ఆంధ్రపత్రిక సంవత్సరాది సంచిక 1910/ఆంధ్రపత్రికా ప్రశంసలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆంధ్రపత్రికా ప్రశంసలు.

మహామహోపాధ్యాయ బిరుదాంకితులగు బ్రహ్మశ్రీ, కొక్కొండ వేంకటరత్నశర్మ గారిచే వ్రాయఁబడినది.


పంచరత్నములు. నేమాన సూర్యప్రకాశముగారిచే వ్రాయఁబడినది.

బాలకవి - భోగరాజు నారాయణమూర్తిగారిచే వ్రాయఁబడినది.


అష్టావధాని రామడుగు - శీతారామశాస్త్రి గారిచే వ్రాయఁబడినది.

అనిపెద్ది జగన్నాధశాస్త్రిగారిచే వ్రాయఁబడినది.

శ్రీమతి ఉప్పల నారాయణాంబగారిచే వ్రాయఁబడినది.


చిల్కలపూడి శ్రీరామరావుగారిచే వ్రాయఁబడినది.


నందుల సుబ్బారాయశర్మగారిచే వ్రాయఁబడినది.


చించినాడ వేంకటరత్నశాస్త్రివారిచే వ్రాయఁబడినది.