ఆంధ్రుల పుట్టుపూర్వోత్తరములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆర్య విజ్ఞాన గ్రంథమాల - ప్రచురణము 18



ఆంధ్రుల

పుట్టుపూర్వోత్తరములు


గ్రంథకర్త - ప్రకటనకర్త :

" భారత చరిత్ర భాస్కర "

పండిట్ కోట వెంకటాచలం

గాంధీనగరం - విజయవాడ - 2


బ్రహ్మాండ సృష్టి విజ్ఞానం, మానవ సృష్టి విజ్ఞానం, కలిశక విజ్ఞానం (మూడు భాగములు) ధ్రువ నివాస ఖండనం, భారతీయ శకములు, గుప్తరాజు లెవరు? అగ్నివంశపు రాజులు, అశోకుని కాలము-నాటియోనరాజులు, కలియుగ రాజవంశములు (తెలుగులో) Chronology of Nepal History Reconstructed, The Plot in Indian Chronology, Chronology of Kashmir History Reconstructed, Indian Eras (In English.)

అన్ని హక్కులు గ్రంథకర్తవే

కలి 5055; క్రీ.శ. 1955 మార్చినెల

విషయ సూచిక

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15


11. దక్షిణాపథము (ఆరవవలస

12. యక్షీయ దేశము

13. దస్యులు

14. భారత వర్షము

15. ప్రాచీన భారత వర్షము

16. అనులోమ, విలోమ శాఖలు

17. శక, యవనాది శాఖలు

18. మ్లేచ్ఛార్యుల ప్రపంచ వ్యాప్తి

19. ఆర్యుల భరత ఖండ వ్యాప్తి

20 ఆంధ్ర దేశము

21. రాజ నామముచే పిలువబడిన దేశములు

22. ఆర్యుల కురువర్ష నివాసము

23. ఆంధ్రరాజు కాలము

24. ఆర్యాంధ్రులు

25. మగధ రాజ వంశములు

26. శాతవాహనులు

27. ఆంధ్ర చక్రవర్తులు

28. కదంబవంశపు రాజులు ఆంధ్రులు 29. శైవ మత వ్యాపకులు

30. వీర శైవ మతము

31. రాజ పుత్రులు

32. కాణ్వశాఖవా రాంధ్రులు

33. ఆర్య శాఖలు

34. మ్లేచ్ఛులుగా పరిగణింపబడిన శాఖలు

35. విశ్వామిత్రుని - అతని కుమారుల గాధ

36. ప్రవరాంతరము

37. భార్గవ గోత్రజు డైన శుద్రశ్శేషుడు

38. ఆంధ్రోత్పత్తిని గురించిన అపవాద నిరాసము

39. అంధకులే ఆంధ్రు లనెడి వాద నిరాసము

40. అంధక వంశము

41. ఆశ్మక మూలకులు

42. ఆశ్మక, మూలకుల వృత్తాంతము

43. ఆంధ్రము, తెలుగు వేరు కావు

44. సారాంశము

45. జంబూద్వీపము-దాని విభాగములు

46. భూగోళ స్థిత జంబూద్వీపము

47. జంబూద్వీప నవవర్ష విభాగము

48. ప్రాచీన వర్ష విభాగములో చేరిన ప్రదేశములు

49. అమెరికాలో రాక్షసుల అస్థిపంజరములు

50. గ్రంథ సమాప్తి


ముఖ్యగమనిక

47 వ పుటలో చివరగల శ్లోకము ఈ గ్రంథమున 9 వ పుటలో కూడ ఈయబడినది. ఇందు రెండు పాఠములు గలవు. అందు 9 వ పుటలో ఒక పాఠమును 47 వ పుటలో రెండవపాఠమును ఇచ్చియుంటిమి. కాని 9 వ పుటలోని పాఠము సమంజసముగా నున్నదని తోచుచున్నది.

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

ఇవీచూడండి[మార్చు]