కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 50)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ఇతి సమ కృష్ణ వచనాత పరత్యుచ్చార్య యుధిష్ఠిరమ
బభూవ విమనాః పార్దః కిం చిత కృత్వేవ పాతకమ
2 తతొ ఽబరవీథ వాసుథేవః పరహసన్న ఇవ పాణ్డవమ
కదం నామ భవేథ ఏతథ యథి తవం పార్ద ధర్మజమ
అసినా తీక్ష్ణధారేణ హన్యా ధర్మే వయవస్దితమ
3 తవమ ఇత్య ఉక్త్వైవ రాజానమ ఏవం కశ్మలమ ఆవిశః
హత్వా తు నృపతిం పార్ద అకరిష్యః కిమ ఉత్తరమ
ఏవం సుథుర్విథొ ధర్మొ మన్థప్రజ్ఞైర విశేషతః
4 స భవాన ధర్మభీరుత్వాథ ధరువమ ఐష్యాన మహత తపః
నరకం ఘొరరూపం చ భరాతుర జయేష్ఠస్య వై వధాత
5 స తవం ధర్మభృతాం శరేష్ఠం రాజానం ధర్మసంహితమ
పరసాథయ కురుశ్రేష్ఠమ ఏతథ అత్ర మతం మమ
6 పరసాథ్య భక్త్యా రాజానం పరీతం చైవ యుధిష్ఠిరమ
పరయామస తవరితా యొథ్ధుం సూతపుత్ర రదం పరది
7 హత్వా సుథుర్జయం కర్ణం తవమ అథ్య నిశితైః శరైః
విపులాం పరీతిమ ఆధత్స్వ ధర్మపుత్రస్య మానథ
8 ఏతథ అత్ర మహాబాహొ పరాప్తకాలం మతం మమ
ఏవం కృతే కృతం చైవ తవ కార్యభవిష్యతి
9 తతొ ఽరజునొ మహారాజ లజ్జయా వై సమన్వితః
ధర్మరాజస్య చరణౌ పరపేథే శిరసానఘ
10 ఉవాచ భరతశ్రేష్ఠ పరసీథేతి పునః పునః
కషమస్వ రాజన యత పరొక్తం ధర్మకామేన భీరుణా
11 పాథయొః పతితం థృష్ట్వా ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
ధనంజయమ అమిత్రఘ్నం రుథన్తం భరతర్షభ
12 ఉత్దాప్య భరాతరం రాజా ధర్మరాజొ ధనంజయమ
సమాశ్లిష్య చ సస్నేహం పరరురొథ మహీపతిః
13 రుథిత్వా తు చిరం కాలం భరాతరౌ సుమహాథ్యుతీ
కృతశౌచౌ నరవ్యాఘ్రౌ పరీతిమన్తౌ బభూవతుః
14 తత ఆశ్లిష్య స పరేమ్ణా మూర్ధ్ని చాగ్రాయ పాణ్డవమ
పరీత్యా పరమయా యుక్తః పరస్మయంశ చాబ్రవీజ జయమ
15 కర్ణేన మే మహాబాహొ సర్వసైన్యస్య పశ్యతః
కవచం చ ధవజశ చైవ ధనుః శక్తిర హయా గథా
శరైః కృత్తా మహేష్వాస యతమానస్య సంయుగే
16 సొ ఽహం జఞాత్వా రణే తస్య కర్మ థృష్ట్వా చ ఫల్గున
వయవసీథామి థుఃఖేన న చ మే జీవితం పరియమ
17 తమ అథ్య యథి వై వీర న హనిష్యసి సూతజమ
పరాణాన ఏవ పరిత్యక్ష్యే జీవితార్దొ హి కొ మమ
18 ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ విజయొ భరతర్షభ
సత్యేన తే శపే రాజన పరసాథేన తవైవ చ
భీమేన చ నరశ్రేష్ఠ యమాభ్యాం చ మహీపతే
19 యదాథ్య సమరే కర్ణం హనిష్యామి హతొ ఽద వా
మహీతలే పతిష్యామి సత్యేనాయుధమ ఆలభే
20 ఏవమ ఆభాష్య రాజానమ అబ్రవీన మాధవం వచః
అథ్య కర్ణం రణే కృష్ణ సూథయిష్యే న సంశయః
తథ అనుధ్యాహి భథ్రం తే వధం తస్య థురాత్మనః
21 ఏవమ ఉక్తొ ఽబరవీత పార్దం కేశవొ రాజసత్తమ
