ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక/Telugu proverbs/అ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక.TELUGU PROVERBS.

--->><<---1. అంగటివీథిలో అబ్బా అంటే, యెవరికి పుట్టినావురా కొడకా అన్నట్టు.

When addressed [by his son] in the bazar as “Father,” he replied, “Son! unto whom wert thou born?”
(See Nos. 412, 1610.)
Want of natural affection. Selfish indifference.


2. అంగట్లో అన్నీ వున్నవి, అల్లుని నోట్లో శని వున్నది.

There is every thing in the hazar, but Saturn is in the mouth of the son-in-law.
Some unfortunate circumstance prevented a son-in-law from availing himself of the good fare of his father-in-law.
Evil fate.


3. అంగట్లో బెల్లము గుళ్లో లింగానికి నైవేద్యము.

Offering the molasses in the bazar to the idol in the temple.
(See Nos. 910, 1306, 1580.)
Naivédyam is the ordinary oblation.
Willing to be liberal at the expense of others.

4. అంగిట బెల్లము, ఆత్మలో విషము.

Molasses in the roof of the mouth, and poison in the heart.
(See Non. 5, 631, 834.)
Honey in his mouth, words of milk; Gall in his heart, fraud in his deeds. (Latin)[1]

5. అంగిట విషము, మున్నాలికను తియ్యదనము.

Poison in the palate, sweetness on the tip of the tongue.
(See Nos. 4, 324, 535.)
Full of courtesy, full of craft.

6. అంటా ముట్టరాని అగ్రహారము.

An Agraharam which should not be touched or felt.
An Agraharam is a Brahman village or quarter.
Said of any thing that should scrupulously be avoided.

7. అంటూ సంటూ ఆసాదివానిది, రట్టూ రవ్వా గంగానమ్మది.

All the offerings go to the priest, the noise to Ganganamma.
(See No. 1545.)
Ganganamma is a certain village goddess.

8. అంటూ సంటూ లేని కోడలి దాని మేనమామ కొడుకు చిక్కుడు చెట్టుకిందికి పోయి పక్కలు యెగరవేశినాడట.

The wife’s maternal uncle’s son, who had nothing to do with ceremonial uncleanness, went and sobbed under the bean tree.
Chikkudu Chettu is the Lablab Cultratus, often grown over a shed in the yard of a Hindu’s house.
Claiming relationship.

9. అంతమాత్రమా కొడకా చెవులు పట్టుకొని తడవేవు అన్నట్టు.

Am I so well off, my son, that you should feel my ears?
(See No. 819)
Said by an old woman to a thief.

10. అంత్య నిష్టురముకన్నా ఆది నిష్టురమే మేలు.

Annoyance at the beginning is better than annoyance at the end.
(See No. 246.)
A prompt denial causes less annoyance than compliance with a request and disappointment in the end.
Better a friendly denial than an unwilling compliance. (German)[2]

11. అందము చిందినట్టు, నాగరికము నష్టమయినట్టు.

His beauty has overflowed and his politeness has gone.
(See Nos. 12, l6.)
Said ironically of an ugly ruffian.

12. అందములో పుట్టిన గంధపుచెక్క, ఆముదములో పుట్టిన మడ్డి.

A piece of sandal wood born of beauty, and the dregs of castor oil.
(See Nos. 11, 16.)

13. అందని మాని పండ్లకు ఆశ పడ్డట్టు.

Like wishing for fruit which cannot be reached.

14. అందరికి నేను లోకువ, నాకు నంబి రామాయ లోకువ.

I am below all, but Nambi Ramaya is below me.

15. అందరు వకయెత్తు, అగస్త్యుడు వకయెత్తు, అతని కమమండలం వక యెత్తు.

The whole people [of the earth], the sage Agastya, and his jar are all of equal weight.
The legend is that when all the great men of the earth had, on one occasion, assembled at Kaihtsa, their weight was so great that the earth began to topple over. On this, Agsstya was sent to weigh down the other side which he accordingly did, but his presence being afterwards required at Kailasa, he transferred his virtue to his jar of holy waters, left it to balance the earth, and obeyed the summons.

16. అందానికి రెండు బొందలు, ఆటకు రెండు తాళాలు.

Two holes in beauty; two cymbals in a dance.
(See Nos. 11, 12.)
Said of an ugly and bad dancer.

17.అందులో పస లేదు, గంజిలో వార్చుమన్నట్టు.

There is no substance in that, strain the rice water.
Equivalent to the English "there’s nothing in him" or "there’s nothing in it."

18. అంధునకు అద్దము చూపినట్టు.

Like giving a blind man 21 looking glass.
A blind man will not thank you for a looking glass.

19. అంఅటి యేరు వచ్చినది అత్తగారూ అంటే, కొలబుర్ర నాచేతిలో వున్నది కోడలా అన్నదట.

