ఆంధ్రభాషార్ణవము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీః

ఆంధ్రభాషార్ణవము

అచ్చతెనుఁగు నిఘంటువు.

కోటి వేంకనార్యకృతము
చెన్నపురి:

వావిళ్ళ రామస్వామిశాస్త్రులుఅండ్ సన్స్ వారిచేఁ

బ్రకటితము.

1931.

All Rights Reserved.Printed by V.RAMASWAMY SASTRULU & SONS, at the 'VAVILLA' PRESS Madras.---1931.


This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2023, prior to 1 January 1963) after the death of the author.