ఏల దయ రాదో రామయ్య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


   పున్నాగ వరాళి రాగం    ఆది తాళం


ప: ఏల దయ రాదో రామయ్య

ఏల దయ రాదో రామయ్య నీకు || ఏల ||


అ.ప: శ్రీ మేలుకై పాటుపడితినని యే

ల యీ యభాండము చాలు చాలును || ఏల ||


చ 1: బ్రహ్మ గూర్చెగదా అహోపర

బ్రహ్మ కావగదే రామ

బ్రహ్మ జనక భవ బ్రహ్మేంద్రాదులు

బ్రహ్మానందము పాలై నారట || ఏల ||


చ 2: పాపములచేత రామయ నే

నోపలేనుగద రామ

శ్రీపతి ఏ ప్రాపులేకను నీ

ప్రాపె గోరితి భక్త పాపహరణ హరి || ఏల ||


చ 3: తలపగ చాల ఆనంద

బాష్పము లూరెగద రామ

నీల నీరదనిభ కోమలరూపభద్ర

శైల వాస రామదాసు నేలగ || ఏల ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.