విచార జీవనం, బ్రహ్మాండసృష్టి విజ్ఞానం, మానవసృష్టివిజ్ఞానం, కలిశకవిజ్ఞానం, అభాసక్రైస్తవం, ఆంధ్రులెవరు? జంబూద్వీపం, ధృవనివాసఖండనం, భారతీయశకములు, గుప్తరాజులెవరు?, అగ్నివంశపు రాజులు, అశోకునికాలము ఇత్యాది గ్రంథముల గ్రంథకర్త :


వికృతిసంవత్సర మార్గశిర మాసము

కలి 5051 క్రీ.శ. 1950 డిసెంబరు నెల


హక్కులన్నియు ప్రథమముద్రణ

గ్రంథ కర్తవే 1000 ప్రతులు

వెల : 1-0-0

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]