“A river of porridge has come, mother-in-law !” she cried. “But I have the measure, daughter-in-law,” replied the dame.
(See Nos. 155, 161.)

20. అంబలి తాగేవారికి మీసాలు ఎగబట్టేవారు కొందరా.

Do people that live on porridge keep men to hold up their mustaches ?
(See Nos. 865, 1608, 1702.)
Said of a poor man trying to appear grand.
A proud mind and a poor purse are ill met.

21. అకట వికటపు రాజుకు అవిబేకి ప్రధాని, చాదస్తపు పరివారము.

A foolish minister, and a clumsy retinue, to a perverse king.

22. అక్కన్న మాదన్నగారు అందలమెక్కితే, సాటికి వరప్ప చెరువు కట్ట యెక్కినాడట.

When Akkanna and Madanna mounted their state palankin, Sarappa got on the bund of the tank to make him self equal.
(See No. 1957. )
Envying and mocking the wealthy.
Puppies imitating their mistresses. (Latin)[3]

23. అగడ్తలో పడ్డ పిల్లికి అదే వైకుంఠం.

The moat is heaven to the cat that falls into it.
It cannot possibly escape, and dies.
An inextricable difficulty.

24. అగస్త్య బ్రాత.

The brother of Agastya.
Agastya was a great sage, who was not known to have any brother.
Applied to a new-comer, attempting to make himself out a great personage.

25. అగ్గువ అయితే అంగడికి వస్తుంది.

When it is cheap, it comes to the bazar.
(See No 837.)

26.అగ్గువ అయితే అందరూ కొంటారు.

When it is cheap, all will buy.

27. అగ్నిలో మిడత పడ్డట్టు.

Like a grass-hopper jumping into the fire (flame).
(See No. 177.)
To try, they say, to extinguish it.
Applied to rash acts.

28. అగ్నిహోత్రమునకు పోయిన సోమిదేవమ్మ ఆరు నెలల గర్బముతో వచ్చినది.

Somidévamma Went for fire (for the sacrifice) and came back six months in pregnancy.
Somidévamma is an honorific title given to the wife of a sacrificing priest; she is supposed to be very pious.

29. అగ్నిహోత్రములో అజ్యము పోశినట్టు.

Like ghee poured on fire.
To cast oil in the fire is not the way to quench it.

30. అచ్చం తిరుమణిధారి అయితే పుల్ల పట్టడంలోనే తెలుసును.

You can tell Whether he is really a Vaishnava or not by the way in which he holds the pencil.
Tirumani is the clay used for the sectarian mark worn on the forehead by Vaishnavas, and Pulla is a bit of grass with which the mark is made.
Halt not before a cripple.

31. అచ్చివచ్చిన భూమి అడిగిడే చాలును.

If the ground is lucky, a foot of it is enough.
Luck is all.

32. అటయితే కందిపప్పు, యిటయెతే పెసరపప్పు.

In the one case Kandi, in the other Pesara.
(See No. 33.)
Kandi is the Cajanus Indicus; Pesara is the Phaseolus Mungo.
Said by a Brahman quack referring to the recovery or death of his patient. In either case he is feasted.

33. అటయితే వైద్యకట్నము, యిటయితే వైతరణిగోదానము.

In the one case, Medical fees; in the other, the gift of a Vaitarani cow.
(See No. 32.)
A cow is presented at funerals to a Brahman to enable the soul of the deceased to get across the burning river Vaitarani which is said to separate heaven from earth.
Said by a Brahman priest and doctor.

34. అట్లువండే ఆబిడకు ఆరుగురు అమర్చవలెను.

A Hopper-woman requiring six people to assist her.
"Hopper" is a kind of cake ( Tamil அப்பம்).
Said of a person giving himself airs.

35. అడకత్తులోని పోక.

Like a nut in the nippers.
Adakattu are nippers used for breaking Areca nuts.
To be between the hammer and the anvil. (french)[4]

36. అడగనేరను, వూడ్చిపెట్టుమన్నట్టు.

I cannot ask, sweep the whole [ into my dish ].
Feigned modesty.
I don’t want it, I don’t want it, but put it into my hood. (Spanish.)[5]

37. అడిగేవానికి చెప్పేవాడు లోకువ.

He who has to answer is inferior to him who questions.
It is one thing to put questions, another to answer them.

38. అడియాశ పొడియాశ దుఃఖానకు కారణము.

Vain hopes are a source of grief.
Hope and expectation are a fool's income. (Danish)[6]

39. అడవి కాచిన వెన్నెల.

Like moon-light in the jungle.
(See Nos. 1618, 1619.)
Wasted on a spot where it is not appreciated.

40. అడవి నక్కలకు కొత్వాలు దురాయా.

What does a wild Jackal care for the threats of a Police Officer ?
(See No. 1094.)
What does the moon care if the dogs bark at her? (German.)[7]

41. అడవి వుశిరికకాయ, సముద్రపు వుప్పు కలిశినట్టు.

