ఇదు భాగ్య విదు భాగ్య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పల్లవి[మార్చు]

ఇదు భాగ్య విదు భాగ్య విదుభాగ్యవయ్యా |

పదుమనాభన పాద భజనె సుఖవయ్యా ||

చరణం 1[మార్చు]

కల్లాగి ఇరబేకు,ఖటిన భవతొరెయొళగె |

బల్లాగి ఇరబేకు,బల్లవారొళగె |

మెల్లనె మాధవన మనవ మెచ్ఛిసలు బేకు |

బెల్లవాగిరబేకు బంధు జనరొళగె ||

చరణం 2[మార్చు]

బుద్ధియలి తనుమనవ, దిద్దికొళ్ళలుబేకు |

ముద్దాగబేకు,ముని యొగిగళిగె |

మధ్వమతాబ్ధియొళు నీనాగిరలుబేకు |

షుద్ధనాగలు బేకు కరణత్రయగళల్లి ||

చరణం 3[మార్చు]

విషయభొగద ష్రుణకె ఉరియాగిరలుబేకు |

నిషిహగలు శ్రీ హరియ,నెనెయబేకు |

వసుధీష పురంధర విట్టల రాయన |

హసనాగి దాసర సేవిసలుబేకు ||