కంద షష్టి కవచం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

దేవరాయ స్వామి రచన

కాప్పు

దుదిప్పోరుక్కు వల్లినైపోం; నెంజిల్
పదిప్పోర్కు చెల్వం పలిత్తు కదితొంగుం
నిష్టయుం కైకూడుం నిమలరుళ్ కందర్
షష్టి కవచందనై
అమరరిడత్తీర అమరం పురింద
కుమరనడి నెంజే కురి


పుస్తకం


షష్టియై నోక్క శరవణ భవనార్
శిష్టరుకుదవుం సెంగదిర్ వేలోన్
పాదం ఇరండిల్ పన్మణి సదంగై
గీతం పాడ కింకిణియాడ


మయిల్ నడన సెయ్యుం మైయుల్వా కననార్
కైయిల్ వేలాల్ ఎనై కాక వెన్ రువందు
వరవర వేలాయుధనార్ వరుగ
వరుగ వరుగ మైలోన్ వరుగ

ఇందిరన్ ముదలా ఎండిశై పోట్ర
మంతిర వడివేల్ వరుగ వరుగ
వాసవన్ మురుగా వరుగా వరుగా
నేశక్ కురమగళ్ వరుగ వరుగ

ఆరుముగం పడైంద అయ్యా వరుగ
నీరిడుం వేలవన్ నిత్తం వరుగ
సిరిగిరి వేలవన్ సీగ్రం వరుగ
శరవణ భవనార్ శడుదిల్ వరుగ

రావణ భవశ రరరరరరర
రివణ భవశ రిరిరిరిరిరిరి
వినభవ శరవణ వీరా నమోనమ
విభవ శరవణ నిర నిర నిరెన

వసర వనుబ వరుగ వరుగ
అసురర్ కుడి కెడుత్త అయ్యా వరుగ
ఎన్నై యాళుం ఇళైయోన్ కైయిల్
పన్నిరణ్ డాయుధం పాశాం కుశముం

పరంద విళికళ్ పన్నిరణ్ డిలంగ
విరైందెన కాక్క వేలోన్ వరుగ
అయ్యం గిలియుం అడైఉడన్ సెవ్వుం
ఉయిరొళి సౌవుం ఉయిరై గిలియుం

గిలియుజ్ జవ్వుం కిళరొళి యైయుం
నిలైపెట్ ట్రెన్మున్ నిత్తముం ఒళిరుం
షన్ముగన్ నీయుం తని యొళి యొవ్వుం
కుండలి యాంశివ గుగనే వరుగ

ఆరు ముగముం అణిముడి ఆరుం
నీరిడు నెట్రియిల్ నీడ పరువముం
పన్నిరు కణ్ణుం పవళచ్ చెవ్వాయుం
నిన్నెరి నెట్రియిల్ నవమభ్ణి చుట్టియుమ్

ఈరార్ చెవియుం ఇలగు కుండలముం
అరిగు తిణ్పుయత్ తళగియ మార్పిల్
పుల్ పూషణముం పదక్కముం దరిత్తు
నణ్మణి పూండ నవరత్న మాలైయుం

ముప్పరి నూలుం ముత్తణి మార్పుం
సెప్పళ కుడైయ తిరువియ రుందియుమ్
దువండ మరుంగిల్ సుడరొళిప్ పట్టుం
నవరత్నం పదింద నర్సీరావుం

ఇరుతొడై యళగుం ఇణై ముళందాళుం
తిరువడి యదనిల్ సిలంబొళి ముళంగ
సెక్కణ సెక్కణ సెక్కణ సెక్కణ
మొగ మొగ మొగ మొగ మొగ మొగ మొగనే

నగ నగ నగ నగ నగనే
డిగుగుణ డిగుడిగు డిక్కుణ డిగుణ
రరరర రరరర రరరర రరర
రిరిరిరి రిరిరిరి రిరిరిరి రిరిరి

డుడుడుడు డుడుడుడు డుడుడుడు డుడుడు
డగుడగు డిగుడిగు డంఘు డింగ్గు
వింది విందు మైలోన్ విందు
ముందు ముందు ముగవోళ్ ముందు

ఎన్రనై యాళుం ఏరగచ్ చెల్వ
మైందన వరమగిళ్న్ దుదవుం
లాలా లాలా లాలా వేశముం
లీలా లీలా లీలా వినోదనెన్రు

