ఇతడే పరబ్రహ్మ మిదియే రామకధ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇతడే పరబ్రహ్మ మిదియే రామకధ
శతకోటి విస్తరము సర్వ పుణ్యఫలము

ధరలో రాముఁడు పుట్టె ధరణిజఁ బెండ్లాడె
అరణ్యవాసులకెల్లా నభయమిచ్చె
సొరిది ముక్కుఁ జెవులు చుప్పనాతిని గోసె
ఖరదూషణులను ఖండించి వేసె

కినిసి వాలిఁ జంపి కిష్కింధ సుగ్రీవు కిచ్చె
వనధి బంధించి దాఁటె వానరులతో
కనలి రావణ కుంభకర్ణాదులను జంపి
వనితఁ జేకొని మళ్ళి వచ్చె నయోధ్యకును

సౌమిత్రియు భరతుండు శత్రుఘ్నుఁడు గొలువఁగ
భూమి యేలె కుశలవపుత్రులఁ గాంచె
శ్రీమంతుఁడై నిలిచె శ్రీవేంకటాద్రిమీఁద
కామించి విభీషణ లంకకు బట్టము గట్టె 4-519