ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్పత్త్రిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Volume From To Volume From To
సంపుటము 1 జనవరి 1911 డిసెంబరు 1911 సంపుటము 2 జనవరి 1912 డిసెంబరు 1912
సంపుటము 3 జనవరి 1913 డిసెంబరు 1913 సంపుటము 4 జనవరి 1914 డిసెంబరు 1914
సంపుటము 5 జనవరి 1915 డిసెంబరు 1915 సంపుటము 6 జనవరి 1916 డిసెంబరు 1916
సంపుటము 7 జనవరి 1917 డిసెంబరు 1917 సంపుటము 8 జనవరి 1918 డిసెంబరు 1918
సంపుటము 9 జనవరి 1919 డిసెంబరు 1919 సంపుటము 10 జనవరి 1920 డిసెంబరు 1920
సంపుటము 11 జనవరి 1921 డిసెంబరు 1921 సంపుటము 12 జనవరి 1922 డిసెంబరు 1922
సంపుటము 13 జనవరి 1923 డిసెంబరు 1923 సంపుటము 14 జనవరి 1924 డిసెంబరు 1924
సంపుటము 15 జనవరి 1925 డిసెంబరు 1925 సంపుటము 16 జనవరి 1926 డిసెంబరు 1926
సంపుటము 17 జనవరి 1927 డిసెంబరు 1927 సంపుటము 18 జనవరి 1928 డిసెంబరు 1928
సంపుటము 19 జనవరి 1929 డిసెంబరు 1929 సంపుటము 20 జనవరి 1930 డిసెంబరు 1930
సంపుటము 21 జనవరి 1931 డిసెంబరు 1931 సంపుటము 22 జనవరి 1932 డిసెంబరు 1932
సంపుటము 23 జనవరి 1933 డిసెంబరు 1933 సంపుటము 24 జనవరి 1934 డిసెంబరు 1934