ఎంత చక్కనివాడే నా సామి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఎంత చక్కనివాడే నా సామి (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంత చక్కనివాడే నా సామి వీ-డెంత చక్కనివాడే
ఇంతి మువ్వ గోపాలుడు, సంతతము నా మదికి సంతోషము చేసెనే

మొలక నవ్వుల వాడే-ముద్దు మాటల వాడే
తళుకారు చెక్కు-టద్దముల వాడే
తలిరాకు జిగి దెగడ-దగు జిగి మోవి వాడే
తలిదమ్మి రేకు క-న్నుల నమరు వాడే

చిరుత ప్రాయము వాడే- చెలువొందు విదియ చం
దురుగేలు నొసలచే-మెరయువాడే
చెఱకు విల్తుని గన్న-దొరవలే ఉన్నాడే
మెరుగు చామన చాయ- మే నమరు వాడే

పొదలు కెందామరల పెం-పొదవు పదముల వాడే
కొదమ సింగపు నడుము-కొమ రుమరు వాడే
మదకరి కరముల-మరువు చేతుల వాడే
సుదతీ| మువ్వగోపాలుడెంత-సొగసు గలవాడే

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.