ఉషాపరిణయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఉషాపరిణయము

(పద్యకావ్యము)

రంగాజమ్మ విరచితము


పరిష్కర్త

శ్రీ విఠలదేవుని సుందరశర్మ,

పండితుఁడు, సరస్వతీమహల్ గ్రంథాలయము,

తంజావూరు.


తంజావూరు సరస్వతీమహల్

గ్రంథాలయ నిర్వాహక సంఘార్థమై

గౌరవకార్యదర్శియగు

శ్రీయుత S. గోపాలన్ , B.A., B.L., గారిచే

ప్రచురింపఁబడినది.

1955

[మూల్యము రూ. 2/-