ఆంధ్రుల పుట్టుపూర్వోత్తరములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆర్య విజ్ఞాన గ్రంథమాల - ప్రచురణము 18

ఆంధ్రుల

పుట్టుపూర్వోత్తరములు

గ్రంథకర్త - ప్రకటనకర్త :

" భారత చరిత్ర భాస్కర "

పండిట్ కోట వెంకటాచలం

గాంధీనగరం - విజయవాడ - 2

బ్రహ్మాండ సృష్టి విజ్ఞానం, మానవ సృష్టి విజ్ఞానం, కలిశక విజ్ఞానం (మూడు భాగములు) ధ్రువ నివాస ఖండనం, భారతీయ శకములు, గుప్తరాజు లెవరు? అగ్నివంశపు రాజులు, అశోకుని కాలము-నాటియోనరాజులు, కలియుగ రాజవంశములు (తెలుగులో) Chronology of Nepal History Reconstructed, The Plot in Indian Chronology, Chronology of Kashmir History Reconstructed, Indian Eras (In English.)

అన్ని హక్కులు గ్రంథకర్తవే

కలి 5055; క్రీ.శ. 1955 మార్చినెల

పూర్తివిషయసూచిక[మార్చు]

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

ఇవీచూడండి[మార్చు]