Like salt from the sea being mixed with Emblic Myrobalan grown in the [ distant] jungle.
Usirikakaya is the Emblica Offleinalis.
Used with reference to an advantage gained by an unlocked for coincidence.

42. అడుగులోనే హంసపాదా.

What! a caret in the commencement ?
Said by a man to an ignorant scribe who, in writing the customary invocation "Sri Ramarajya" at the heading of a letter, omitted a syllable.
Blundering at the very beginning of any business.
He who begins ill finishes worse. (Italian.)[8]
Well begun is half done.

43. అడుసులో నాటిన స్తంభము.

A post fixed in the mire [swinging to and fro].
(See No. 44. )
Said of a time server.
To sit on two stools. (Latin)[9]

44.అడ్డగోడమీది పిల్లి.

Like the cat on the cross wall.
(See No. 43. )
It can jump down either side.
Applied to an unprincipled, double-dealing person.
Jack o' both sides.

45. అడ్డెడు తవ్వెడు బియ్యము యిచ్చి అమ్మా నీ ప్రసాదము అన్నట్టు.

Like giving [a cook] two and a half measures of rice and saying, “Madam, this is your gift.”
The cook gets four-fifths of the rice for herself, and yet she must be coaxed to cook the food. The allusion is to a traveller endeavouring to get some person to cook for him.

46. అతడు వుంటే మంగలివాణ్ని అయినా పిలుచును.

[Like a widow saying] “if he were alive, he would at least call the barber.”
This is a reproach to the husband as being a useless fellow only fit to be employed as a messenger, and is also a joke, as the widow only, and not the wife, requires the services of a barber, to shave her head.

47. అతిరహస్యం బట్టబయలు.

The great secret is laid bare to all.
(See Nos. 525, 635, 1521.)
Tom Noddy’s secret.

48. అత్త కొట్టిన కుండ అడుగోటి కుండ, కోడలు కొట్టిన కుండ కొత్త కుండ.

The pot broken by the mother-in-law was a cracked pot, the pot broken by the daughter-in-law was a new pot.
(See No. 51.)

49. అత్తగారి సాధింపు.

The rancour of a mother-in-law.
(See Nos. 54, 57, 537.)
Among Hindus the husband’s mother, when living, rules the house. and to her the wife is subject.
The husband's mother is the wife's devil. (Germain).[10]

50. అత్త చస్తే కోడలు యేడ్చినట్లు.

Like the daughter-in-law lamenting the death of her mother in-law.
Feigned sorrow.
Crocodile tears.

51. అత్తచేశిన పనులకు ఆరళ్లు లేవు.

There is no one to blame the mother-in-law.
(See No. 48.)

52. అత్తతో చెప్పి అషు అనిపించలేడుగాని, లంభించడానకు బ్రహ్మకొడుకు.

He was not able to get the consent of my mother-in-law [ to give me my wife, ] but he is a very son of Brahma in reviling.

53. అత్తపేరు బెట్టి కూతురిని కుంపట్లో వేశినట్లు.

Giving her child her mother-in-law’s name, she threw it into the fire.
(See Nos. 388, 407, 1562. )
Cutting off one's nose to spite one's face.

54. అత్త మంచీ, వేముల తీపూ లేదు.

There is no goodness in a mother-in-law nor sweetness in Margosa trees.
(See Nos. 49, 57, 532.)
Vêmu is the Azadirachts lndica.
She is well married who has neither mother-in-law nor sister-in-law (Spanish)[11]

55. అత్తలేని కోడలు వుత్తమురాలు, కోడలులేని అత్త గుణవంతురాలు.

Where there is no mother-in-law, the daughter-in-law is perfect; where there is no daughter-in-law, the mother-in-law is good tempered.
As long I was a daughter-in-law I never had a good mother-in-law, and as long as I was a mother-in-law I never had a good daughter-in-law. (Spanish)[12]

56. అత్తవల్ల దొంగతనమున్ను, మగనివల్ల రంకున్ను నేర్చుకొన్నట్టు.

Deceitfulness is learnt from mother in-law, adultry is learnt from a husband.
Jealous watching leads to unfaithfulness.
At the gate where suspicion enters, love goes out.
If the wife sins, the husband is not innocent. (Italian.)[13]

57. అత్తవారింటి సుఖము మోచేతి దెబ్బవంటిది.

The pleasure felt in a mother-in-law’s house is like a blow on the elbow.
(See Nos. 49, 54, 532.)
Happy is the wife who is married to a motherless son.

58. అత్తా వకరింటి కోడలే.

The mother-in-law was herself once a daughter-in-law.
The mother-in-law forgets that she was a daughter-in-law. (Spanish.)[14]

59. అత్తి పూచినట్టు.

Like the fig blossoming.
(See No. 1963.)
This tree (Ficus Glomerata) bears no apparent blossoms.
That is as likely as to see a hog fly.

