ఏ తీరుగ నను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • రాగం - నాదనామక్రియ
  • తాళం - ఆది

ప: ఏతీరుగ నను దయజూచెదవో ఇనవంశోత్తమ రామా
నాతరమా భవ సాగర మీదను నళినదళేక్షణ రామా || ఏతీరుగ ||

చ 1: శ్రీ రఘునందన సీతారమణా శ్రితజనపోషక రామా
కారుణ్యాలయ భక్తవరద నిను - కన్నది కానుపు రామా || ఏతీరుగ ||

చ 2: మురిపెముతో నా స్వామివి నీవని ముందుగ తెల్పితి రామా
మరవక యిక నభిమానముంచు నీ మరుగుజొచ్చితిని రామా || ఏతీరుగ ||

చ 3: క్రూరకర్మములు నేరక జేసితి నేరము లెంచకు రామా
దారిద్ర్యము పరిహారము చేయవె దైవశిఖామణి రామా || ఏతీరుగ ||

చ 4: గురుడవు నామది దైవము నీవని గురుశాస్త్రంబులు రామా
గురుదైవంబని యెరుగక తిరిగెడు క్రూరుడ నైతిని రామా || ఏతీరుగ ||

చ 5: నిండితి వీ వఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండములందున రామా
నిండుగ మది నీ నామము దలచిన నిత్యానందము రామా ||ఏతీరుగ ||

చ 6: వాసవ కమల భవాసురవందిత వారధి బంధన రామా
భాసురవర సద్గుణములు గల్గిన భద్రాద్రీశ్వర రామా || ఏతీరుగ ||

చ 7: వాసవనుత రామదాస పోషక వందన మయోధ్యరామా
దాసార్చిత మాకభయ మొసంగవె దాశరధీ రఘురామా || ఏతీరుగ ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.