ఆంధ్ర నాటకములు, రంగస్థలములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆంధ్ర నాటకములు,

రంగస్థలములు.


గ్రంథకర్త

టేకుమళ్ల అచ్యుతరావు, యమ్‌. ఎ., యల్. టి.,

"త్రైలోక్యస్యాస్య సర్వస్వనాట్యం భావానుకీర్తనం"

(భరతముని నాట్యశాస్త్రము.)


(మొదటికూర్పు 500 ప్రతులు.)

శ్రీచింతామణిముద్రాక్షరశాలయందు

ముద్రింపబడియె.

రాజమండ్రి.

1926


సర్వస్వామ్యసంకలితము.


వెల అ. 0-6=0.

This work is in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 70 years or less.


It is not necessarily in the public domain in the United States if published from 1923 to 1977. For a US-applicable version, check {{PD-1996}} and {{PD-URAA-same-year}} for relevant use.