ఇందు ఎనగే గోవింద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
template error: please do not remove empty parameters (see the style guide and template documentation).

ఇందు ఎనగే (శ్రీ)గోవింద నిన్న పాదారవిందవ తోరో ముకుందనె |
సుందర వాదననే నందగోపన కంద ఇందిరారమణ || ప ||

నొందెనయ్య నా భవబంధనదొళు సిలుకి |
ముందె దారికాణదే కుందిదె జగదొళు |
కందనంతెందెన్న కుందుగళెణిసదే |
తందే కాయో కృష్ణ కందర్ప జనకనే || ౧ ||

మూఢతనదీ బలు హేడీజీవననాగి |
దృఢభక్తియన్ను మాడలిల్లవో హరియే |
నోడలిల్లవో నిన్న పాడలిల్లవో మహిమే |
గాడికర కృష్ణ బేడికొంబె(డె)నో నిన్న || ౨ ||

ధారుణియొళు బహుభార జీవననాగి |
దారితప్పి నడదే సేరిదే కుజనర |
ఆరు కాయువరిల్ల సేరిది నినగయ్య |
ధీర వేణుగోపాల పారుగాణిసో హరియే || ౩ ||

ఇందు ఎనగే (శ్రీ)గోవింద నిన్న పాదారవిందవ తోరో ముకుందనె |
సుందర వాదననే నందగోపన కంద ఇందిరారమణ || ప ||

ఆలాపన[మార్చు]