ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 82)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
పరయాన్తం థేవకీపుత్రం పరవీర రుజొ థశ
మహారదా మహాబాహుమ అన్వయుః శస్త్రపాణయః
2 పథాతీనాం సహస్రం చ సాథినాం చ పరంతప
భొజ్యం చ విపులం రాజన పరేష్యాశ చ శతశొ ఽపరే
3 [జ]
కదం పరయాతొ థాశార్హొ మహాత్మా మధుసూథనః
కాని వా వరజతస తస్య నిమిత్తాని మహౌజసః
4 [వ]
తస్య పరయాణే యాన్య ఆసన్న అథ్భుతాని మహాత్మనః
తాని మే శృణు థివ్యాని థైవాన్య ఔత్పాతికాని చ
5 అనభ్రే ఽశనినిర్ఘొషః సవిథ్యుత్సమజాయత
అన్వగ ఏవ చ పర్జన్యః పరావర్షథ విఘనే భృశమ
6 పరత్యగ ఊహుర మహానథ్యః పరాఙ్ముఖాః సిన్ధుసత్తమాః
విపారీతా థిశః సర్వా న పరాజ్ఞాయత కిం చన
7 పరాజ్వలన్న అగ్నయొ రాజన పృదివీసమకమ్పత
ఉథపానాశ చ కుమ్భాశ చ పరాసిఞ్చఞ శతశొ జలమ
8 తమః సంవృతమ అప్య ఆసీత సర్వం జగథ ఇథం తథా
న థిశొ నాథిశొ రాజన పరజ్ఞాయన్తే సమ రేణునా
9 పరాథురాసీన మహాఞ శబ్థః ఖే శరీరం న థృశ్యతే
సర్వేషు రాజన థేశేషు తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
10 పరామద్నాథ ధాస్తిన పురం వాతొ థక్షిణపశ్చిమః
ఆరుజన గణశొ వృక్షాన పరుషొ భీమనిస్వనః
11 యత్ర యత్ర తు వార్ష్ణేయొ వర్తతే పది భారత
తత్ర తత్ర సుఖొ వాయుః సర్వం చాసీత పరథక్షిణమ
12 వవర్ష పుష్పవర్షం చ కమలాని చ భూరిశః
సమశ చ పన్దా నిర్థుఃఖొ వయపేతకుశ కణ్టకః
13 స గచ్ఛన బరాహ్మణై రాజంస తత్ర తత్ర మహాభుజః
అర్చ్యతే మధుపర్కైశ చ సుమనొభిర వసు పరథః
14 తం కిరన్తి మహాత్మానం వన్యైః పుష్పైః సుగన్ధిభిః
సత్రియః పది సమాగమ్య సర్వభూతహితే రతమ
15 స శాలిభవనం రమ్యం సర్వసస్య సమాచితమ
సుఖం పరమధర్మిష్ఠమ అత్యగాథ భరతర్షభ
16 పశ్యన బహు పశూన గరామాన రమ్యాన హృథయతొషణాన
పురాణి చ వయతిక్రామన రాష్ట్రాణి వివిధాని చ
17 నిత్యహృష్టాః సుమనసొ భారతైర అభిరక్షితాః
నొథ్విగ్నాః పరచక్రాణామ అనయానామ అకొవిథాః
18 ఉపప్లవ్యాథ అదాయాన్తం జనాః పురనివాసినః
పద్య అతిష్ఠన్త సహితా విష్వక్సేన థిథృక్షయా
19 తే తు సర్వే సునామానమ అగ్నిమ ఇథ్ధమ ఇవ పరభుమ
అర్చయామ ఆసుర అర్చ్యం తం థేశాతిదిమ ఉపస్దితమ
20 వృకస్దలం సమాసాథ్య కేశవః పరవీరహా
పరకీర్ణరశ్మావ ఆథిత్యే విమలే లొహితాయతి
21 అవతీర్య రదాత తూర్ణం కృత్వా శౌచం యదావిధి
రదమొచనమ ఆథిశ్య సంధ్యామ ఉపవివేశ హ
22 థారుకొ ఽపి హయాన ముక్త్వా పరిచర్య చ శాస్త్రతః
ముమొచ సర్వం వర్మాణి ముక్త్వా చైనాన అవాసృజత
23 అభ్యతీత్య తు తత సర్వమ ఉవాచ మధుసూథనః
యుధిష్ఠిరస్య కార్యార్దమ ఇహ వత్స్యామహే కషపామ
24 తస్య తన మతమ ఆజ్ఞాయ చక్రుర ఆవసదం నరాః
కషణేన చాన్న పానాని గుణవన్తి సమార్జయన
25 తస్మిన గరామే పరధానాస తు య ఆసన బరాహ్మణా నృప
ఆర్యాః కులీనా హరీమన్తొ బరాహ్మీం వృత్తిమ అనుష్ఠితాః
26 తే ఽభిగమ్య మహాత్మానం హృషీకేశమ అరింథమమ
పూజాం చక్రుర యదాన్యాయమ ఆశీర మఙ్గలసంయుతామ
27 తే పూజయిత్వా థాశార్హం సర్వలొకేషు పూజితమ
నయవేథయన్త వేశ్మాని రత్నవన్తి మహాత్మనే
28 తాన పరభుః కృతమ ఇత్య ఉక్త్వా సత్కృత్య చ యదార్హతః
అభ్యేత్య తేషాం వేశ్మాని పునర ఆయాత సహైవ తైః
29 సుమృష్టం భొజయిత్వా చ బరాహ్మణాంస తత్ర కేశవః
భుక్త్వా చ సహ తైః సర్వైర అవసత తాం కషపాం సుఖమ