ఉత్తరకాండము - సర్గము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాఘవస్య మహాత్మనః |

కుమ్భయోనిర్మిహాతేజా రామమేతదువాచ హ || 7.2.1 ||


శృణు రామ కథావృత్తం తస్య తేజోబలం మహత్ |

జఘాన శత్రూన్యేనాసౌ న చ వధ్యః స శత్రుభిః || 7.2.2 ||


తావత్తే రావణస్యేదం కులం జన్మ చ రాఘవ |

వరప్రదానం చ తథా తస్మై దత్తం బ్రవీమి తే || 7.2.3 ||


పురా కృతయుగే రామ ప్రజాపతిసుతః ప్రభుః |

పులస్త్యో నామ బ్రహ్మర్షిః సాక్షాదివ పితామహః || 7.2.4 ||


నానుకీర్త్యా గుణాస్తస్య ధర్మతః శీలతస్తథా |

ప్రజాపతేః పుత్ర ఇతి వక్తుం శక్యం హి నామతః || 7.2.5 ||


ప్రజాపతిసుతత్వేన దేవానాం వల్లభో హి సః |

హృష్టః సర్వస్య లోకస్య గుణైః శుభ్రైర్మహామతిః || 7.2.6 ||


స తు ధర్మప్రసఙ్గేన మేరోః పార్శ్వే మహాగిరేః |

తృణవిన్ద్వాశ్రమం గత్వా న్యవసన్మునిపుఙ్గవః || 7.2.7 ||


తపస్తేపే స ధర్మాత్మా స్వాధ్యాయనియతేన్ద్రియః |

గత్వాశ్రమపదం తస్య విఘ్నం కుర్వన్తి కన్యకాః || 7.2.8 ||


దేవపన్నగకన్యాశ్చ రాజర్షితనయాశ్చ యాః |

క్రీడన్త్యో ప్సరసశ్చైవ తం దేశముపపేదిరే || 7.2.9 ||


సర్వర్తుషృపభోగ్యత్వాద్రమ్యత్వాత్కాననస్య చ |

నిత్యశస్తాస్తు తం దేశం గత్వా క్రీడన్తి కన్యకాః || 7.2.10 ||


దేశస్య రమణీయత్వాత్పులస్త్యో యత్ర స ద్విజః |

గాయన్త్యో వాదయన్త్యశ్చ లాసయన్త్యస్తథైవ చ |

మునేస్తపస్వినస్తస్య విఘ్నం చక్రురనిన్దితాః || 7.2.11 ||


అథ క్రుద్ధో మహాతేజా వ్యాజహార మహామునిః |

యా మే దర్శనమాగచ్ఛేత్సా గర్భం ధారయిష్యతి || 7.2.12 ||


తాస్తు సర్వాః ప్రతిశ్రుత్య తస్య వాక్యం మహాత్మనః |

బ్రహ్మశాపభయాద్భీతాస్తం దేశం నోపచక్రముః || 7.2.13 ||


తృణబిన్దోస్తు రాజర్షేస్తనయా న శృణోతి తత్ || 7.2.14 ||


గత్వాశ్రమపదం తత్ర విచచార సునిర్భయా |

న సాపశ్యత్స్థితా తత్ర కాఞ్చిదభ్యాగతాం సఖీమ్ || 7.2.15 ||


తస్మిన్కాలే మహాతేజాః ప్రాజాపత్యో మహానృషిః |

స్వాధ్యాయమకరోత్తత్ర తపసా భావితః స్వయమ్ || 7.2.16 ||


సా తు వేదశ్రుతిం శ్రుత్వా దృష్ట్వా వై తపసో నిధిమ్ |

అభవత్పాణ్డుదేహా సా సువ్యఞ్జితశరీరజా || 7.2.17 ||


వభూవ చ సముద్విగ్నా దృష్ట్వా తద్దోషమాత్మనః |

ఇదం మే కిన్త్వితి జ్ఞాత్వా పితుర్గత్వా శ్రమే స్థితా || 7.2.18 ||


తాం తు దృష్ట్వా తథాభూతాం తృణవిన్దురథాబ్రవీత్ |

కిం త్వమేతత్త్వసదృశం ధారయస్యాత్మనో వపుః || 7.2.19 ||


సా తు కృత్వాఞ్జలిం దీనా కన్యోవాచ తపోధనమ్ |

న జానే కారణం తాత యేన మే రూపమీదృశమ్ || 7.2.20 ||


కిం తు పూర్వం గతాస్మ్యేకా మహర్షేర్భావితాత్మనః |

పులస్త్యస్యాశ్రమం దివ్యమన్వేష్టుం స్వసఖీజనమ్ || 7.2.21 ||


న చ పశ్యామ్యహం తత్ర కాఞ్చిదభ్యాగతాం సఖీమ్ |

రూపస్య తు విపర్యాసం దృష్ట్వా త్రాసాదిహాగతా || 7.2.22 ||


తృణబిన్దుస్తు రాజర్షిస్తపసా ద్యోతితప్రభః |

ధ్యానం వివేశ తచ్చాపి హ్యపశ్యదృషికర్మజమ్ || 7.2.23 ||


స తు విజ్ఞాయ తం శాపం మహర్షేర్భావితాత్మనః |

గృహీత్వా తనయాం గత్వా పులస్త్యమిదమబ్రవీత్ || 7.2.24 ||


భగవంస్తనయాం మే త్వం గుణైః స్వైరేవ భూషితామ్ |

భిక్షాం ప్రతిగృహాణేమాం మహర్షే స్వయముద్యతామ్ || 7.2.25 ||


తపశ్చరణయుక్తస్య శ్రమ్యమాణేన్ద్రియస్య తే |

శుశ్రూషణపరా నిత్యం భవిష్యతి న సంశయః || 7.2.26 ||


తం బ్రువాణం తు తద్వాక్యం రాజర్షిం ధార్మికం తదా |

జిఘృక్షురబ్రవీత్కన్యాం బాఢమిత్యేవ స ద్విజః || 7.2.27 ||


దత్త్వా స తు యథాన్యాయం స్వమాశ్రమపదం గతః |

సాపి తత్రావసత్కన్యా తోషయన్తీ పతిం గుణైః || 7.2.28 ||


తస్యాస్తు శీలవృత్తాభ్యాం తుతోష మునిపుఙ్గవః |

ప్రీతః స తు మహాతేజా వాక్యమేతదువాచ హ || 7.2.29 ||


పరితుష్టో స్మి సుశ్రోణి గుణానాం సమ్పదా భృశమ్ |

తస్మాద్దేవి దదామ్యద్య పుత్రమాత్మసమం తవ || 7.2.30 ||


ఉభయోర్వంశకర్తారం పౌలస్త్య ఇతి విశ్రుతమ్ |

యస్మాత్తు విశ్రుతో వేదస్త్వయైషో ధ్యయతో మమ || 7.2.31 ||


తస్మాత్స విశ్రవా నామ భవిష్యతి న సంశయః |

ఏవముక్తా తు సా దేవీ ప్రహృష్టేనాన్తరాత్మనా || 7.2.32 ||


అచిరేణైవ కాలేనాసూత విశ్రవసం సుతమ్ |

త్రిషు లోకేషు విఖ్యాతం యశోధర్మసమన్వితమ్ || 7.2.33 ||


శ్రుతిమాన్సమదర్శీ చ వ్రతాచారరతస్తథా |

పితేవ తపసా యుక్తో హ్యభవద్విశ్రవా మునిః || 7.2.34 ||


ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే శ్రీమదుత్తరకాండే ద్వితీయః సర్గః || 2 ||