ఎక్కడి కర్మము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


  కాంభోజి రాగం    త్రిపుట తాళం

ప: ఎక్కడి కర్మములడ్డుపడెనో ఏమి సేయుదునో శ్రీరామా

అక్కట నా కన్నుల నెప్పుడు హరి నినుజూతునో శ్రీరామా || ఎక్కడి ||


చ 1: ప్రకటమాయెను పాపము లెటుల బాధకోర్తును శ్రీరామా

సకలలోక రాజ్యపదవికి ఎక్కువైన యట్టి శ్రీరామా || ఎక్కడి ||


చ 2: పృధివిలోన పూర్వజన్మల పూజలింతేగా శ్రీరామ

విధులు జరుపవలయు విషయవాంఛలు తలుపక శ్రీరామ || ఎక్కడి ||


చ 3: మూడు నెలలాయె నీ మునుముందర నిల్వక శ్రీరామా

ఎన్నడిట్లుండి రాఘవ నే నెరుగ ననుగన్నయ్యా శ్రీరామా || ఎక్కడి ||


చ 4: కోరి భద్రాచలమున రాముని కొలుతునంటిని శ్రీరామా

కోర్కెలొసగి రామదాసుని గనుగొని రక్షించమంటి శ్రీరామా || ఎక్కడి ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.