ఆర్తత్రాణ పరాయణాష్టకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఆర్తత్రాణ పరాయణాష్టకము

ప్రహ్లాద ప్రభూతాస్తి చేత్‌ తవ హరేః సర్వత్ర మే దర్శయన్‌

స్తంభే చైవ హిరణ్యకశ్యపుపురస్తత్రావిరాసీద్ధరిః,

వక్షస్తస్య విదారయన్‌ నిజనఖైర్వాత్సల్యమావేదయన్‌

ఆర్తత్రాణపరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 1


శ్రీరామార్త విభీషణోయమనఘో రక్షో భయాదాగతః

సుగ్రీవానయపాలయైన మధునా పౌలస్త్యమేవాగతమ్‌,

ఇత్యుక్త్వా భయమస్యసర్వవిదితో యోరాఘవోదత్తవాన్‌

ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 2


నక్రగ్రస్తపదం సముద్ధృతకరం బ్రహ్మాదిదేవాసురాః

రక్షంతీత్యనుదీనవాక్యకరుణం దేవేష్వ శక్తేషు యః,

మాభైషీతి రరక్ష నక్రవదనాత్‌, చక్రాయుధ, శ్శ్రీధరో

ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 3


హా కృష్ణాచ్యుత!హా కృపాజలనిధే! హా పాండవానాం సఖే!

క్వాసి క్వాసి సుయోధనాదపహృతాం హా రక్ష మామాతురామ్‌,

ఇత్యుక్తో క్షయవస్త్రరక్షితతనుః యో పాలయత్‌ ద్రౌపదీమ్‌

ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 4


యత్పాదాబ్జనఖోదకం త్రిజగతాం పాపౌఘ సంశోషణం

యన్నామామృతపూరకం చ తపతాం సంసారసంతాపజమ్‌,

పాషాణోపి యదంఘ్రి పద్మరజసా శాపాదిభిర్మోచిత

స్త్వార్తత్రాణ పరాయణః సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 5


యన్నామస్మరణాద్విషాదసహితో విప్రః పురాజామిళః

ప్రాగాన్ముక్తిమశోషితాసు నిచయః పాపౌఘదావానలాత్‌,

ఏతద్భాగవతోత్తమాన నృపతీ ప్రాప్తాంబరీషార్జునాన్‌

ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 6


నాధీతశ్రుతయో న సత్యమతయో ఘోషస్థితా గోపికాః

జారిణ్యః కులజాతధర్మవిముఖా అధ్యాత్మభావం యయుః,

భక్త్యా యస్య తథావిధాశ్చ సుగమాస్తస్యా ధియస్సమ్మతా

ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 7


కావేరీ హృదయాభిరానుపులినే పుణ్యే జగన్మండలే

చంద్రాంభోజవతీతటీపరిసరే ధాత్రా సమారాధితే,

శ్రీరంగే భుజగేంద్రభోగశయనే శేతే సదా యః పుమాన్‌

ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 8


యో రక్షద్వసనాదిభిర్విరహితం విప్రం కుచేలాధిపం

దాసం దీనచకోర పాలనవిధౌ శ్రీశంఖచక్రోజ్జ్వలః,

తజ్జీర్ణాంబర ముష్టిమేయపృథుకం యోదాయ భుక్త్వా క్షణాత్‌

ఆర్తత్రాణ పరాయణస్సభగవాన్‌ నారాయణో మే గతిః| 9


ఇతి శ్రీమద్దేశికాచార్య విరచితం ఆర్తత్రాణ పరాయణాష్టకము సంపూర్ణం