60. అదంత్రునికి ఆశపెట్టరాదు, బలవంతునికి చోటివ్వరాదు.

You should not encourage vain hopes in a helpless dependant, nor give place to a powerful man.

61. అదికుమ్ము, యిదిదుమ్ము, పదరా పందిట్లోకి.

There are smouldering ashes there, and dust here; let us go out into the Pandili.
(See No. 102. )
Pandili is a verandah thatched with leaves.

62. అదుగో అంటే ఆరునెలలు.

When he says, “ here you are,” it means six months.
(See No. 2091.)
One “ Take it" is better than two " You shall have its." (French)[15]

63. అదే పతకమయితే మనము బ్రతకమా.

If this were a brooch, might we not be made rich ?
Patakam ( Sans. Padaka) is a valuable ornament attached to the Kanthasara (necklace). The allusion is to one made of false gold, and set with false gems.
Disappointment.
The treasure turned out charcoal. (Latin)[16]

64. అదేమి రెడ్డీ వంగి వంగి నడుస్తావంటే, యెప్పటికాలు అట్టెట్టే అన్నాడట.

“What is it that makes you limp, Reddi?” asked one. “My old leg is the same as ever,” he replied.
Habit.

65. అద్దముమీద పెసర గింజ పడ్డట్టు.

Like a Pesara seed on a looking glass.
( For 'Pesara see No. 23.)
Used with reference to a remark aimed at a particular person, but conveyed in such general terms that he is unable to take notice of it.
He said devil, but meant you. (Dutch)[17]

66. అద్దములోని ముడుపు.

Like a bag of money in a looking glass.
Visionary prospects.

67. అద్దెకు వచ్చిన గుర్రాలు అగడ్తెలు దాటుతవా.

Will hired horses leap over ditches ?

69. అద్దె పేరంటము, శిద్దె మురికి.

[ Going to] an entertainment on hire is [ to get] the dirt off a leathern ghi bottle.
Pérantam is an invitation given to married women on the occasion of any domestic festival. Family priests sometimes hire married women to attend on such occasions, the condition being that all presents received 30 to the priest. The food set before these substitutes is often had.
Come uncalled sit unserved.
Go neither to a wedding nor a christening without invitation.

69. అధమునికి ఆలయ్యేటంతకంటే, బలవంతునికి బానిసె అయ్యేది మేలు.

Better be the hand-maid of a great man than the wife of a low fellow.
Better fare hard with good men than feast with bad.

70. అధిక ఆషాఢం.

An intercalary Ashadha.
The month Ashadha corresponds with June-July.
Said by a man when excusing himself for not observing the rules of the house in which he was staying.

71. అధికాశ లోకదారిద్ర్యము.

Excessive cupidity leads to excessive poverty.
Avarice bursts the bag. (French)[18]

72. అని అనిపించుకోవలెనా అత్తగారా.

O mother-in-law, should you accuse me and bring a reproach on yourself in return ?
(See No. 780. )
Those who live in glass houses should not throw stones.

73. అన్నచొరవేగాని, అక్షరచొరవలేదు.

Clever at his meals, but stupid at his books.
(See Nos 518, 1070, 1981, 1985.)
Well fed, but ill taught. (French)[19]
He has two stomachs to eat, and one to work.

74. అన్నము పెట్టితే అరిగిపోతుంది, చీరయిస్తే చిరిగిపోతుంది, వాతపెట్టితే కలకాలము వుంటుంది.

If I give you rice, you will eat it up; if I give you a cloth, it will wear out; but if I brand you, it will last for ever.
Said by a stingy person to a beggar.

75. అన్నము లేకపోతే వరి అన్నము బట్ట లేకపోతే పట్టుబట్ట.

If you have no common food, [give me] the best; if you have no common cloth, [give me] a silk one.
(See No. 1601. )
Said by an impertinent beggar when refused assistance by s stingy person.

76. అన్నరసముకన్నా ఆదరణరసము మేలు.

A kind reception is better than a feast. Welcome 1': the best cheer.
In hospitality it is the spirit that is the chief thing. (Greek)[20]

77. అన్నిబొండాల నీళ్లూ నీవే తాగరా అయ్యల్లా.

Alas! my son, drink the water of all the cocoanuts.
(See Nos. 507, 508, 1169.)
The father had refused to give his son a single cocoanut while alive, but offered him the whole after he had died of thirst.
To lock the stable door when the steed is stolen.

78. అన్నీ వున్నవి, అయిదువతనము లేదు.

I lack nothing, but I am a widow.

79. అన్యాయపురిలో ఆలూ మగడికి రంకు.

In the “ city of injustice,” husband and wife even are accused of adultery.

80. అపకారియినా వుపకారమే చెయ్యవలెను.

