ఆడిసిదళెశోదా జగదోద్ధారన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
template error: please do not remove empty parameters (see the style guide and template documentation).

రాగం: కపి
తాళం: ఆది


ఆడిసిదళెశోదా జగదోద్ధారన || ప ||

జగదోద్ధారన మగనెందు తిలియుత |
మగుగళ మాణిక్యన ఆడిసిదళెశోదా... || ೧ ||

నిగమక్కె సిలుకద అగణిత మహిమన |
సుగుణాంత రంగన ఆడిసిదళెశోదా... || ೨ ||

అణోరణీయన మహతోమహీయన |
అప్రమేయన ఆడిసిదళెశోదా... || ೩ ||

పరమపురుషన పరవాసుదేవన |
పురందరవిఠ్ఠలన ఆడిసిదళెశోదా... || ೪ ||

ఆలాపన[మార్చు]