శక్తొ ఽసమి భరతశ్రేష్ఠ యత్నం కర్తుం యదాబలమ
22 ఏవం చాపి హి మే కామొ నిత్యమ ఏవ మహారద
కదం భవాన రణే కర్ణం నిహన్యాథ ఇతి మే మతిః
23 భూయశ చొవాచ మతిమాన మాధవొ ధర్మనన్థనమ
యుధిష్ఠిరేమం బీభత్సుం తవం సాన్త్వయితుమ అర్హసి
అనుజ్ఞాతుం చ కర్ణస్య వధాయాథ్య థురాత్మనః
24 శరుత్వా హయ అయమ అహం చైవ తవాం కర్ణ శరపీడితమ
పరవృత్తిం జఞాతుమ ఆయాతావ ఇహ పాణ్డవనన్థన
25 థిష్ట్యాసి రాజన నిరుజొ థిష్ట్యా న గరహణం గతః
పరిసాన్త్వయ బీభత్సుం జయమ ఆశాధి చానఘ
26 [య]
ఏహ్య ఏహి పార్ద బీభత్సొ మాం పరిష్వజ పాణ్డవ
వక్తవ్యమ ఉక్తొ ఽసమ్య అహితం తవయా కషాన్తం చ తన మయా
27 అహం తవామ అనుజానామి జహి కర్ణం ధనంజయ
మన్యుం చ మా కృదాః పార్ద యన మయొక్తొ ఽసి థారుణమ
28 [స]
తతొ ధనంజయొ రాజఞ శిరసా పరణతస తథా
పాథౌ జగ్రాహ పాణిభ్యాం భరాతుర జయేష్ఠస్య మారిష
29 సముత్దాప్య తతొ రాజా పరిష్వజ్య చ పీడితమ
మూర్ధ్న్య ఉపాఘ్రాయ చైవైనమ ఇథం పునర ఉవాచ హ
30 ధనంజయ మహాబాహొ మానితొ ఽసమి థృఢం తవయా
మాహాత్మ్యం విజయం చైవ భూయః పరాప్నుహి శాశ్వతమ
31 [అర్జ]
అథ్య తం పాపకర్మాణం సానుబన్ధం రణే శరైః
నయామ్య అన్తం సమాసాథ్య రాధేయం బలగర్వితమ
32 యేన తవం పీడితొ బాణైర థృఢమ ఆయమ్య కార్ముకమ
తస్యాథ్య కర్మణః కర్ణః ఫలం పరాప్స్యతి థారుణమ
33 అథ్య తవామ అహమ ఏష్యామి కర్ణం హత్వా మహీపతే
సభాజయితుమ ఆక్రన్థాథ ఇతి సత్యం బరవీమి తే
34 నాహత్వా వినివర్తే ఽహం కర్ణమ అథ్య రణాజిరాత
ఇతి సత్యేన తే పాథౌ సపృశామి జగతీపతే
35 [స]
పరసాథ్య ధర్మరాజానం పరహృష్టేనాన్తరాత్మనా
పార్దః పరొవాచ గొవిన్థం సూతపుత్ర వధొథ్యతః
36 కల్ప్యతాం చ రదొ భూయొ యుజ్యన్తాం చ హయొత్తమాః
ఆయుధాని చ సర్వాణి సజ్జ్యన్తాం వై మహారదే
37 ఉపావృత్తాశ చ తురగాః శిక్షితాశ చాశ్వసాథినః
రదొపకరణైః సర్వైర ఉపాయాన్తు తవరాన్వితాః
38 ఏవమ ఉక్తే మహారాజ ఫల్గునేన మహాత్మనా
ఉవాచ థారుకం కృష్ణః కురు సర్వం యదాబ్రవీత
అర్జునొ భరతశ్రేష్ఠః శరేష్ఠః సర్వధనుష్మతామ
39 ఆజ్ఞప్తస తవ అద కృష్ణేన థారుకొ రాజసత్తమ
యొజయామ ఆస స రదం వైయాఘ్రం శత్రుతాపనమ
40 యుక్తం తు రదమ ఆస్దాయ థారుకేణ మహాత్మనా
ఆపృచ్ఛ్య ధర్మరాజానం బరాహ్మణాన సవస్తి వాచ్య చ
సమఙ్గల సవస్త్యయనమ ఆరురొహ రదొత్తమమ
41 తస్య రాజా మహాప్రాజ్ఞొ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
ఆశిషొ ఽయుఙ్క్త పరమా యుక్తాః కర్ణవధం పరతి
42 తం పరయాన్తం మహేష్వాసం థృష్ట్వా భూతాని భారత
నిహతం మేనిరే కర్ణం పాణ్డవేన మహాత్మనా
43 బభూవుర విమలాః సర్వా థిశొ రాజన సమన్తతః
