ఉపనిషత్సార గీతములు/సూచిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ

ఉపనిషత్సార గీతముల

సూచిక.

అందమైన బ్రహ్మవాదము 92
అందే యానందము 33
అతఁడే గతిగా 85
అతివాది యగునే 75
అదె పరమాకాశము 100
అదె యమృతపదవి 60
అనంతానందునిన్ 1
అన్నియు నాతనివే 108
అమితమహిమునకు 15
అతనికేఁ జేతునతుల 7
అతనిదే చుమీ 51
ఆదరింపవయ్యా 38
ఆదీబ్రహ్మమొక్కఁడే 105
ఆనందమయుఁ బరమాత్ముఁ 77
ఆనం దానుష్ఠానప్రదమగు 27
ఆనందింపవే - ఓమనసా 37
ఆనాడొక్కండే 99
ఆయాత్మతోచుటే 58
ఆలకింపఁదగునదియిదియే 42
ఇందఱు నెఱుఁగరుగా 70
ఇం పైనదిసూవె 89
ఇదిగాదదిగాదు 97
ఇదియొక యధ్వరము 109
ఈనదిమాయామయమైనది 40
ఈశానీగతియేప్రాపగు 110
ఉదారుఁడవుగావే 54
ఉన్నాఁడెందున్ 83
ఉరుభూతమునూర్పు లె 98
ఎంతవాఁడవయ్యా 48
ఎన్నఁదరమె 66
ఏకమైనయాత్మ 106
ఏమందుమయ్యా 6
ఓయధీశ యీవిచిత్ర 86
కనుంగొనవలెన్ 44
కరుణింపవే ఓసామి 30
కలుగదుగా కలుషము 20
కల్ల గాదువినరయ్యా 19
కష్ట ఫలములే కర్మములు 69
కానరే యీకల్యాణము 45
కిమిదిమహో సుమహిమన్ 70
కొనవలయు వేదాంత ఘనసారమున్ 4
కొనునేయమృతత్వము 107
కోలాహలములు చేసెదరేలా 3
ఖేదమేలా మఱిమోదమేలా 50
గతియని తలఁచితేఁ 10
చింతసేయనే నెంతవాఁడ 14
జగన్నాటక లీలా 94
జయదయానిధే హేదేవ 87
తరింపవలయుఁజుమీ 13
తలంపుననెదేవా 62
తెలియవలయుఁదిరముగా 5
తెలియవలెన్ పరమార్థంబున్ 84
తెలియుఁడీపరతత్త్వంబిందే 29
దేవదేవనీకేవందనములు 79
దేవమహానుభావకావవే 95
దేవాధిదేవనిన్నే సేవింతునయ్య 64
దేవుని నెవ్వఁడు దెలియుచున్నాఁడు 8
దొరకునునే ఒరులకునిది 25
ధీరాద్భుతచరితమహోధార 88
నమ్మి జగన్నాధఁగొల్వరే 36
నరుండ మృతగలిగనున్ 81
నిక్కమె పెంపెక్కుఁగాక 35
నిత్యానందమయా 78
నిదురమేల్కనరయ్యా 52
నీకేనమోవాకమయ్యా 47
నీ నానాసద్గుణములకు 96
నీమాయ తెమలింప 56
నీయతరంబేజేయ 111
నీవెకారణంబవు 72
పండితులెఱిఁగిన 17
పట్టు వడుఁజుమీ 101
పరమపురుషుఁడొక్కఁడెరా 16
పరమబ్రహ్మముఁదెలియవలెనదే 93
పరావరతే మంగళమ్ 104
పరావరునిరూపముఁగన నంతనె 76
పరికింపఁగ విశ్వరూపమె 68
పరికింపరెచతురులార 49
పరఁడగువానికి సరిగలఁడే 73
పాలింపవేయనఁజాలుదుమే 102
పొలుపైనగోవున్నది 81
ప్రణయమున విచక్షణులు 28
ప్రాకృతునకు నీపదవి 65
ఫలముగలుగకున్నే 82
భారమునీదే 46
భావనలోనేతలఁచి 24
భూరినమస్కారము 23
మంగళముత్తుంగగుణ 112
మహిమముఁదెలియన్ 34
మాయందుదయ సేయవే 80
మునుమున్నొకఁడే సుమీ 90
మోదించివినరయ్యా 2
లోనేయున్నాఁడు 59
వందే౽హం దేవం 103
వదలునే భవపాశము 67
వరధీరుండెవ్వాఁడో 53
వానికే యీవందనము 31
వానిఁగన్గొన నెంతవారము 9
వానివలన విశ్వముపుట్టున్ 61
వినరయ్య జనులార 11
వినుఁడమృతతనయు 26
వినుఁడీ నిగమాంత వేద్యంబున్ 12
విన్నవించుటకు విదితము 22
వివేకంబెతోడునీడరా 32
వేద్యమిదేసుమీ 41
సందేహంబేలా 57
సత్యవాదికేజయంబగు 74
సమస్తంబాత్మమయంబౌ 91
సారాకార నీకే 55
సుమతులార వినరే 18
సులభమెయాత్మ సుజ్ఞానము 43
స్వామికి నమస్కారము 39
స్వామీయంతర్యామీ 63


10031upanishhats033596mbp.pdf