ఇట్టుండవలదా యిరవైన మోహము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇట్టుండవలదా యిరవైన మోహము
వొట్టుకొనీఁ జెమటలు ఉవ్విళ్ళూరను
తలపోసి తలపోసి తనువెల్లాఁ బులకించి
వలపులఁ బొద్దుపుచ్చీ వనిత
నెలకొని పానుపుపై నిద్దిరించి నిద్దిరించి
కలలోన నిన్నుఁ గూడీఁ గామిని
నీపదాలు పాడీపాడీ నెయ్యమునఁ గరఁగుచు
 రావుగాననందించీ రమణి
చూపులనెదురు చూచిచూచి యంతలోనె తరి
 తీపులనే తనిసీని తెఱవ
వచ్చివచ్చి నీతోడ వన్నెగా సరసమాడి
మెచ్చీనిదివో యలమేలుమంగ
యిచ్చకుఁడ శ్రీవేంకటేశ నిన్నిపుడు గూడి
నిచ్చలు నిన్నుభోగించీ నీపట్టపుదేవి