ఉన్ తిరువడియే ఉరుదియెన్ రెంరుం
ఎందలైవైత్తున్ ఇణైయడి కాక్క
ఎన్నుయిర్క్ కుయిరాం ఇరైవన్ కాక్క
పన్నిరు విళియాల్ బాలనై కాక్క

అడియేన్ వదనం అళగువేల్ కాక్క
పొడియేన్ నెట్రియై పునిదవేల్ కాక్క
కదిర్వేల్ ఇరండుం కణ్ణినై కాక్క
విది సెవి ఇరండుం వేలవన్ కాక్క

నాసిగళిండుం నల్వేల్ కాక్క
పేసియవాదినైపెరువేల్ కాక్క
ముప్పత్తిరుపల్ మునైవేల్ కాక్క
సెప్పియ నావై సెవ్వేల్ కాక్క

కన్నమి రండుం కదిర్ వేల్ కాక్క
ఎన్నిళం కళుత్తై ఇనియవేల్ కాక్క
మార్పై రత్న వడివేల్ కాక్క
సేరిళ ములైమార్ తిరువేల్ కాక్క

వడివేల్ లిరుతోళ్ వలంపెర కాక్క
పిడరిగ ళిరండుం పెరువేల్ కాక్క
అళగుడన్ ముదుగై అరుళ్ వేల్ కాక్క
పళుపతి నారుం పరువేల్ కాక్క

వెట్రివేల్ వయిట్రై విళంగవే కాక్క
సిట్రిడై యళగుర సెవ్వేల్ కాక్క
నాణాంకయిట్రై నల్వేల్ కాక్క
ఆణ్కురి ఇరండుం అయిల్వేల్ కాక్క
పిట్టమిరండుం పెరువేల్ కాక్క
పణైతొడై ఇరండుం పెరువేల్ కాక్క

కణైక్కాల్ ముళైందాళ్ కదిర్వేల్ కాక్క
వట్ట కళుత్తై వడివేల్ కాక్క
ఐవిరల్ అడియినై అడివేల్ కాక్క
కైకళి రండుం కరుణైవేల్ కాక్క

మున్‍కై రెండుం మురణ్వేల్ కాక్క
బిన్నంకై రంణుడుం బిన్నవళ్ కాక్క
నావిల్ సరస్వతి నాట్రుణై కాక్క
నాబి కమలం నల్వేల్ కాక్క
ముప్పాల్ నాడియై మునైవేల్ కాక్క

ఎప్పోళుదుం ఎనై ఎదిర్ వేల్ కాక్క
అడియేన్ వదనం అశవుళ నేరం
కడుగవే వందు కనకవేల్ కాక్క
వరుం పగల్ తన్నిల్ వచ్చిరవేల్ కాక్క
అరై ఇరుళ్ తన్నిల్ అణైయ వేల్ కాక్క

ఏమత్తిల్ సామత్తిల్ ఎదిర్‍వేల్ కాక్క
తామదం నీక్కిచ్ చ్తుర్వేల్ కాక్క
కాక్క కాక్క కదిర్వేల్ కాక్క
నోక్క నోక్క నొడియిల్ నోక్క
తాక్క తాక్క తడయర్ తాక్క

పార్క పార్క పావమ్ పొడిపడ
బిల్లీ సూన్యం పెరుమ్‍పగై అగల
వల్ల బూతం వాలాడికఉ ఉఏయ్‍గళ్
అల్లర్ పడుత్తుం అడంగా మునియుం
పుళ్ళైకళ్ తిన్నుం పుళకడై మునియుం

కొళ్ళివాయ్ పేయ్‍గళుం కురళై పేయ్‍గళుం
పెణ్గళై తొడరుం బ్రమరాటస్ సదరుం
అడియనై కండాల్ అలరి కలంగిడ
ఇరసి కాట్టేరి ఇత్తున్‍ప సేనైయుం
ఎల్లిలుం ఇరుట్టిలుం ఎదిర్‍పడుం అణ్ణరుమ్

గనపూజై కొళ్ళుం కాళియో డైనవరుం
విట్టామ్ గారరుం మిగుబల పేయ్గళుం
దండియకారరుం శండాళర్ గళుం
ఎంపేర్ చొల్లవుం ఇడివిళుందోడి విడ