You should do good even to him who has done you evil.
"If thine enemy be hungry, give him bread to eat; and if he be thirsty, give him water to drink." Proverbs xxv. 21.

81. అప్పటిమాటలకు దుప్పటి యిచ్చినానుగాని, కలకాలము కప్పుకోనిచ్చినానా.

I presented you with the robe in return for the compliments you then paid me, but did I intend you to wear it for ever ?
(See No. 356. )
A liberal gift regretted and withdrawn.
Give a thing and take again, And you shall ride in hell's wain.

82. అప్పవంక బావచుట్టము, ఆళ్లవంక తిరగలి చుట్టము.

He is nothing to me but my sister’s husband; the millstone is only valued for the grain it grinds.
Allu is the plural of Aruga ( Paspalum Scrobiculatmn )

83. అప్పు ఆకటికి వచ్చునా.

Will a debt be repaid when you are hungry ?
Can you ever get a debt repaid when you are in want?

84. అప్పు దొరికితే పప్పుకూడు.

If I could raise a loan, [I should be able to live on] dal and rice.
An excuse made by a host for treating his guest with poor fare.

85. అప్పు మొప్పు.

Debt is misfortune.
Debt is the worst poverty.

86. అప్పు యిచ్చినవాడు బాగుకోరును, తీసుకొన్నవాడు చెడగోరును.

Your creditor will wish you well, your debtor will wish you ill.
He that doth lend doth lose his friend.
Money lent, an enemy made. (Portuguese)[21]

87. అప్పు లేకపోతే వుప్పుగంజే మేలు.

Rice water and salt without debt are good.
(See No.88.)
Without debt. without care. (Italian)[22]
He is rich enough who owe: nothing. (French)[23]

88. అప్పులేని గంజి దొప్పెడే చాలును.

A cupful of rice water without debt is enough.
(See No. 87. )
Out of debt, out of danger.
Happy is he who owes nothing. (Greek)[24]

89. అబద్ధాలకు అర్థములేదు.

No meaning can be given to erroneous expressions.
Applied to discrepancies in a statement.

90. అబద్ధాల పంచాఅంగముకు అరవైగడియలు త్యాజ్యము.

A bad almanack makes all the hours of the day unpropitious.
Applied to unreasonable objections.
There are 60 Gadiyas in a day ; a Gadiya therefore equals 24 minutes.

91. అబ్బిగాడు చస్తే ఆ పంచె నాది.

If the boy dies, that cloth is mine.
Want of feeling.

92. అబ్బితే శిగ, అబ్బకపోతే కాళ్లు.

If possible, [ he seizes ] the tuft; if not, the feet.
Applied to a base fellow who tries to ruin others, and, when he fails, cringes at their feet.
Anoint a villain and he will prick you, prick a villain and he will anoint you. (French)[25]

93. అబ్బురాన బిడ్డ పుట్టెను, గడ్డపార తేరా చెవులు కుట్టుతాను.

The long desired child has been born, fetch a crow-bar and I will bore its ears.
(See No. 1778. )
Ridiculing unusual and extraordinary care being taken of any thing not worthy of it.

94. అభ్యాసము కూసువిద్య.

Practice [makes] art easy.
(See No.1117.)
Practice makes perfect.
Custom makes all things easy.

95. అభ్యాసము లేని రెడ్డి అందలమెక్కితే అటూ యిటూ అయినదట.

When the unpractised Reddi got into a palankin, it swung from side to side.
(See Nos. 134, 396, 474.)

96. అమర్చినదాంట్లో అత్తగారు వేలు పెట్టినది.

The mother-in-law put her finger in every dish prepared [by the daughter-in-law ].
No work and all the credit.
One man knocks in the nail, and another hangs his hat on it. (German)[26]

97. అమావాస్య ప్రొద్దుకు వంగలు కాచునా.

Will the new-moon bring out the brinjals ?
Vanga (called by Europeans "brinjal") is the Solanam Melongena.

98. అమ్మగా మిగిలిన మేక.

The only goat remaining unsold.
A wretched fate.

ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక.

99. అమ్మ గృహప్రవేశము, అయ్య శ్మశానప్రవేశము.

The bride enters her husband’s house, and the bridegroom enters the tomb.
(See No. 711.)
Regarding Grihapravésa ("house-entering") see No. 803.
Applied to a great calamity happening when most unlooked for. Also to a luckless woman.
After a dream of a wedding comes a corpse.

100. అమ్మ చెడ్డ చేటుకు ముసుకు వకటా.

Is this miserable wretched woman to wear a veil ?

101. అమ్మ తానూ పెట్టదు, తిరుచుకొనీ తిననివ్వదు.

The mother neither gives food herself [to her child,] nor allows it to beg.

102. అమ్మదగ్గిర కింద పడుకొన్నా వకటే, అబ్బదగ్గిర నేల పడుకొన్నా వకటే.

