ఇతరమేదియు లేదు యెఱఁగమింతే కాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇతరమేదియు లేదు యెఱఁగమింతే కాని
రతికెక్కే పనులెల్లా రామచంద్రుఁడే పో

ధనమై చేరేవాఁడు దైవమై కాచేవాఁడు
మనసులోఁ దలఁచేటిమాధవుఁడే
మునుకొన్న గ్రామములై ముందరనుండేవాఁడు
 కొననాలికమీఁదటి గోవిందుఁడే పో

తల్లియై పెంచేవాఁడు తండ్రియై పుట్టించేవాఁడు
వెల్లవిరిఁ దాఁ గొలిచే విష్ణుమూరితి
ఇల్లాలై సుఖమిచ్చి యెంచఁ బుత్రులైనవాడు
చెల్లుబడిఁ దా మొక్కేటిచేతిపై శ్రీహరియే

దేహమై వుండేటివాఁడు దినభోగమైనవాఁడు
యీహల శ్రీవేంకటేశుఁ డితఁడొక్కఁడే
మోహచారమైనవాఁడు మోక్షమై నిలిచేవాఁడు
 సాహసించి నమ్మఁగలసర్వేశుఁ డితఁడే 4-11