ఆరోగ్య భాస్కరము/చివరి పేజీలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
41
శా|| అస్మత్ప్రార్థననుండియో మఱి మదీయప్రార్థనంజేసియో

భస్మీభూతము పిక్కతీఁపు. కలిగె౯ భద్రంబు. కానీ జనుల్

సన్మేరాస్యులుగా నిఁ కేరుజయు నాసాన్నిధ్యముం జేరనీ

కస్మజ్జీవితశేషము౯ నడుపుమయ్యా సూర్యనారాయణా!

ఆ|| షష్టిపూర్తిమయ్యె. సప్తతి యాయువం.

టంతవఱ కనామయం బొసంగి

అప్పు సుతుల కొప్పఁ జెప్పకయుండ నీ

లోనఁ జేర్చుకొనవె లోకమిత్ర!

------------
------ తప్పొప్పులపట్టిక ------

పుట         పంక్తి         తప్పు         ఒప్పు

౨         ౧౭         జాడకుండనే         జూడకుండనే

౩         ౨౦         బాఱెడుఁగాదె         చాఁటెడుఁగాదె

౬         ౧౯         పట్టల         పట్టుల

౭         ౮         దిన్నగ         జిన్నగ

౯         ౬         వ్రాయఁగ         చెప్పఁగ

౧౦         ౫         వడవడి         వడివడి

       ౨౧         జంఘవే         జంఘము౯

౧౧         ౨౦         గావి         గాని

౧౨         ౨         నపెంతయు         నప్డెంతయు

        ౧౧         దూరమేనియ         దూరమేనియు

        ౨౭         లాగుడునకావల         లాగుడునకంటెను

౧౭         ౨౮         యార్చినవాఁడు         యూర్చినవాఁడు

౧౮         ౨౯         ప్రస్తావంబున         ప్రస్రావంబున

౨౧         ౨         బిట్లేల౯         బిట్టేల౯

       ౭         ననర్హుఁడ౯         నశక్తుఁడ౯

౨౨         ౧౮         నద్దు         సద్దు

               పీఠికలో

2         22         శేయస్కరము         శ్రేయస్కరము

4         11         మీకింతను         మీకింకను

5         12         పద్యపద్యమునం         పద్యమునం

7         2         నీఱగుచున్నది         నీరగుచున్నది

8         16         వాటిల         వాటిల్ల

------------------
42
------ హుతాశనస్తుతి ------
చం|| అయినది భాస్కరస్తుతి. అనామయమిచ్చె నతం. డిఁక౯ భవ

ద్దయ సముపార్జితవ్య. మది తద్ద ఘటించినఁగాని నేను క్ష్మా

పయి కరుదెంచుకార్యము శుభంబుగఁ దాఁబరిపూర్తిఁ జెంద. దా

రయవలె నాస్థితి౯ వృజినరాజినిషూదన! శ్రీహుతాశనా! ౧

ఉ|| ఏటికొ తా సృజించె జగమీశ్వరుఁ డొక్కఁడయై వెలుంగకి.

ట్లేటికొ బ్రహ్మ విష్ణువు మహేశ్వరుఁ డింద్రుఁడు సూర్యుఁడగ్నినా

కోటికిదాఁటువేషము లకుంఠితశక్తిమెయి౯ ధరించె. ఈ

నాటకమంత వ్యర్థమని నామదిఁదోఁచెడిగా హుళాశనా! ౨

ఉ|| వేసెను బెక్కువేషములు వేడ్కమెయి౯ మును తానె. లీలమై

వేసినవేషమిద్దియను వేత్తృతకుం బెడఁబాసె వెన్క. ఆ

యాసపదం గడంగె నిపు డక్కట! ఎందుకువచ్చు ఘోష! బల్

మోసముసంభవించె. పడె మోహసముద్రమున౯ హుతాశనా! ౩

ఉ|| ఒక్కఁడు సూత్రధారుఁడు మఱొక్కఁడు రాజు ప్రధాని యొక్కఁడై

చక్క నటింత్రుగాక. ఇది సాంఘికనాటకమం చెఱింగి తై

తక్కయటంచుఁ దక్కొరులఁ దారె నటింపఁగఁ జేయుచుంద్రుగా.

కక్కట! వారలందఱును న ట్లెఱుఁగంగలరే హుతాశనా! ౪

ఉ|| అట్టు లెఱుంగనట్టిరులయందున నేను నొకండఁగానఁగ

న్పెట్టఁగలేక తత్త్వమును బెండ్లము బిడ్డలటన్న భ్రాంతి ను

న్నట్టిఁడనై తదర్థముగ నర్థముగూర్ప యతించు చర్థన౯

దొట్టి వినీచకృత్యములఁ దుందుడుకైతిఁగదే హుతాశనా! ౫

చం|| ఇదివఱ కెన్నిజన్మముల నెత్తితినో యటఁ గానిచేఁత యె

య్యదియెది యాచరించితినొ యాదురితంబున కర్థహినమౌ

ఉదనసితంబునం దుదయమొందితి. చెందితిఁ బెక్కుకష్టముల్.

తుదకు ఋణాలపాలయితి. త్రోవ యిఁకెయ్యదొకో హుతాసనా!

చం|| వసుధఁ గొమాళ్ళకెల్ల ఋణవత్పిత శత్రువటందు. రందులో

నిసుఁగులు మత్కుమారకులు. నేను ఋణంబును దీర్పకుండనే

అసువుల వీడిన౯ ఋణదు లాకసిగందుల నాదునింటిలో

మసలఁగనీయ. రాసిదపమాట వచింఓఁగదే హుతాశనా! ౭ పుట:AarogyaBhaskaramu.djvu/57