ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 71)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భగవాన]
సంజయస్య శరుతం వాక్యం భవతశ చ శరుతం మయా
సర్వం జానామ్య అభిప్రాయం తేషాం చ భవతశ చ యః
2 తవ ధర్మాశ్రితా బుథ్ధిస తేషాం వైరాశ్రితా మతిః
యథ అయుథ్ధేన లభ్యేత తత తే బహుమతం భవేత
3 న చ తన నైష్ఠికం కర్మ కషత్రియస్య విశాం పతే
ఆహుర ఆశ్రమిణః సర్వే యథ భైక్షం కషత్రియశ చరేత
4 జయొ వధొ వా సంగ్రామే ధాత్రా థిష్టః సనాతనః
సవధర్మః కషత్రియస్యైష కార్పణ్యం న పరశస్యతే
5 న హి కార్పణ్యమ ఆస్దాయ శక్యా వృత్తిర యుధిష్ఠిర
విక్రమస్వ మహాబాహొ జహి శత్రూన అరింథమ
6 అతిగృథ్ధాః కృతస్నేహా థీర్ఘకాలం సహొషితాః
కృతమిత్రాః కృతబలా ధార్తరాష్ట్రాః పరంతప
7 న పర్యాయొ ఽసతి యత సామ్యం తవయి కుర్యుర విశాం పతే
బలవత్తాం హి మన్యన్తే భీష్మథ్రొణకృపాథిభిః
8 యావచ చ మార్థవేనైతాన రాజన్న ఉపచరిష్యసి
తావథ ఏతే హరిష్యన్తి తవ రాజ్యమ అరింథమ
9 నానుక్రొశాన న కార్పణ్యాన న చ ధర్మార్దకారణాత
అలం కర్తుం ధారరాష్ట్రాస తవ కామమ అరింథమ
10 ఏతథ ఏవ నిమిత్తం తే పాణ్డవాస తు యదా తవయి
నాన్వతప్యన్త కౌపీనం తావత కృత్వాపి థుష్కరమ
11 పితామహస్య థరొణస్య విథురస్య చ ధీమతః
పశ్యతాం కురుముఖ్యానాం సర్వేషామ ఏవ తత్త్వతః
12 థానశీలం మృథుం థాన్తం ధర్మకామమ అనువ్రతమ
యత తవామ ఉపధినా రాజన థయూతేనావఞ్చయత తథా
న చాపత్రపతే పాపొ నృశంసస తేన కర్మణా
13 తదాశీర సమాచారే రాజన మా పరణయం కృదాః
వధ్యాస తే సర్వలొకస్య కిం పునస తవ భారత
14 వాగ్భిస తవ అప్రతిరూపాభిర అతుథత స కనీయసమ
శలాఘమానః పరహృష్టః సన భాషతే భరాతృభిః సహ
15 ఏతావత పాణ్డవానాం హి నాస్తి కిం చిథ ఇహ సవకమ
నామధేయం చ గొత్రం చ తథ అప్య ఏషాం న శిష్యతే
16 కాలేన మహతా చైషాం భవిష్యతి పరాభవః
పరకృతిం తే భజిష్యన్తి నష్టప్రకృతయొ జనాః
17 ఏతాశ చాన్యాశ చ పరుషా వాచః స సముథీరయన
శలాఘతే జఞాతిమధ్యే సమ తవయి పవ్రజితే వనమ
18 యే తత్రాసన సమానీతాస తే థృష్ట్వా తవామ అనాగసమ
అశ్రుకణ్ఠా రుథన్తశ చ సభాయామ ఆసతే తథా
19 న చైనమ అభ్యనన్థంస తే రాజానొ బరాహ్మణైః సహ
సర్వే థుర్యొధనం తత్ర నిన్థన్తి సమ సభాసథః
