ఇతనికంటే మరిదైవము గానము యెక్కడ వెదకిన నితఁడే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇతనికంటే మరిదైవము గానము యెక్కడ వెదకిన నితఁడే
అతిశయమగు మహిమలతో వెలసెను అన్నిటికాధారముదానె

మదిజలధులనొకదైవము వెదకిన మత్స్యావతారంబితఁడు
అదివోపాతాళమందు వెదకితే ఆదికూర్మమీ విష్ణుఁడు
పొదిగొని యడవుల వెదకి చూచితే భూవరాహమనికంటిమి
చెదరక కొండల గుహలవెదకిటేశ్రీనరసింహంబున్నాఁడు

తెలిసి భూనభోంతరమున వెదకిన త్రివిక్రమాకృతి నిలిచినది
పలువీరులలో వెదకిచూచితే పరశురాముడొకడొకఁడైనాఁడు
తలపుఁన శివుడుఁనుఁ బార్వతి వెదకిన తారకబ్రహ్మమురాఘవుఁడు
కెలఁకుల నావులమందల వెదకిన కృష్ణుఁడు రాముడు నైనారు

పొంచి అసురకాంతలలో వెదకిన బుద్ధావతారంబైనాఁడు
మించిన కాలము కడపట వెదకిన మీఁదటి కల్క్యావతారము
అంచెల జీవులలోపల వెదకిన నంతర్యామై మెరసెను 3-370
యెంచుక ఇహమునఁ బరమున వెదకిన యీతఁడే శ్రీవేంకటవిభుఁడు