It is all one whether [the child] sleep on the ground with its mother, or on the floor with its father.
(See No. 61.)
Equally bad.
Where ball is the best, naught must be the choice.
Whatever way you take there is a league of bad road. (Spanish)[27]

103. అమ్మ పెట్టేవి నాలుగూ అప్పుడే పెట్టితే చెయ్యనా.

If you had beaten me as my mother used to do, would I not have done [the work]?
Said by a daughter-in-law to her mother-in-law.
Applied to a. person with whom mild measures are of no avail, with whom
There is no argument like that of the stick. (Spanish)[28]

(18)

TELUGU PROVERBS.

104. అమ్మబోతే అడివి, కొనబోతే కొరివి.

When he went to sell, his bargains were [as ruinous as] a jungle; when he went to buy [his purchases were as bad as] firebrands.
Losing on both sides.
Buy and sell and live by the loss.

105. అయితంపూడి వుద్యోగము అయితే గియితే, ఆరావుల పాడిచేస్తే గీస్తే, పెరుగూ పాలూ మీవారికి పోస్తావా మావారికి పోస్తావా.

“Were I to be employed in Aithampfidi, and possess six milch cows, would you supply milk and curds to your relations or to mine ?"
The story is, that the wife being asked this foolish question by her husband answered "to my people," on which she was beaten.

106. అయితే అతడి ఆలాయె, కాకపోతే దాసురాలాయె.

“If We succeed, she shall be his wife; if not, she shall be a recluse.”
Said by the parents of a girl, who had set their hearts upon getting her married to a certain man.
Either Caesar or nobody. (latin)[29]

107. అయితే ఆరుగ, కాకుంటే కంది.

If the Aruga fails, we shall have Kandi.
(For Âruga see No. 88. For Kandi see No. 32)
These are both sown together. The Âruga crop sometimes perishes.
To have two strings to one's bow.
Good riding at two anchors men have told; For if one break, the other may hold.

(19)

ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక.

108. అయినవారందరు ఆ దోవను పోగా, జంగాన్ని పట్టుకొని జాము యేడ్చినాడు.

When all his friends went away, he caught hold of a Jangam and cried for three hours.
Taking an unconcerned person into your counsels.
Jamu is a watch of three hours, the day from sunrise to sunset being divided into four Jamus.

109. అయ్యకు రెండో పెండ్లి అని సంతోషమేకాని, అమ్మకు సవితిపోరు అని యెరగడు.

[The son] is glad that his father has taken a second wife, but he little knows what quarrels there will be between her and his mother.

110. అయ్యకు విద్యా లేదు, అమ్మకు గర్వమూ లేదు.

When the husband has no learning, the wife has no pride.

111. అయ్య దాసండ్లకు పెట్టితే, అమ్మ జంగాలకు పెట్టినది.

When the master fed the Dasaris (devotees of Vishnu), the mistress fed the Jangams (devotees of Siva ).
Applied to a spirit of contradiction.

112. అయ్యనీటు అడిగితీరదు, అమ్మ దమ్మయపాలెంలో దంచుకొని తాగుతున్నది.

The foppish husband gives himself great airs, while his wife is living by pounding rice in Dammayapalem.

113. అయ్య రాకుంటే అమావాస్య అట్టె వుంటుందా.

If the priest does not come, will the new moon wait for him ?
Time and tide wait for no man.

(20)

TELUGU PROVERBS.

114. అయ్య వాతబెట్టనూ బర్రె బ్రతకనా.

When his lordship brands the buffalo, will she get over it ?
Said of a clumsy fellow, who makes a mess of every thing.
I meant to cross myself and put out one of my eyes. (Portuguese.)[30]

115. అయ్యవారిని చెయ్యబోతే కోతి అయినది.

His attempt to make [an image of] Ganésa ended in [the moulding of] a monkey.
Mud images of Ganésa are made and worshipped on the 4th day of the light fortnight in the month Bhadrapada (August-September ).
A ridiculous failure.

116. అయ్యవారు అటికంత, అయ్యవారి పెండ్లాము పుటికంత.

The Brahman is like a small pot, and his wife is like a basket.
Spoken of things which do not match.

117. అయ్య సవాశేరు, లింగము అరవీశెడు.

The man [weighs] a seer and a quarter, the lingam [round his neck ] two and a half.
(See Nos. 2070, 2074.)

118. అరచేత వెన్నపెట్టుకొని నేతికి యేడ్చినట్టు.

Like a man with butter in the palm of his hand, calling out for ghi.
(See No. 2002.)

119. అరచేతి రేగుబంటికి అద్దము కావలెనా.

Do you require a glass to look at a berry in the palm of your hand ?
(See No. 1741.)
The berry spoken of is the fruit of the Zizyphns Jujuba.
As clear as crystal.
As plain as a pike-staff.

(21)

ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక.

120. అరచేతిలో వుప్పు పెట్టితే ఆరునెలలు తలుచుకోవలెను.