20 కులీనస్య చ యా నిన్థా వధశ చామిత్రకర్శన
మహాగుణొ వధొ రాజన న తు నిన్థా కుజీవికా
21 తథైవ నిహతొ రాజన యథైవ నిరపత్రపః
నిన్థితశ చ మహారాజ పృదివ్యాం సర్వరాజసు
22 ఈషత్కార్యొ వధస తస్య యస్య చారిత్రమ ఈథృశమ
పరస్కమ్భన పరతిస్తబ్ధశ ఛిన్నమూల ఇవ థరుమః
23 వధ్యః సర్ప ఇవానార్యః సర్వలొకస్య థుర్మతిః
జహ్య ఏనం తవమ అమిత్రఘ్న మా రాజన విచికిత్సిదాః
24 సర్వదా తవత కషమం చైతథ రొచతే చ మమానఘ
యత తవం పితరి భీష్మే చ పరణిపాతం సమాచరేః
25 అహం తు సర్వలొకస్య గత్వా ఛేత్స్యామి సంశయమ
యేషామ అస్తి థవిధా భావొ రాజన థుర్యొధనం పరతి
26 మధ్యే రాజ్ఞామ అహం తత్ర పరాతిపౌరుషికాన గుణాన
తవ సంకీర్తయిష్యామి యే చ తస్య వయతిక్రమాః
27 బరువతస తత్ర మే వాక్యం ధర్మార్దసహితం హితమ
నిశమ్య పార్దివాః సర్వే నానాజనపథేశ్వరాః
28 తవయి సంప్రతిపత్స్యన్తే ధర్మాత్మా సత్యవాగ ఇతి
తస్మింశ చాధిగమిష్యన్తి యదా లొభాథ అవర్తత
29 గర్హయిష్యామి చైవైనం పౌరజానపథేష్వ అపి
వృథ్ధబాలాన ఉపాథాయ చాతుర్వర్ణ్యసమాగమే
30 శమం చేథ యాచమానస తవం న ధర్మం తత్ర లప్స్యసే
కురూన విగర్హయిష్యన్తి ధృతరాష్ట్రం చ పార్దివాః
31 తస్మిఁల లొకపరిత్యక్తే కిం కార్యమ అవశిష్యతే
హతే థుర్యొధనే రాజన యథ అన్యత కరియతామ ఇతి
32 యాత్వా చాహం కురూన సర్వాన యుష్మథర్దమ అహాపయన
యతిష్యే పరశమం కర్తుం లక్షయిష్యే చ చేష్టితమ
33 కౌరవాణాం పరవృత్తిం చ గత్వా యుథ్ధాధికారికామ
నిశామ్య వినివర్తిష్యే జయాయ తవ భారత
34 సర్వదా యుథ్ధమ ఏవాహమ ఆశంసామి పరైః సహ
నిమిత్తాని హి సర్వాణి తదా పరాథుర్భవన్తి మే
35 మృగాః శకున్తాశ చ వథన్తి ఘొరం; హస్త్యశ్వముఖ్యేషు నిశాముఖేషు
ఘొరాణి రూపాణి తదైవ చాగ్నిర; వర్ణాన బహూన పుష్యతి ఘొరరూపాన
మనుష్యలొకక్షపణొ ఽద ఘొరొ; నొ చేథ అనుప్రాప్త ఇహాన్తకః సయాత
36 శస్త్రాణి పత్రం కవచాన రదాంశ చ; నాగాన ధవజాంశ చ పరతిపాథయిత్వా
యొధాశ చ సర్వే కృతనిశ్రమాస తే; భవన్తు హస్త్యశ్వరదేషు యత్తాః
సాంగ్రామికం తే యథ ఉపార్జనీయం; సర్వం సమగ్రం కురు తన నరేన్థ్ర
37 థుర్యొధనొ న హయ అలమ అథ్య థాతుం; జీవంస తవైతన నృపతే కదం చిత
యత తే పురస్తాథ అభవత సమృథ్ధం; థయూతే హృతం పాణ్డవముఖ్యరాజ్యమ