కరుణిసొ రంగ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కరుణిసొ రంగ కరుణిసొ కృష్ణ కరుణిసొ రంగ కరుణిసొ |
హగలు ఇరళు నిన్న స్మరణ మరెయదంతె || ప || కరుణిసొ ||

రుకుమాంగదనంతె వ్రతవ నానరియెనొ
శుకమునియంతె స్తుతిసలు అరియె |
బకవైరియంతె ధ్యానవ మాడలరియె
దేవకియంతె ముద్దిస లరియెనొ || ೧ || కరుణిసొ ||

గరుడనందది పొత్తు తిరుగలు అరియె
కరెయలు అరియె కరిరాజ నంతె |
వరకపియంతె దాస్యవ మాడలరియె
సిరియంతె నెరెదు మోహిసలరియెనొ || ೨ || కరుణిసొ ||

బలియంతె దానవ కొడలు అరియెనొ
భక్తి ఛలవనరియె ప్రహ్లాదనంతె |
వరిసలు అరియె అర్జునంతె సఖనాగి
సలహొ దేవరదేవ శ్రీపురందర విఠ్ఠల || ೩ || కరుణిసొ ||