ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రమ్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రమ్

వామే కరే వైరిభిదాం వహంతం శైలం పరే శృంఖలహారిటంకమ్

దధానమచ్చచ్చవియజ్ఞసూత్రం భజే జ్వలత్కుండల మాంజనేయమ్

సంవీత కౌపీనముదంచితాంగుళిం సముజ్జ్వలన్మౌంజిమథోపవీతినమ్,

సకుండలం లంబిశిఖాసమావృతం తమాంజనేయం శరణం ప్రపద్యే

ఆపన్నాఖిలలోకార్తిహారిణే శ్రీ హనూమాతే ఆకస్మాదాగతోత్పాదనాశనాయ నమోనమః

సీతావియుక్త శ్రీరామ శోకదుఃఖ భయాపహ తాపత్రితయసంహారిన్! ఆంజనేయ! సమోస్తుతే

ఆధివ్యాధి మహామారి గ్రహపీడా పహారిణే, ప్రాణాపహార్త్రే దైత్యానాం రామప్రాణాత్మనే నమః

సంసార సాగరావర్త కర్తవ్యభ్రాంత చేతసామ్, శరణాగతమర్త్యానాం శరణ్యాయ నమోస్తుతే

వజ్ర దేహాయ కాలాగ్ని రుద్రాయామితతేజసే, బ్రహ్మాస్త్రస్తం భనాయాస్మై నమః రుద్రమూర్తయే

రామేష్టం కరుణాపూర్ణం హనూమంతం భయపహమ్ శత్రునాశకరం భీమం సర్వాభీష్ట ప్రదాయకమ్

కారాగృహే ప్రయాణే వా సంగ్రామే శత్రుసంకటే జలే స్థలే తథాకాశే వాహనేషు చతుష్పథే

గజ సింహమహావ్యాఘ్రచోర భీషణ కాననే యే స్మరంతి మనూమంతం తేషాం నాస్తి విపత్ క్వచిత్

సర్వవానర ముఖ్యానాం ప్రాణభూతాత్మతే నమః శరణ్యాయ వరేణ్యాయ వాయుపుత్రాయ తే నమః

ప్రదోషా వా ప్రభాతే నా యే స్మరంత్యంజనాసుతమ్ అర్థసిద్ధి జయం కీర్తిం ప్రాప్నువంతి న సంశయ:

జప్త్వా స్తోత్రమిదం మంత్రం ప్రతివారం పఠేన్నరః రాజస్థానే సభాస్థానే ప్రాప్తే వాదే లభే జ్జయమ్

విభీషణ కృతం స్తోత్రం యః పఠేత్ ప్రయతో నరః సర్వాపద్భ్యః విముచ్యేత నాత్ర కార్యా విచారణా

మంత్రం:

మర్కటేశ మహోత్సాహ సర్వశోక నివారక శత్రూన్ సంహార మాం రక్ష శ్రియం దాపయ భో హరే ఇతి శ్రీ విభీషణ కృతం సర్వాపదుద్ధాకర శ్రీ హనూమత్ స్తోత్రం