ఆనైయడినిల్ అరుంబా వైగళుం
పూనై మయిరుం పుళ్ళైగళ్ ఎంబుం
నగముం మయిరుం నీణ్ముడి మండైయుం
పావైగ ళుడనే పలకల సత్తుడన్

మనైయిర్ పుదైత్త వంచన దనయుం
ఓట్టియ సెరుక్కుం ఓట్టియ పావైయుం
కాసుం పణముం గావుడన్ సోరుం
ఓదుం అంజనముం ఒరువిళి పోక్కుం

అడియనై కండాల్ అలైందు కులైందిడ
మాట్రార్ వంజకర్ వందు వణంగిడ
కాలదూ తారెనక్ కండార్ కలంగిడ
అంజి నడుగిడ అరండు పురండిడ

వాయ్‍విట్ టలరి మదికెట్ టోడ
పడియిల్ ముట్ట పాశ కయిట్ట్రాల్
కట్టుడన్ అంగం కదరిడక్ కట్టు
కట్టి ఉరుండు కైకాల్ మురియ

కట్టు కట్టు కదరిడ కట్టు
ముట్టు ముట్టు విళిగళ్ పిదుంగిడ
సెక్కు సెక్కు సెదిల్ సెదిలాగ
సొక్కు సొక్కు సూర్పగైచ్ చొక్కు

కుత్తు కుత్తు కూర్‍వడి వేలాల్
పట్రు పట్రు పగలవన్ తణలెరి
తణలెరి తణలెరి తణులదు వాగ
విడు విడు వేలై వెగుండదు వాడప్

పులియుం నరియుం పున్నరి నాయుం
ఎలియుం కరడియుం ఇనిత్ తొడరుంద్ దోడ
తేళుం పాంబుం సెయ్యాన్ పూరాన్
కడి విడ విషంగళ్ కడిత్తుయ రంగం

ఏరియ విషంగళ్ ఎళిదినిల్ ఇరంగ
ఒళిప్పు చుళుక్కుం ఒరొతలై నోయుం
వాతమ్‍చ్ చయిత్తం వలిప్పిప్ పిత్తం
కులైజయ గుంరముం సిక్కు సిరంగు

కుడైంజల్ సిలది కుడల్విప్ పుగుడి
పక్క పిళవై పడర్‍తొడై వాళై
కడువన్ పడువన్ కైత్తాళ్ సిలంది
పర్గు తరణై పరు అరై యాప్పుం

ఎల్లా ప్పిణియుం ఎంరనై కండాల్
నిల్లాదోడ నీ ఎనక్కరిళ్వాయ్
ఈరేళు ఉలగముం ఎనకురవాగ
ఆణుం ప్వెణ్ణుం అనైవరుం ఎనక్కా

మణ్ణాళరసరుం మగిళుందుర వాగవుం
ఉన్నై దుదిక్క ఉన్ తిరు నామం
శరవణ బవనే సైలొళి బవనే
తిరిపుర బవనే తిగళొళి బవనే

పరి పర బవనే బవమొళి బవనే
అరితిరు మురుగా అమరావతియే
కాత్తు దేవర్‍గళ్ కండుంసిరై విడుత్తాయ్
కందా గుగనే కదిర్‍వే లవనే

కార్తిగై మైందా కడంబా కడంబనై
ఇడుంబనై యళిత్తా ఇనియవేల్ మురుగా
తణిగాచలనే శంకరన్ పుదల్వా
కదిర్గా ముత్తురై కదిర్వేల్ మురుగా

పళని పదివాళ్ పలగు మార
ఆవినన్ కుడి వాళ్ అళగియ వేలా
సెందిన్‍మా మలయురుం సెంగల్వ రాయ
సమురా పురి వాళ్ షణ్ముగ దరసే

కారార్ కుళళాళ్ కలైమగళ్ నన్రాయ్
ఎందా యిరుక్కా యానునై పాడ
ఎనైత్ తొడరిందిరుక్కుం ఎందన్ మురుగనైప్
పాడినేన్ ఆడినేన్ పరవశ మాగ