చాషాశ చ శతపత్రాశ చ కరౌఞ్చాశ చైవ జనేశ్వర
పరథక్షిణమ అకుర్వన్త తథా వై పాణ్డునన్థనమ
44 బహవః పక్షిణొ రాజన పుంనామానః శుభాః శివాః
తవరయన్తొ ఽరజునం యుథ్ధే హృష్టరూపా వవాశిరే
45 కఙ్కా గృధ్రా వడాశ చైవ వాయసాశ చ విశాం పతే
అగ్రతస తస్య గచ్ఛన్తి భక్ష్యహేతొర భయానకాః
46 నిమిత్తాని చ ధన్యాని పార్దస్య పరశశంసిరే
వినాశమ అరిసైన్యానాం కర్ణస్య చ వధం తదా
47 పరయాతస్యాద పార్దస్య మహాన సవేథొ వయజాయత
చిన్తా చ విపులా జజ్ఞే కదం నవ ఏతథ భవిష్యతి
48 తతొ గాణ్డీవధన్వానమ అబ్రవీన మధుసూథనః
థృష్ట్వా పార్దం తథాయస్తం చిన్తాపరిగతం తథా
49 గాణ్డీవధన్వన సంగ్రామే యే తవయా ధనుషా జితాః
న తేషాం మానుషొ జేతా తవథన్య ఇహ విథ్యతే
50 థృష్టా హి బహవః శూరాః శక్రతుల్యపరాక్రమాః
తవాం పరాప్య సమరే వీరం యే గతాః పరమాం గతిమ
51 కొ హి థరొణం చ భీష్మం చ భగథత్తం చ మారిష
విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ కామ్బొజం చ సుథక్షిణమ
52 శరుతాయుషం మహావీర్యమ అచ్యుతాయుషమ ఏవ చ
పరత్యుథ్గమ్య భవేత కషేమీ యొ న సయాత తవమ ఇవ కషమీ
53 తవ హయ అస్త్రాణి థివ్యాని లాఘవం బలమ ఏవ చ
వేధః పాతశ చ లక్షశ చ యొగశ చైవ తవార్జున
అసంమొహశ చ యుథ్ధేషు విజ్ఞానస్య చ సంనతిః
54 భవాన థేవాసురాన సర్వాన హన్యాత సహచరాచరాన
పృదివ్యాం హి రణే పార్ద న యొథ్ధా తవత్సమః పుమాన
55 ధనుర గరహా హి యే కే చిత కషత్రియా యుథ్ధథుర్మథాః
ఆ థేవాత తవత్సమం తేషాం న పశ్యామి శృణొమి వా
56 బరాహ్మణా చ పరజాః సృష్టా గాణ్డీవం చ మహాథ్భుతమ
యేన తవం యుధ్యసే పార్ద తస్మాన నాస్తి తవయా సమః
57 అవశ్యం తు మయా వాచ్యం యత పద్యం తవ పాణ్డవ
మావమంస్దా మహాబాహొ కర్ణమ ఆహవశొభినమ
58 కర్ణొ హి బలవాన ధృష్టః కృతాస్త్రశ చ మహారదః
కృతీ చ చిత్రయొధీ చ థేశే కాలే చ కొవిథః
59 తేజసా వహ్ని సథృశొ వాయువేగసమొ జవే
అన్తకప్రతిమః కరొధే సింహసంహననొ బలీ
60 అయొ రత్నిర మహాబాహుర వయూఢొరస్కః సుథుర్జయః
అతిమానీ చ శూరశ చ పరవీరః పరియథర్శనః
61 సర్వైర యొధగుణైర యుక్తొ మిత్రాణామ అభయంకరః
సతతం పాణ్డవ థవేషీ ధార్తరాష్ట్ర హితే రతః
62 సర్వైర అవధ్యొ రాధేయొ థేవైర అపి సవాసవైః
ఋతే తవామ ఇతి మే బుథ్ధిస తవమ అథ్య జహి సూతజమ
63 థేవైర అపి హి సంయత్తైర బిభ్రథ్భిర మాంసశొణితమ
అశక్యః సమరే జేతుం సర్వైర అపి యుయుత్సుభిః
64 థురాత్మానం పాపమతిం నృశంసం; థుష్టప్రజ్ఞం పాణ్డవేయేషు నిత్యమ
హీనస్వార్దం పాణ్డవేయైర విరొధే; హత్వా కర్ణం ధిష్ఠితార్దొ

భవాథ్య
65 వీరం మన్యత ఆత్మానం యేన పాపః సుయొధనః
తమ అథ్య మూలం పాపానాం జయ సౌతిం ధనంజయ