ఆమ్నాయం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆమ్నాయ శ్లోకములు[మార్చు]

దేవస్సిద్ధేశ్వరః శక్తిః భద్రకాళీతి విశ్రుతా | స్వరూపబ్రహ్మచారాఖ్యః ఆచార్యః పద్మపాదకః ||
విఖ్యాతం గోమతీతీర్థం సామవేదశ్చ తద్గతం. | జీవాత్మపరమాత్మైకబోధ యత్ర భవిష్యతి ||
విఖ్యాతం తన్మహావాక్యం వాక్యం తత్త్వమసీతిచ | ద్వితియః పూర్వదిగ్భాగే గోవర్ధనమఠః సమ్యగ్వితః ||
భోగవాళః సంప్రదాయః సత్రారన్యవనేపదే | తస్మిన్ దేవో జగన్నాథః పురుషోత్తమ సంజ్ఞితః ||
క్షేత్రం చ వృ‌షలా దేవీ సర్వ లోకేషు విశ్రుతా | ప్రకాశః బ్రహ్మచారితి హస్తామలక సంజ్ఞితః ||
ఆచార్యః కథితస్తత్ర నామ్నా లోకేషు విశ్రుతః | ఖాతం మహోదధీతీర్థం ఋగ్వేదః సమాహృతః ||
దేవో నారాయణో నమశక్తిః పూర్ణగిరీతి చ | సంప్రదాయో నందవాళస్తీర్థం చాళక నందికా ||
  ఆనందబ్రహ్మచారితి గిరిపర్వతసాగరాః | నామాని తోటకాచార్యో వేదః ధర్వణ సంజ్ఞికః ||
మహావాక్యం చ తత్ర అయమాత్మ బ్రహ్మ ఇతి కీర్త్యతే | తురీయొ దక్షిణస్యాం చ శృంగేర్యాం శారదా మఠః ||
  వరాహో దేవతా తత్ర  రామక్షేత్రముదాహృతం | తీర్థం చ తుంగభద్రాఖ్యాం శక్తిః శారదాదేవీ చ ||
  మళానికరం లింగం విభాణ్డక సుపూజితం.హ్ | యత్రాస్తే ఋష్యశృంగస్య మహర్షేరాశ్రమో మహాన్. ||
  ఆచార్యస్తత్ర చైతన్య బ్రహ్మచారితి విశ్రుతా | వార్తికాది బ్రహ్మవిద్యా కర్తా యో మునిపూజితః ||
  సురేశ్వరాచార్య ఇతి సాక్షాత్. బ్రహ్మావతార్కః | సరస్వతీ పూరీ చ ఇతి భారతీ ఆరణ్య తీర్థకౌ ||
  గిరి ఆశ్రమ ముఖానిస్ యుస్సర్వనామని సర్వదా | సంప్రదాయో భూరివాళో యజుర్వెద ఉదాహృతః ||
  అహం బ్రహ్మాస్మీతి తత్ర మహావాక్యముదీరితం | చతుర్ణాం దేవతాశక్తిః క్షేత్రనామన్యనుక్రమాత్ ||
మహావాక్యాని వేదాంచ సర్వముక్తం వ్యవస్థయా | ఇతి శ్రీ పరమహంస పరివ్రాజకభూపతే ||
ఆమ్నాయ స్తోత్రం.హి పఠనాదిహాముత్ర చ సద్గతిం | ప్రాప్యాంతే మోక్షమాప్నోతి దేహాంతే నాత్ర సంశయః ||
|| ఇత్యామ్నాయ స్తోత్రం ||     

"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=ఆమ్నాయం&oldid=177456" నుండి వెలికితీశారు