If he puts a little salt in the palm of your hand, you should think of it for six months.
The duty of gratitude.

121. అరచేతిలో వైకుంఠము చూపుతాడు.

He offers heaven in the palm of his hand.
Deceiving by false hopes.

122. అరణ్య రోదనము.

Lamentations in the jungle.
Of no avail.

123. అరవ యేడుపు.

Like a Tamil mourning.
Among the Tamilians, women are sometimes hired to mourn over a deceased person.
Applied to an unwilling performance of any duty.

124. అరవై యేండ్లయితే అరులు మరులు.

When sixty years have passed, dotage.

125. అరవై యేండ్లయిన తర్వాత అమ్మా అన్నాడట.

After sixty years had passed, he cried Amma. (mother).
Second childhood.
Old men are twice children. (Latin)[31]

126. అరవై యేండ్లయినవి, చదువుకోకుండా మొత్తుకొంచానా అన్నాడట.

Sixty years have passed; am I to do without learning ?
An ironical speech.
An old dog will learn no tricks.

(22)

TELUGU PROVERBS.

127. అరవై వరహాలు యిచ్చినా అత్తవంటి బానిసె దొరకదు.

Although you pay sixty Pagodas, you cannot obtain as good a handmaid as your mother-in-law.
Said jokingly of a mother-in-law not allowed to have the management of the house, but kept in subjection to her daughter-in-law.

128. అరిచే కుక్క కరవ నేరదు.

A barking dog never bites.
Great barkers are nae biters. (Scotch)
A barking cur does not bite. (Italian)[32]

129. అరిటాకు వచ్చి ముంటిమీద పడ్డా అరిటాకుదే కష్టము, ముల్లు వచ్చి అరిటాకుమీద పడ్డా అరిటాకుదే కష్టము.

The plantain leaf alike suffers, whether it falls on the thorn, or the thorn falls on it.
(See No. 419.)

130. అరిటిపండు వలిచి చేత వుంచినట్టు.

Like placing peeled plantain in one’s hand.
(See No. 2004.)
Applied to any thing made perfectly easy.

131. అరుంధతీ కనబడదు, అధ్వాన్నమూ కనపడదు, అరవై వరహాల అప్పు మాత్రము కనపడుతున్నది.

I can’t see the star Arundhati, botheration take it! I can see nothing but a debt of sixty pagodas.
Said by a man who had got over head and ears in debt for his marriage, when the priest pointed out the propitious star.

132. అర్తి దుఃఖం ఆరునెలలు, కడుపు దుఖం కలకాలం.

The grief of the neck [lasts] six months; the grief of the womb, for ever.
The " grief of the neck " signifies widowhood, when the marriage cord is broken. (See No. 878). The “grief of the womb" signifies the loss of a child.

(23)

ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక.

133. అర్థమూ ప్రాణమూ ఆచార్యాధీనము, తాళమూ దేహమూ నా ఆధీనము.

The money [in the box] and the soul [Within the body] are made over to the spiritual guide, but the key and the body are retained by me.
Applied to giving a person only the form of‘ authority, but no real power.

134. అలవాటులేని ఔపాసనం చెయ్యబోతే మీసాలన్నీ తెగకాలినవి.

The man unaccustomed to burnt-offerings burnt off his mustaches in the attempt.
(See Nos. 95, 325, 474.)

135. అలివిగాని ఆలిని కట్టుకొని మురిగిచచ్చెరా ముండా కొడుకు.

The miserable fellow is ruined by his wretched marriage.
The folly of being headstrong.
Merry in haste and repent at leisure.

136. అల్పునకు ఐశ్వర్యం వస్తే, అర్ధరాత్రివేళ గొడుగు తెమ్మన్నాడట.

When fortune smiled on a mean person, he ordered an umbrella to be brought at midnight.
An umbrella is a sign of rank and authority.
Set a beggar on horseback, he’ll ride to the devil.
There is no pride like that of a beggar grown rich. (French)[33]

137. అల్లి అడిగినది, యిల్లి యిచ్చినది, మల్లి మాయము చేశినది.

Alli asked for it, Illi gave it, Malli made away with it.

(24)

TELUGU PROVERBS.

138. అల్లుడలిగితే కూతురిని తీసుకొని పోతాడు.

If the son-in-law gets in a huff, he will [only] take away the daughter.
Said by a fat-her-in-law or mother-in-law.

139. అల్లుడికి నెయ్యీలేదు, అల్లుడితోటికూడా వచ్చినవారికి నూనే లేదు.

There is neither ghi for the son-in-l aw, nor oil for his friends.
Said of inability in ‘a person to do that which his duty imperatively requires of him.

140. అల్లుడికి వండిన అన్నము కొడుకుకు పెట్టి కొట్టుకొన్నదట.

She grudgingly gave to her son the food prepared for her son-in—law.
The affection of a mother-in-law for her son-in-law.