ఆడినేన్ ఆడినేన్ ఆవినన్ బూదియై
నేశముడైయాన్ నెట్రియిల్ అణియ
పాశ వినైగళ్ పట్ట్రదు నీంగి
ఉన్పదం పెరవే ఉన్నరు ళాగ

అంబుడన్ ఇరట్చి అన్నముంచ్ చొన్నముం
మెత్త మెత్తాగ వేలాయుదనార్
సిద్దిపెర్ రడియేన్ సిరప్పుడన్ వాళ్‍గ
వాళ్‍గ వాళ్‍గ మయిలోన్ వాళ్‍గ

వాళ్‍గ వాళ్‍గ వడివేల్ వాళ్‍గ
వాళ్‍గ వాళ్‍గ మలైక్కురు వాళ్‍గ
వాళ్‍గ వాళ్‍గ మలైక్కుర మగళుడన్
వాళ్‍గ వాళ్‍గ వారణద్ దువశమ్

వాళ్‍గ వాళ్‍గ ఎన్ వరుమైగళ్ నీంగ
ఎత్తనై కురైగళ్ ఎత్తనై పిరైగళ్
ఎత్తనై అడియేన్ ఎత్తనై సెయుదుం
పెట్ట్రవన్ నీగురు పొరుప్పదు ఉన్ కడన్

పెట్ట్రవళ్ కురమగళ్ పెట్రవళామే
పిళ్ళై ఎన్బాయ్‍ప్ పిరియమళిత్తు
మైందనెన్ మీదున్ మనం మగిళున్ దరుళిద్
తంజమన్ రడియార్ తళైత్తిడ అరుళ్ సెయ్

కందర్ షష్టి కవచం విరుంబియ
బాలన్ దేవ రాయన్ పగరందదైక్
కాలైయుం మాలైయుం కరుత్తుడన్ నాళుం
ఆచారత్తుడన్ అంగంన్ దులక్కి

నేశముడన్ ఒరు నినైవదు వాగిక్
కందర్ షష్టి కవచం ఇదనైచ్
చింతై కలంగాదు ద్యానిప్ పవర్గళ్
ఒరునాళ్ ముప్పాత్తారుక్ కొండు
ఓదియే సెపిత్తు ఉగందునీ రణియ

అష్టదిక్కుళ్ళోర్ అడంగిలుం వశమాయ్‍ద్
దిశైమన్నరెణ్‍మర్ సేర్‍న్‍తంగు అరుళ్‍వార్
మట్ట్రవరెల్లాం వందు వణంగువర్

నవగీళ్ మగిళుందు నన్మై యళిత్తిడుం
నవమదనెనవుం నల్లెళిల్ పెరువార్
ఎంద నాళుమీ రట్టాయ్ వాళ్‍వార్
కందర్‍క్ కైవేళాం కవచత్ తడియై

వళియాయ్ కాణ మెయ్యాయ్ విళంగుం
వళియార్ కాణ వెరుండిడుం పేయ్ గళ్
పొల్లాదవరై పొడి పొడి యాక్కుం
నల్లోర్ నినైవిల్ నడనం పురియుం

సర్వ శంకు శంగా రత్తడి
అరిందెన తుళ్ళుం అష్టలక్ష్మిగళిల్
వీర లక్ష్మిక్కు విరుందుణవాగచ్
చూరపద్ మావైత్ తుణిత్తకై యదనాల్
ఇరుపత్ తేళువర్‍క్ కువందము దళిత్త

కురుపరన్ పళని కున్రిని లిరుక్కుం
చిన్న కుళందై సేవడి పోట్రి
ఎన్నై తడుత్ తాట్‍కొళ ఎంరన్ దుళ్ళం
మేవియ వడివురుం వేలవా పోట్రి

దేవర్గళ్ సేనాపతియే పోట్రి
కురమగళ్ మనమగిళ్ కోవే
దిరమిగు దివ్యా దేగా పోట్రి
ఇడుంబాయుదనే ఇడుంబా పోట్రి

కడంబా పోట్రి కందా పోట్రి
వేట్చి పునైయుం వేలే పోట్రి
కనక సభైక్కో రరసే
మయిల్‍నడ మిడువాయ్ మలరడి శరణం

శరణం శరణం శరణం బవఓం
శరణం శరణం షణుముగా శరణం