ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 15)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]

ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు భగిన్యౌ తే తపొధన

అపశ్యతాం సమాయాన్తమ ఉచ్చైఃశ్రవసమ అన్తికాత

2 యం తం థేవగణాః సర్వే హృష్టరూపా అపూజయన

మద్యమానే ఽమృతే జాతమ అశ్వరత్నమ అనుత్తమమ

3 మహౌఘబలమ అశ్వానామ ఉత్తమం జవతాం వరమ

శరీమన్తమ అజరం థివ్యం సర్వలక్షణలక్షితమ

4 [ష]

కదం తథ అమృతం థేవైర మదితం కవ చ శంస మే

యత్ర జజ్ఞే మహావీర్యః సొ ఽశవరాజొ మహాథ్యుతిః

5 [స]

జవలన్తమ అచలం మేరుం తేజొరాశిమ అనుత్తమమ

ఆక్షిపన్తం పరభాం భానొః సవశృఙ్గైః కాఞ్చనొజ్జ్వలైః

6 కాఞ్చనాభరణం చిత్రం థేవగన్ధర్వసేవితమ

అప్రమేయమ అనాధృష్యమ అధర్మబహులైర జనైః

7 వయాలైర ఆచరితం ఘొరైర థివ్యౌషధివిథీపితమ

నాకమ ఆవృత్య తిష్ఠన్తమ ఉచ్ఛ్రయేణ మహాగిరిమ

8 అగమ్యం మనసాప్య అన్యైర నథీ వృక్షసమన్వితమ

నానా పతగసంఘైశ చ నాథితం సుమనొహరైః

9 తస్య పృష్ఠమ ఉపారుహ్య బహురత్నాచితం శుభమ

అనన్త కల్పమ ఉథ్విథ్ధం సురాః సర్వే మహౌజసః

10 తే మన్త్రయితుమ ఆరబ్ధాస తత్రాసీనా థివౌకసః

అమృతార్దే సమాగమ్య తపొ నియమసంస్దితాః

11 తత్ర నారాయణొ థేవొ బరాహ్మణమ ఇథమ అబ్రవీత

చిన్తయత్సు సురేష్వ ఏవం మన్త్రయత్సు చ సర్వశః

12 థేవైర అసురసంఘైశ చ మద్యతాం కలశొథధిః

భవిష్యత్య అమృతం తత్ర మద్యమానే మహొథధౌ

13 సర్వౌషధీః సమావాప్య సర్వరత్నాని చైవ హి

మన్దధ్వమ ఉథధిం థేవా వేత్స్యధ్వమ అమృతం తతః