141. అల్లులలో మల్లు పెద్ద.

Mallu is a great man among the weavers.
Great among low people.
Among the common people Scoggin is a doctor.

142. అవలక్షణము గలవానికి అక్షతలు యిస్తే, అవతలికి పోయి నోట్లో వేసుకొన్నాడట.

When sacred grain was given to a luckless fellow, he went away and ate it up (instead of placing it on his head).
The term Avalakshana is applied to a man who bears unlucky marks on his person, or whose manners are inauspicious.

4.

(25)

ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక.

143. అవసరగానికి ఆకులో పెట్టు, నాకు నేలను పెట్టు.

Give the man who is in a hurry his food on a leaf, but give me mine on the floor.
The food of Hindus is ordinarily served on a large leaf or several small leaves sewn together.
Applied to a person wishing to have something done for himself in great haste, before others are attended to.

144. అవివేకితో స్నేహముకన్నా వివేకితో విరోధము మేలు.

Enmity with a wise man is better than friendship with a fool.

145. అవ్వను పట్టుకొని వసంతాలాడినట్టు.

Like playing games with your grand-mother.
Lit. "Throwing scarlet water over her,” a sport among young people at marriages, &c.
(See No. 1041.)
Disrespectful and unseemly conduct towards elderly people.

146. అవ్వ వడికిన నూలు తాత మొలతాటికి సరి.

The thread spun by the grand-mother is only sufiicient for the waist cord of the grand-father.
Waste of that gained by another’s industry.

147. అవ్వా కావలెను, బువ్వా కావలెను.

I want grand-mother and I want food.
Said by a child who did not wish to leave its grand-mother, but who had to do so to get its dinner.
You cannot drink and whistle at the same time. (Danish)[34]

(26)

148. అశుద్ధముమీద రాయివేస్తే ముఖాన పడుతుంది.

If you throw a stone into filth, it will fly into your face.
(See No. 398.)
If you will stir up the mire, you must bear the smell”. (Danish)[35]
Meddle with dirt, and some of it will stick to you. (Dutch.)[36]

149. అశ్రద్ధపితాళ్లకు యేతాం తర్పణము.

The water drawn with the Picota is the drink offering of dis regarded ancestors.
Tarpana is a drink offering to the manes of deceased ancestors (Pitris.).
An irreverent'fellow, when pressed by his friends to perform the ceremony, offered the water he was drawing for other purposes.
An unwilling action, done to satisfy others.

150. అసలు సోమిదేవమ్మ, అందులో వేవిళ్లు.

She is not only the wife of a priest, but is also in an interesting condition.
(See Nos. 483, 1214, 1829, 2034. )
A double excuse. Applied to idle persons.
Sick of the idles.
A large sheep thinks its wool heavy.

 1. Mel in ore, verba lactis, fel in corda, fraus in factis
 2. Besser freundlich versagen, als unwilling gewähren.
 3. Catula dominas imitantes.
 4. Etre entre la marteau et l'enclume.
 5. No lo quiero, no lo quiero, mas échadrne lo en la capilla.
 6. Heabe og vente er Giekerente.
 7. Was Kümmert's den Mond, wenn ihn die Hunde anbellen.
 8. Chi mai comincia, peggio finisce.
 9. Duabus sallis sedare.
 10. Das Mannas Mutter ist dar Frau Teufel.
 11. Aqnolla es blen cnsada. qne no ttene suegrs nl enr'mds.
 12. Eu quanto fue nuera, nunca inve buena suegra, y en qnanto fue suegra, nunca ture buena nuera.
 13. Se la moglie pecca, non d il marito innocente.
 14. No se acuerda la suegra que fue nuera.
 15. Mieux vaut un tenez que deux vous l'aurez.
 16. Thesaurus carbones arant.
 17. Hij zegt duivel en meent u
 18. L' avarice rompt le sac.
 19. Bien nourri et mol appris.
 20. ΞενίΟν δί Τε θυμος δοσιλογος
 21. Dinheiro emprcstaste, inimigo ganbaste.
 22. Est assez riche qui ne doit rien.
 23. Senza debiti, senza pensieri.
 24. Κνναίμων ό μηδέν όφέίλων.
 25. Oignez vilain il vous poindra, poignez vilain il vous oindra.
 26. Der Eine schlagt den Nagel ein, der Andere bangt den Hut daran.
 27. Por do quiera hay su logun de mal camino.
 28. No bay tal razon como la del baston.
 29. Aut Caesar aut nullus.
 30. Fui para me benzer, e quebrei hum olho.
 31. Bis puerl senes.
 32. Con chi abbaia non morde.
 33. il n‘est orgueil que de pauvre enrichi.
 34. Man kan ikke drikke og pibe paa eengang
 35. Hvo som vil rore i Skam, faser og lugte det.
 36. Man bliver ef emarere skiden end af Skam.